Právní statut

Lukavec jako místní část Fulneku
z hlediska zákona o obcích

ČÁST OBCE (§ 27 odst. 2 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Částí obce se podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozumí evidenční jednotka, která leží v jednom souvislém území. Část obce je tvořena budovami s čísly popisnými i čísly evidenčními, přidělenými v jedné číselné řadě.

Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí. Zákon dále určuje podmínky za nichž se obce mohou slučovat nebo rozdělovat na více obcí. Novou podmínkou pro rozdělování je, že vzniklé obce musí mít alespoň 1000 (dříve 300) trvale bydlících obyvatel, vlastní katastrální území a musí tvořit jeden územní celek. Území obce je možno měnit jen na základě souhlasu zastupitelstva obce.

Přidružené obce podléhají Městskému úřadu ve Fulneku v jeho rozhodování o věcech veřejných, prostřednictvím rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města.

V každé části obce je zřízen tzv. osadní výbor. Jedná se o spolek, který je jakýmsi prostředníkem mezi městským úřadem a občany jednotlivých místních částí. Osadní výbor má oporu v zákoně o obcích ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

OSADNÍ VÝBOR (§ 120 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Osadní výbor může v částech obce zřídit zastupitelstvo obce. Počet členů výboru určí zastupitelstvo, přičemž minimální počet jsou 3 členové.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

PRÁVA OSADNÍHO VÝBORU

Mezi práva osadního výboru patří:

1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce,

4. požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Fulnek a jeho místní části

Fulnek v okrese Nový Jičín má na rozloze 68 km2 celkem 11 přidružených obcí s 5877 obyvateli (k 31. 12. 2012). Jedná se o Fulnek, Děrné, Stachovice, Jerlochovice, Pohořílky, Jestřabí, Vlkovice, Lukavec, Kostelec, Jílovec a Dolejší Kunčice.

Sídlem městského úřadu je budova s radniční věží č. p. 12 na náměstí Komenského ve Fulneku, PSČ 742 45. Další kontaktní údaje:

tel.: 556 770 880
fax: 556 770 889
e-mail: meu@fulnek.cz
www: http://www.fulnek.cz/

V rámci komunálních voleb si občané zvolili členy zastupitelstva. Zastupitelé si mezi sebou zvolili starostu, místostarostu a členy rady města.

Starosta: Ing. Radka Krištofová
Místostarosta: František Schindler
Tajemník: Mgr. Rostislav Musila (od října 2015)
Počet členů zastupitelstva: 15
Počet členů rady: 5

Občané si státem potřebné záležitosti vyřizují v níže uvedených městech na příslušných úřadech.

Obec 3 (obec s rozšířenou působností): Odry
Obec 2 (obec s pověřeným obecním úřadem): Fulnek
Okres: Nový Jičín
Stavební úřad: Fulnek
Matrika: Fulnek
Finanční úřad: Fulnek
Katastrální úřad: Nový Jičín
Státní pozemkový úřad: Pobočka Nový Jičín
Okresní soud: Nový Jičín
Celní úřad: Mošnov

(Zdroj: 14. 1. 2015, http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/obce2.html?id=3544)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku