Školní rok 1935 – 1936

Školní rok zahájen 2. září t. r. v pondělí.

Důležité události z dějin republiky a obce.

Dne 9. října bylo na všech školách vzpomenuto výročí tragické smrti dvou hrdinných bojovníků za světový mír: krále Alexandra I., Sjednotitele a francouz. min. zahr. L. Barthoua.

Zákonem dne 21. prosince 1935 stanoví se státní pocta prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi na dožití.

President republiky T. G. Masaryk odstoupil. Stalo se tak v poledne v sobotu 14. prosince 1935 v zámku na Lánech, kam byli pozváni: Dr. Mil. Hodža, předs. vlády – Jan Malypetr předs. posl. sněm. Dr. J. Soukup předs. senátu a rod. p. prezidenta.

Dr. Eduard Beneš, žák a spolupracovník prvního presidenta Československé republiky T. G. Masaryka, byl zvolen dne 18. prosince 1935 presidentem Československé republiky.

Rozhodnutím pana presidenta republiky ze dne 23. ledna 1936 byl ministr pošt a telegrafů Dr. Emil Franke jmenován ministrem školství a národní osvěty. – Narodil se 3. IV. 1880 ve Vel. Březně.

V květnu byly na všech školách uspořádány oslavy Karla Hynka Máchy. 5. listopadu 1936 připadá sté výročí jeho úmrtí, což budiž vhodným a důstojným způsobem vzpomenuto.

28. května 1936 jsou narozeniny druhého presidenta Čsl. rep. Dr. E. Beneše. Důstojná oslava konající se v den narozenin a to za vyučovací doby. Po celý den byly vyvěšeny prapory ve státních barvách. – Druhý president Čsl. republiky: Dr. Eduard Beneš; narozen dne 28. května 1884 v Kožlanech.

Na obranu státu byla vypsána půjčka obrany státu ve lhůtě od 8. VI. do 11. VII. 1936. Upisovací kurs 97,- Kč. – Dluhopisy 3 % nebo 4 1/2 %.

Ku konci školního roku bylo vzpomenuto při vyučování věrozvěstů Cyrila a Metoděje, oceněn jejich význam pro národ československý a pro Slovanstvo, přiměřeně vyložena jejich kulturní činnost.

13. května 1936 byl vydán zákon o obraně státu v němž pojedáno jest o pohraničním pásmu a obvodu opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst.

6. září 1936 byly vhodným způsobem oslaveny narozeniny J. V. Petra II., krále Jugoslávie. Po celý den byly vyvěšeny vlajky nebo prapory v stát. barvách.

Školní slavnosti a události:

Oslava státního svátku. V sobotu dne 26. října vyslechli žáci obou tříd průběh oslavy, vysílané rozhlasem pro školy a s proslovem p. min. šk. a nár. osv. Dr. Krčmáře. – V neděli 27. října uspořádala Místní osvětová komise lampionový průvod, jehož se zúčastnili skoro všichni žáci přes krajně nepříznivé počasí. Po průvodu byla oslava v místním hostinci, jejíž program vyplnili žáci básněmi, písněmi a skupinovými projevy. kudy se ubíral průvod, byla okna téměř všech budov ozdobena a osvětlena. Na několika budovách byly vyvěšeny prapory ve stát. barvách. při oslavě svátku ve třídách bylo vzpomenuto “Martinské deklaraci”, o sloučení Čechů a Slováků v jeden stát.

Žactvo školy bylo poučeno v hod. obč. nauky o odstoupení p. pres. Dr. T. G. Masaryka a o volbě druhého presidenta rep. Dr. Edv. Beneše. Byla zdůrazněna zvláště záslužná činnost o osvobození našeho národa panem presidentem, jemuž bylo uděleno zákonem čestné jméno “Osvoboditel”, jak si přál celý československý národ. Bylo dále pojednáno o životě pokračovatele snah prvého prezidenta, o Dr. Edv. Benešovi, jako o “Budovateli”: – V den presidentských voleb poslouchali žáci zprávy o jich průběhu, vysílané radiem. Výsledek oznámili pak s velkou radostí svým rodičům a ostatním občanům.

21. prosince byla v poslední hodině vyučovací uspořádána pro všechno žactvo vánoční nadílka s besídkou. Přítomni byli také členové místní škol. rady. Po proslovu správce školy, přednesli žáci básně, zazpívali koledy a sehráli vhodnou jednoaktovku. Na stupni třídy stál ozdobený a osvětlený vánoční stromek. Každý žák dostal sáček se dvěma sešity, tužku, gumu, pera a cukroví. Obec darovala 100 Kč. Okres. péče o mládež v Bílovci darovala našim dětem: z I. třídy dostali botky: Böhm Jar., z II. tř.: Sokol Jar., Šindler Jos., Sokol Frant., Sokolová Bož. – Šaty; I. tř. Pavlík Rich., Vrobel Jos., Šindler Ant., z II. tř.: Onheiserová Zdeňka, Pavlíková A., Böhm Vojt., Brožová Hedv.

Oslava narozenin p. pres. T. G. Masaryka – 7. III. 1936. V předvečer naroz. p. pres., konal se v obci lampionový průvod jehož se zúčastnilo všechno žactvo, za vedení učitelů.

18.III. 1936 vzpomenuto jmenin p. pres. Dr. E. Beneše.

28. III. 1936 pojednáno o životě J. A. Komenského.

10. V. 1936. Svátek matek byl náležitě oslaven. Žactvo se svými nejmilejšími hračkami (kola, kočárky, koloběžky a pod.) vkusně ozdobenými, seřazeno bylo v průvodě a vedeno místní hudbou. V čele průvodu jeli žáci starší na okrášlených koních a první z nich nesl státní vlajku. Za příznivého počasí které právě našemu zdařilému podniku přálo, byli přítomni téměř veškeří občané mladí i staří. Po průvodě konala se vlastní oslava s bohatým programem v sále p. Ulricha. Jelikož to byl prvý podnik tohoto rázu, vyzněl mohutně a zanechal v duších přítomných nezapomenutelný dojem. O významu tohoto svátku promluvil správce školy. Průvod byl zájemci fotografován. Zdařilé snímky vloží správce školy do školní kroniky.

Rovněž i oslava naroz. p. pres. Dr. E. Beneše byla provedena ve větším rozsahu a to: V předvečer konala místní hudba koncert. Po něm byla v sále přednáška o životě a díle p. pres. – promluvil spr. školy. Ukázky jeho prací přednesl uč. V. Schmied. Spolupracovala místní osvětová komise. 28. V. ve škole oslava a současně vyslechnut program oslavy v rozhlase.

Vzpomenuto tragické smrti M. R. Štefánika, prvního čsl. generála a ministra národní obrany.

Vzpomenuto smrti Otce národa – Františka Palackého, rodáka z Hodslavic.

Vzpomenuto rozsáhlého neštěstí jež postihlo žactvo rakvické školy. Při školním výletě, kdy žáci se svými průvodci na prámici pluli na druhý břeh, následkem přetížení a velké vody utopilo se na 30 dětí. Je to jedno z největších neštěstí, které postihlo Čsl. rep. kdy zahynulo takové množství mládeže. Čest budiž jejich památce.

Žactvo vyšších školních roků bylo poučeno o významu důležitosti upisování půjčky na obranu státu.

28. června 1936 byl odhalen pomník padlým zdejší obce. V průvodu bylo žactvo školy, hasičstvo, Sokolstvo a ostatní místní korporace. Účast byla velmi hojná. Pomník byl zbudován na popud říd. uč. Kar. Jaroše a dle jeho nákresu též proveden. Pořad: 1.) Kdož jste boží bojovníci; hrála místní hudba, současně byla sňata státní vlajka. 2.) Uvítání provedl pan Linnert starší, jako předs. výboru. 3.) Proslov měl bývalý zdejší učitel (12 let působil v Lukavci) nyní inspektor stát. škol v Hlučíně p. Andělín Novák. Zvlášť výstižnými slovy zdůraznil tragiku padlých, kladl na srdce občanům, aby nezapomínali zač jejich spoluobčané obětovali své životy a vždy, kdykoliv jdou kolem pomníku, nechť jim pravou, čistou lásku občanskou připomíná a brániti to, co oni tak těžko vybojovali od našich odvěkých nepřátelů – Němců, t.j. naši drahou, svobodnou vlast. Pak následovala báseň: Vše pro Vás; přednesla Lud. Mikšová, žák. I. tř., Jen mužně; přednesla Zd. Ohnheiserová, žák. II. třídy. Pěvecký sbor místní zapěl: Svoji k svému, říz. spr. školy. Správce školy, jako jednatel slavnostního výboru poděkoval všem občanům za jakoukoliv pomoc, ať finanční či hmotnou a předal pomník do opatrování obce. Následovala státní hymna. V ten den současně konala se slavnost: 50 letí hasičského sboru v Lukavci. Účast byla rovněž neobyčejná.

1. srpna 1935 převzal správu školy defin. říd. učitel Kar. Jaroš od defin. uč. Kar. Bainara, který nastoupil zase na své def. uč. místo ve Studénce.

Složení místních a okresních školních úřadů se nezměnilo.

O prázdninách byla opravena a natřena vnější okna budovy. Pokoj pro svobodného učitele, kabinet a školní kancelář – to vše bylo zrušeno a přebudováno na byt pro ženatého učitele Vil. Schmieda. Správce školy byl tímto donucen zříditi si kancelář v učebně I. tř. Rovněž i skříně se sbírkami a pomůckami jsou přestěhovány do učeben.

Epidemie spalniček zachvátila většinu žactva, takže návštěva školy po celý měsíc únor byla velmi slabá v obou třídách. V I. tř. až 7 % zamešk. – v II. tř. 21 %.

Výnosem mšano ze dne 13. srpna 1935 ustanovuje se změna ve třídění žactva obecných a měšťanských škol. – Chování se třídí od střed. stupně. Pilnost žáků se netřídí vůbec, známka z pilnosti se nedává na školní zprávy a vysvědčení. – Chování a prospěch se třídí vždy před ukončením každého pololetí a školní zprávy a vysvědčení se vydávají koncem každého pololetí. – Podrobnosti viz Věst. mšano r. 1935 seš. 9. – roč XVII – str. 188 – čís. 62.

18. ledna 1936 navštívil školu okresní inspektor V. Hyneček.

Rodičovské sdružení napomáhalo při veškerých oslavách veřejných i školních.

Na začátku šk. r. bylo zapsáno 58 žáků. V I. tř. 32 žáci – v II. tř. 26 žáků.

Všechno žactvo až na dva žáky Valtra Slepicu a Emmu Slepicovou jsou národnosti české – dva jmenovaní jsou národnosti německé. Vyznání náboženského jsou všichni římsko-katolického.

zapsal:
Kar. Jaroš
říd. uč.

V Lukavci 20. VII. 1936.

10/4 1937
Vilém Hyneček
okr. škol. insp.

(Zdroj: Památní kniha školy v Lukavci, doslovný opis)

Stránky o Lukavci, místní části Fulneku