Archiv štítku: Osadní výbor

Výsledky dotazníkového průzkumu pro využití budovy č. p. 86 v Lukavci

Děkujeme všem občanům, kteří věnovali čas na odpovídání otázek týkajících se budoucího využití budovy č. p. 86 v Lukavci. Lidé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky na webových stránkách Lukavce nebo na vytištěném formuláři, který odevzdávali do uzavřené schránky v místním obchodě se smíšeným zbožím u paní Hegerové. Dotazníkové šetření probíhalo v březnu a dubnu 2020.

Dotazníkové akce se zúčastnilo celkem 73 občanů z toho 42,5 % žen a 57,5 % mužů. Jsme rádi, že se dotazníkového průzkumu nezúčastnili jen trvale bydlící občané (76,7 %), ale i lidé s bydlištěm mimo Lukavec, kterým není život v Lukavci lhostejný. Odpovídali lidé ve věku starší 16 let. Nejvíce hlasovali lidé věkové kategorie 26 – 35 let (30,1 %).

Pro zachování knihovny hlasovalo 65,8 % a pro zachování mandlu hlasovalo pouze 27,4 %. Zájem o přebudování 2 místností pro zřízení dětské skupiny pro děti ve věku 2 – 5 let projevilo zájem 84,5 % dotazovaných.

Lidé měli možnost podělit se se svými vlastními návrhy na využití této budovy. Jmenujme např. klub důchodců, klub pro děti a maminky, skautská klubovna, využití i pro jiné spolky, celková přestavba na mateřskou školku, byty, internetová kavárna, pedikúra, zájmové kroužky pro děti, holič, kosmetika, společenská místnost s kuchyňkou pro veřejnost.

Dále by lidé budovu obohatili o bezbariérový přístup a bankomat.

Přilehlou předzahrádku by lidé chtěli zpestřit herními prvky pro děti a lavičkami (58,9 %). Mezi návrhy se objevilo parkoviště nebo místo pro umístění sezónní výzdoby (např. májka, vánoční strom, velikonoční strom, …)

Výsledky v grafickém vyobrazení

Zápis ze schůze OV Lukavec

konané dne: 6. 5. 2020 v 19.30 hod.

místo konání: budova parc.č.31, č.p.86 v Lukavci

Za OV Lukavec:

předsedkyně: PharmDr. Ivana Sokolová

členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Ing. David Hrabálek, Roman Schenk, Jaromír Sokol

Na schůzi byly projednány tyto body programu:

1. Návrh na změny v územním plánu obce – využití pozemků Města a dalších vhodných pozemků pro výstavbu rodinných domů. Příprava pro zaslání žádosti na Město.

2. Zajištění vody na hřbitově – vodovod nebo vrt, ke kterému se Město přiklání. Dotaz na Město, zda u vrtu bude zajištěn dostatečný zdroj, který odpovídá nynější spotřebě.

3. Město opraví cestu na hřbitov (makadam, štěrk, asfaltový nástřik), místní komunikace na „Potočiska“ a ke sv.Anně (část až po rodinný dům Mrkvicových) a vyspraví označené díry a propadlá místa na komunikacích.

4. Město zajistí osázení svahu naproti školky zelení, která nebude náročná na údržbu.

5. Opravu budovy č.p.86 – anketa zatím není vyhodnocená, čeká se na její výsledek, podle kterého bude Městem zadáno projektové řešení a následná rekonstrukce budovy.

6. Multifunkční hřiště – termín výstavby vzhledem ke zrušení akce X.Setkání Lukavců je možné posunout na dřívější termín. Město projedná se zhotovitelem (dle jeho časových možností).

7. Lípa – vysázená ke 100.výročí vzniku ČR – dle odborného posouzení nebude do budoucna vadit. Kořeny nepoškodí schodiště. Bylo rozhodnuto, že zůstane na nynějším místě.

8. Město nás vyzvalo k dodání fotografií méně známých míst z okolí naší obce, které budou sloužit pro zhotovení kalendáře Města pro r.2021. Navrženo: kaple sv.Anny, sv.František, propustek na Potoku, studánky, mostky.

9. Jarní úklid – byly rozděleny jednotlivé trasy úklidu (složky, organizace, dobrovolníci).

10. Kulturní akce, které zatím nebylo možné uspořádat, by měly proběhnout do konce roku (divadlo pro děti, divadlo pro dospělé, vánoční koncert).

Zapsala: Jitka Hoschová

Zápis ze schůze OV Lukavec s vedením města Fulneku

konané dne: 19. 2. 2020 v 17:30 hod.

místo konání: budova parc. č. 31, č. p. 86 v Lukavci

Za vedení Města:

starosta: Ing. Petr Ertelt

místostarostka: Lucie Činčalová

Za OV Lukavec:

předsedkyně: PharmDr.Ivana Sokolová

členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Ing.David Hrabálek, Roman Schenk, Jaromír Sokol

Na schůzi byly řešeny požadavky OV Lukavec:

1. Změny v územním plánu obce – využití pozemků Města pro výstavbu rodinných domů

Členové OV Lukavec již s Ing. Hynčicou jednali před dvěma léty, OV upřesní Ing. Hynčicovi, o které pozemky se jedná. Mělo by jít o parc. č. 565/5 o výměře 15.399 m2.

