Archiv štítku: Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůzky osadního výboru konané dne 13. 12. 2016

Zápis ze schůzky osadního výboru konané dne 13. 12. 2016

Účastníci: I. Sokolová, V. John, J. Hoschová

 • rámcový plán akcí na rok 2017

podle nových pravidel pro financování kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit v místních částech města Fulneku je faktickým realizátorem osadní výbor místní části. Byl vytvořen plán akcí na rok 2017, který obsahoval tradičně konané akce i nově plánované. Plán nutno doručit administrátorovi do 15. 12. 2016.

Řeší: Jitka Hoschová

 • stížnost občanů ohledně posypu silnic

občané si stěžují, že je silnice mezi Starou Vsí a křižovatkou z Lukavce na Fulnek sypaná solí i štěrkem, což způsobuje, že je silnice delší dobu mokrá, na cestě je velký nepořádek a auta jsou poškozována dvojnásobně (štěrkem a následně solí). Přes referenta odboru investic a životního prostředí Městského úřadu ve Fulneku zaslat dotaz na Ředitelství silnic a dálnic.

Řeší: Ivana Sokolová

 • výměna zrcadla u bývalé školky a instalace zrcadla na křižovatce na horním konci

zrcadlo u bývalé školky neodpovídá rozměrově požadavkům bezpečnosti silničního provozu, je jej potřeba vyměnit za větší. Zároveň je požadavek toto vyměněné zrcadlo umístit ke zvýšení bezpečnosti na křižovatku na horním konci.

Řeší: Ivana Sokolová

 • oprava dlažby u zastávky

dlažba u autobusové zastávky je propadlá, z hlediska bezpečnosti ji je potřeba opravit.

Řeší: Ivana Sokolová

 • prostorové řešení místností v levé části 1. patra budovy Města, vybavení, odstranění trezoru

Aby bylo možné tyto místnosti využívat i pro jiné účely, než jsou schůzky osadního výboru a volby, bylo by vhodné obě místnosti spojit a tím zvětšit prostor, který by bylo možné využívat pro besedy s občany a pro zájmové kroužky. Vybavení místností je původní, nevyhovující. Bylo by vhodné zakoupení cca 3 stolů a 20 židlí, instalaci kuchyňského koutu, průtokového ohřívače, přímotopu, odstranění starého trezoru.

Řeší: Jitka Hoschová

 

Historie: Schůze poslanců v Lukavci (1896)

Zpráva o předvolebním setkání v Lukavci ve znamení podpory češství z 30. května 1896.

Dne  17.  května   konala   se   velmi   četně   navštívená   schůze v Lukavci v okresu bíloveckém, obci to na rozhraní německém, kdysi velmi ohrožené. Schůze, na niž řečnil poslanec dr. Gruda, byla velmi zdařilá. Poslancům českoslovanským vysloven dík za statečné hájení zájmů lidu našeho a v přijaté resoluci vyslovena žádosť, aby poslanci i budoucně s plným důrazem naléhali na provedeni rovnoprávnosti jazykové, na povznesení školství českoslovanského a zřízení potřebných cest a železnic v kraji českoslovanském.

Dr. Antonín Gruda (1844-1903) byl římskokatolický kněz (kooperátor), právník, slezský buditel a zemský poslanec (zvolen 1890 a 1897). Byl také po tři roky starostou Matice opavské.

Zdroj: Noviny Těšínské, 30.5.1896, roč. II., č. 25, str. 4

Zápis z veřejné schůze, 14. 3. 2016

Zápis z veřejné schůze v Lukavci

Datum a čas:     14.03.2016, 19.00 hod.
Místo konání:     budova TJ Sokol Lukavec
Přítomni:            dle prezenční listiny
Zapisovatelka:   Juříková Nikola

Paní starostka zahájila veřejnou schůzi, přivítala všechny přítomné a nastínila program schůze.

Plnění úkolů:

Paní starostka přečetla plnění úkolů z veřejné schůze z roku 2015. K plnění úkolů nebyly vzneseny žádné připomínky (plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2015 – viz. příloha č. 1)

Informace:

Paní starostka informovala občany o realizaci významné investiční akce v loňském roce, což byla „demolice skladu v Lukavci“, financována částečně z dotačního titulu. Dále informovala, že byly provedeny drobné opravy majetku. Informovala, že finance vyčleněné na hasičské auto byly převedeny do letošního roku, jelikož je pravděpodobné získání dotace.

Další informace se týkaly záměrů v letošním roce, a to především zpracovávání projektových dokumentací – oprava mostu, studie odkanalizování, rekonstrukce hasičské zbrojnice (tyto budou hrazeny z rozpočtu města). Dalším záměrem je vybudování sportoviště v areálu TJ Sokol Lukavec, kdy v letošním roce proběhne taktéž zpracování projektové dokumentace, která se bude zadávat jménem vlastníka areálu, ale město Fulnek poskytne na její zpracování finanční prostředky formou individuální žádosti o veřejnou finanční pomoc.

Další investicí bude nákup hasičského auta, na které předpokládáme získání dotace z MV ČR.

Požadavky a dotazy občanů:

 • Opravené schody u kostela se propadají, zjistit, jak je to s reklamací.
 • Kontejnery u hřbitova jsou plné, nahlásit tuto skutečnost společnosti OZO Ostrava.
 • U domu paní Večeřové č.p. 128 je poničená komunikace.
 • Při demolici bývalého skladu byla pokreslená kamenná zídka domu č.p. 16 (sl. Gebauerová) v Lukavci. Firma měla odstranit nákresy na zídce, ale nestalo se tak. Sjednat nápravu.
 • Dotaz na statický posudek budovy osadního výboru, kde se nachází také pošta. Posudek byl zpracován v r. 2014 a byly posouzeny trhliny objektu.
 • Občané si stěžují na staré lípy u potoka, které jsou na pozemcích města. Záležitost se řeší s Povodím Odry, protože se jedná o koryto potoka.
 • Občané se dotazují na možnost vyvěšování materiálu z úřední desky ve městě na vývěsce v Lukavci.
 • Opětovný požadavek na prověření funkčnosti rozhlasu u čp. 46 a u čp. 119 v Lukavci.
 • Dotaz na možnost školení ve věci kotlíkových dotací pro občany v Lukavci. Bude vznesen dotaz na krajský úřad a do týdne sdělena telefonicky odpověď předsedkyni osadního výboru.

Příloha č. 1:

Plnění úkolů z veřejné schůze konané dne 10. 3. 2015
v Lukavci

(stav k 29. 2. 2016)

01/L/15
Prověřit stav pozemní komunikace od sv. Anny v Lukavci
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Jedná se o nezpevněnou cestu, komunikace je zařazena do návrhu oprav na letošní rok. Z daného návrhu však byly pro letošní rok vybrané jiné úseky na opravu, bude tedy  realizována dle  finančních možností města Fulnek.

02/L/15
Zajistit opravu výtluku u domů s číslem 18 a 100 v Lukavci.
T: 31.08.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Byla zaslána výzva k nápravě majitelům nemovitostí, kteří realizovali přípojku k vodovodnímu řádu,  na výzvu doposud nereagovali a nápravu nesjednali.

03/L/15
Zajistit odstranění konzolí po starém rozhlasu v Lukavci.
T: 31.08.2015
Z: vedoucí
odboru OVV
Plnění:
Odstranění konzolí a starých nevyužitích sloupů provedly Technické služby města Fulnek, p.o.

04/L/15
Projednat s PČR možnost umístění měřiče rychlosti na začátku obce Lukavec
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Splněno.

05/L/15
Prověřit situaci pouličního osvětlení u domu č. p. 138 v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Připravuje se kalkulace (ČEZ ES s.r.o.), o realizaci bude rozhodnuto na základě finančních možností města.

06/L/2015
Prověřit funkčnost rozhlasu u domu č. p. 46 v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru OVV
Plnění:
Do této lokality byl dne 03.04.2015 pořízen nový hlásicí bod.

07/L/2015
Prověřit možnosti využití odstavné plochy na/u hřbitova v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Oficiálně dle územního plánu nelze, plochy jsou vedeny jako veřejná zeleň.

08/L/2015
Upozornit SSMSK na údržbu silnic v jejich vlastnictví.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Splněno.

 

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 24. listopadu 2014

Zápis ze schůzky konané dne 24. 11. 2014

Účastníci: I. Sokolová, A. Sokolová, A. Ohnheiser, V. John,
J. Hoschová

 • Oprava břehů Gručovky :

stávající zpevnění koši s kamením bude postupně nahrazováno vyzdívkou z kamenů. Kontakt na odpovědnou osobu za tuto realizaci p. Nečase má p. Vlastimil John, přes kterého je možno vznášet připomínky či dotazy ohledně oprav břehů potoka.

Řeší: Vlastimil John

Vývěska u obchodu Hruška je již zhotovena – zjistit, jaké jsou možnosti instalace nové vývěsky.

Řeší: Vlastimil John

 • Lavičky :

Počet 4 ks, betonové v kombinaci se dřevem, působícím teplým dojmem a váhově znemožňující zcizení

Rozmístění laviček : autobusová zastávka, hasičská zbrojnice, pošta, horní obchod .

Řeší: Vlastimil John, Ivana Sokolová

 • Stojany na kola u pošty:

Zatím jsme se o realizaci nerozhodli, před zahrádkou pošty je zábradlí, které slouží k opření a uzamčení kol.

 • Požádat o zápis z veřejné schůze konané v měsíci září 2014.

Řeší: Jitka Hoschová

 • Vyúčtování akce Uvedení Bohumila Patera do síně slávy české turistiky.

Řeší: Jitka Hoschová

 • Kdo provede podzimní úklid kolem pošty ? – dotaz na technické služby.

Řeší: Anna Sokolová

 • Vánoční   koncert   Děrničanky  –  termín  akce  dohodnut  na
  28. 12. 2014 – finanční podmínky podle loňského roku, vstupné, plakáty a plakátky do schránky zajistí MKC. Je potřeba zajistit občerstvení pro účinkující děti.

Řeší: Ivana Sokolová

 • Navrhované složení osadního výboru:

Předsedkyně: Ivana Sokolová

Členové:
Anna Sokolová
Vlastimil John
Jitka Hoschová

Navrhované akce na příští rok:

 • Úpravy terénu před hřbitovní zdí – možnost parkování
 • Nátěr zábradlí mostů

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 11. listopadu 2015

Zápis ze schůzky Osadního výboru ze dne 9.11.2015

Přítomni: Jitka Hoschová, Anička Sokolová, Ivana Sokolová, Vlastimil John, Václav David

Vzhledem ke změnám pravidel čerpání finančních prostředků určených na drobné opravy zařízení v majetku města osadním výborům a k nemožnosti převádět finanční prostředky na další rok OV navrhuje:

 • vyměnit koše u laviček za koše ve stejném designu jako lavičky,
 • zakoupit stojan na kola k zastávce autobusu,
 • požadovat umístění zrcadla na křižovatce u č. p.100,
 • vybavit místnost v budově města (nad poštou) kuchyňkou
  a zakoupit nové židle,
 • zakoupit barvu na fasádu.
 • Podat žádosti o grant na příspěvek na dopravu na Setkání Lukavců v r. 2016 a o grant na odhalení nové desky na Pomníku Osvobození na Potoku
 • Uspořádání již 3. dílu operetního vystoupení souboru p. Smolky v lednu
 • Podat dotaz na řešení opravy polní cesty od Sv. Anny
 • Jak bude řešen podzimní úklid kolem pošty a zimní údržba? – dotaz na technické služby

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 5. května 2015

Zápis ze schůzky OV 5. 5. 2015

Přítomni: Ivana Sokolová, Anička Sokolová, Jitka Hoschová, Vlastimil John a radní Václav David

 • Organizace divadla v neděli 10.5. – vstupné – Jitka Hoschová, občerstvení pro divadelní soubor – Ivana Sokolová
 • Požádat Městský úřad o informaci o kontrolních dnech na projektu – demolice sklepa – I. Sokolová
 • Na schůzku byl pozván Radovan Tellner – dotaz na zavezení stavební suti na Potok, suť je navezena dočasně a bude odstraněna do konce října 2015
 • Zakoupení nových betonových laviček – Vlastimil John, Ivana Sokolová
 • Zakoupení nových odpadkových košů – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Instalace nové vývěsky k obchodu Hruška – Vlastimil John
 • Zhotovení nových desek na Pomník osvobození – dotaz na sochaře Pazderku – Václav David
 • Diskuze na téma zhotovení směrovek v obci (např. ke hřišti, obchodům, hostinci apod.) – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Diskuze na téma vydávání Lukaveckých listů (3x- 4x ročně) – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Díra na silnici u č. p.18 – znovu požádat TS Fulnek o provizorní zasypání než se bude provádět oprava silnic
 • Oprava a nátěr zábradlí na mostech a kolem potoka během prázdnin – opravu zajistí Václav David, nátěr – Osadní výbor
 • Vstupní brána na hřbitov a ke kostelu – bude se řešit na následujícím zasedání Rady Města – Václav David
 • Vybudování odstavné plochy před hřbitovem – Václav David
 • Pozvánka pro všechny občany na Noc kostelů 29.5. – lukavecký kostel sv. Jana a sv. Barbory bude přístupný od 18-22h