Historie: Změna v poměrech obce (1896)

I tentokrát přinášíme zprávy z Opavského týdenníku. Poukazovali jsme už na národnostní boje, obranu proti poněmčování, tábory lidu. Tentokrát máme ale zprávu o dění přímo v obci a jejím zastupitelstvu z roku 1896.

Z Lukavce 30. srpna (Změna v poměrech obce)

Dosti dlouho přihlíželi jsme ve správě naší obce na poměry, jež jsou snad jedinými svého druhu v celém Slezsku. Mlčeli jsme dlouho, neboť občané, jsouce před několika lety klamnými sliby zaslepeni, vzali na sebe toto sladké jho dobrovolně a dobrovolné otroctví bývá obyčejně nejhorším. Než všeho do času; i občané Lukavští   konečně   prohlédli   a  volají  po  právu.  Obecní  výbor v sezení 13. srpna vyčetl starostovi p. Sch. a tajemníku obce celou řadu nesprávností a přechmatů ve správě obce a žádal ospravedlnění. Jelikož se mu toho nedostalo, projevil výbor starostovi nedůvěru a přání, aby se v zájmu obce a ušetření dalších kroků úřadu starosty dobrovolně vzdal. Starosta však na to prohlásil, že neodstoupí, následkem čehož 9 členů obecního výboru odepřelo jemu veškeré další spolupůsobení ve správě obce, přerušilo jednání a odešlo ze sezení. Celá záležitost odstoupena pak politickým úřadům a jelikož za posledních dnů vychází na jevo ještě celá řada „nesprávností hmotných“, nastoupena bude i cesta soudní. Charakteristickým při tom je okolnost, že proti starostovi, který je rodem Němec, stojí nejrůzněji i několik německých občanů až po ředitelství Fulneckého panství, kteréž se mimo to v krátké době chopilo již třetího rekursu proti účtům obecním, A tak spojenými silami bude té dvoučlenné hrůzovládě Lukavské učiněn jednou konec.
(Místo podučitele) na rozšířené nové naší národní škole jest již vypsáno. Ačkoliv nevíme, kdo o obsazení místa toho rozhodne, neboť místní školní rada do 23. června t. r. po celých 5, pravíme pět roků neměla jediného sezení a ode 2 let se vůbec neustavila, jelikož nemá ani předsedy a členům z úředního jednání nebylo po celou tu dobu ani nejmenšího sděleno, – přece vyzýváme mladší naše učitelské síly, aby se bez obavy o místo toto ucházely. Dobrý, mírumilovný náš lid a občané Lukavští, kteři jako jeden muž proti nynějším nesnesitelným poměrům vystoupili, jsou nám dostatečnou zárukou, že se Lukavec brzo zase po delší době stane milým útulkem všech, kdož naň jsou odkázáni.

Zdroj: Opavský týdenník, 2.9.1896, Příloha k Opavskému týdenníku č. 69 (2018),   str. 1