2. Změny v územní plánu – řešení kanalizace v obci

Je potřeba zjistit, která varianta by byla výhodnější, zda místní kanalizace nebo řešení soukromou čističkou pro každý dům s možností dotace na čističku – prvotní informace zajistí Pharmdr. Ivana Sokolová z míst, kde již s touto problematikou mají zkušenosti (Těškovice, Rybí), následně bude pokračovat Město.

3. Stavba vodovodu na hřbitov, oprava cesty ke hřbitovu, vstupní brána a zpevnění plochy před hřbitovem pro stání aut – OV žádá řešení přívodu vody na hřbitov. Nyní jsou na hřbitově umístěny nádoby, do kterých je technickými službami dovážena voda, která ovšem v době léta dosahuje teplot, které jsou tak vysoké, že ji není možné použít pro zalévání. Cesta na hřbitov je v havarijním stavu, s výmoly, štěrk z této cesty je splavován na hlavní cestu. Vstupní brána se rozpadá, vchodová vrátka musela být již minulosti odstraněna, aby se dalo vůbec na hřbitov projít. OV požaduje přizpůsobit plochu před vstupem na hřbitov tak, aby ji bylo možné použít jako odstavnou plochu.

4. Projekt na opravu budovy č. p. 86 – do konce měsíce března po vyhodnocení ankety, které se budou účastnit svými názory občané Lukavce, oznámí OV Lukavec Městu, jak by chtěl tuto budovu dále využívat. Podle výsledků ankety bude Městem zadáno projektové řešení a následná rekonstrukce budovy.

5. Oprava místních komunikací – prioritně cesta na „Potočiska“ – zvážit možnost, zda by nebylo možné komunikaci alespoň vyspravit štěrkem a asfaltovým postřikem.

6. OV urguje opravu komunikace u č. p. 54, kde se komunikace propadla, řešilo se již v minulosti.

7. Oprava části polní cesty vedoucí ke sv. Anně – štěrk je neustále splavován do obce.

8. Oprava mostu mezi č. p. 25 a 96 – dle vedení Města je již zpracován projekt na jeho opravu.

9. Multifunkční hřiště – termín výstavby do konce května r. 2020. V červnu bude probíhat akce „Setkání Lukavců po 10ti letech“. OV požaduje, aby se při výstavbě nejezdilo vstupní bránou přes hřiště, ale použila se cesta z druhé strany, aby nedošlo ke zničení povrchu hřiště, který by již nebylo možné do setkání Lukavců dát do původního stavu.

10. Lípa – vysázená ke 100. výročí vzniku ČSR – na veřejné schůzi byl dán návrh, kde by měla být vysázena, TS zasadily lípu na jiné místo, a to ke schodišti vedoucímu na hřbitov, kde budou kořeny lípy prorůstat pod schodiště a tím jej mohou do budoucna poškodit a spadané listí bude potřeba z hlediska bezpečnosti odklízet. OV Lukavec nedal závazné stanovisko pro zasazení na místo, které bylo Městem vybráno. OV žádá o zvážení přesazení lípy v době, kdy je to vzhledem ke stáří stromku ještě možné, a to na parc. č. 209, jak bylo navrženo na veřejné schůzi.

11. Setkání Lukavců dne 27. 6. 2020 – zastupitelé Města přislíbili finanční podporu akce oblasti kulturních vystoupení, možnost OV Lukavec požádat o spolupráci MKCF Fulnek, a to pí Kočí ohledně grafického zpracování tisku plakátů, pozvánek, stravenek, propůjčení stanů, pivních setů. OV Lukavec zajistí jako protiplnění propagaci Města.

12. Zajištění signálu mobilního operátora – p. Schenk oslovil firmu Cetin, která dovede vysokorychlostní optický kabel do Lukavce. Pokud by se našel investor na postavení vysílače, bude akce dokončena dříve – Město se nebrání jednání. Jinak akci dokončí Cetin, ale v pozdějším termínu.

13. Propustek za Lukavcem – nazvaný Tunel, ve kterém se skrývali občané Lukavce za období 2. světové války (za pomníkem na Potoku) – návrh medializace – rozvoj turistického ruchu, zhotovení informační tabule – možnost získání dotace.

14. Návrh zhotovení informační brožury s místy „neznámá místa obcí – skryté poklady“ Lukavecký pivovar, kostel, propustky před a za Lukavcem, kaple sv. Anny, Čertová kaple a ostatní.

15. Výsadba zeleně – OV požaduje vysadit na břeh naproti bývalé školky parc. č. 206 zeleň, která by nebyla náročná na údržbu a zároveň by vypadala esteticky.

Zapsala: Jitka Hoschová

Fulnečtí zastupitelé odvolali starostku Krištofovou, novým starostou je Petr Ertelt

Zastupitelstvo města Fulneku v pondělí 27. ledna na svém 9. zasedání odvolalo z funkce starostky Ing. Radku Krištofovou (ČSSD). Tímto krokem vyvrcholilo dlouhodobé napětí mezi starostkou a většinou zastupitelů. Do funkce starosty byl zvolen Ing. Petr Ertelt (KDU-ČSL), členem Rady města Fulneku byl zvolen Ing. Antonín Zbožek (ZRF).

Ve vyjádření zastupitelů je uvedeno, že se v roce 2018 snažili patovou povolební situaci vyřešit vytvořením široké koalice. „Předpokládali jsme, že všechny strany a hnutí budou aktivně spolupracovat na rozvoji Fulneku. Na základě roční zkušenosti z fungování zastupitelstva jsme usoudili, že spolupráce s paní Ing. Krištofovou ve funkci starostky není dále možná,“ zní v úvodu dokumentu.

Důvodem pro  odvolání Radky Krištofové z funkce starostky města Fulneku je podle zastupitelů to, že naprosto nezvládla koordinační roli vyplývající z její funkce a svým jednáním a vyjádřeními zastupitelstvo spíše rozdělovala namísto toho, aby byla hlavním pojícím prvkem mezi jednotlivými stranami, osobou, která bude záležitosti posuzovat objektivně a s nadhledem. Přes mnohá upozornění nerespektovala vůli zastupitelů a nedokázala ji dostatečně přenést do činnosti městského úřadu a příspěvkových organizací města, či se od rozhodnutí zastupitelstva dokonce zcela distancovala a snažila se proti vůli zastupitelů prosadit vlastní řešení. Nedokázala podávat občanům objektivní informace z jednání zastupitelstva a naopak šířila mezi zaměstnanci úřadu i občany města dezinformace. Příkladem je její prezentace neschválení rozpočtu města na rok 2020, která mohla u zaměstnanců vyvolat obavy z propouštění a u občanů pocit, že nebudou peníze na uspokojení jejich požadavků. Přitom zastupitelé chtěli pouze snížit přebujelé provozní výdaje města a zvážit adekvátnost některých investic. Namísto toho, aby se tvorbu nového návrhu rozpočtu snažila maximálně urychlit, bojkotovala ji. ¨

Petr Ertelt (nar. 1962), jenž byl zvolen osmi hlasy patnáctičlenného zastupitelstva, kandidoval jako nezávislý za KDU-ČSL. Od roku 2018 je členem Rady města Fulneku, v předchozím volebním období byl členem finančního výboru města. Absolvent VŠB-TUO, obor strojírenství, má rozsáhlé zkušenosti z vysokých řídicích funkcí v soukromém sektoru. Ve Fulneku žije od svých čtyř let. „Byl jsem zvolen starostou. Název této funkce je odvozen od slova starat se. Tím je myšleno starat se o město a občany, kteří v něm žijí. To bude hlavní náplň mé práce,“ řekl Petr Ertelt po svém zvolení do funkce starosty města Fulneku. „Budu se rovněž starat o to, aby úkoly zastupitelstva, potažmo rady, byly jednoznačně a bez výjimek přenášeny a zadávány příslušným orgánům města k vyřešení v co nejkratší době. Chtěl bych rozvinout intenzivní diskuzi se všemi složkami města, jako jsou osadní výbory, sportovní, kulturní a zájmové spolky, školská zařízení. Nezbytná je podle mně komunikace s mladými rodinami, střední generací i občany v důchodovém věku. Jejich potřeby, názory a dotazy musejí být vždy vyslyšeny a zodpovězeny a všechna rozhodnutí, která se jich dotýkají, řádně zdůvodněna, aby nedocházelo k dezinformacím. Pokud jde o rozvoj města, chci se více zaměřit na turismus, který byl ve Fulneku až doposud trestuhodně opomíjen, chci věnovat mnohem větší pozornost školství, zabývat se problémy a potřebami seniorů. A v neposlední řadě chci udělat maximum pro to, aby lidé z Fulneku neodcházeli, ale aby město považovali za svůj domov, kde se cítí příjemně a mohou tu budovat svoji budoucnost. Mým cílem je také zprůhlednit a zrychlit veškerou činnost městského úřadu a přesvědčit jeho zaměstnance, že jejich úkolem je sloužit občanům a vycházet jim po všech stránkách vstříc.“

text: tisková zpráva, Lenka Gulašiová

Zdroj: polar.cz

Zápis ze schůzky osadního výboru konané dne 13. 12. 2016

Zápis ze schůzky osadního výboru konané dne 13. 12. 2016

Účastníci: I. Sokolová, V. John, J. Hoschová

 • rámcový plán akcí na rok 2017

podle nových pravidel pro financování kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit v místních částech města Fulneku je faktickým realizátorem osadní výbor místní části. Byl vytvořen plán akcí na rok 2017, který obsahoval tradičně konané akce i nově plánované. Plán nutno doručit administrátorovi do 15. 12. 2016.

Řeší: Jitka Hoschová

 • stížnost občanů ohledně posypu silnic

občané si stěžují, že je silnice mezi Starou Vsí a křižovatkou z Lukavce na Fulnek sypaná solí i štěrkem, což způsobuje, že je silnice delší dobu mokrá, na cestě je velký nepořádek a auta jsou poškozována dvojnásobně (štěrkem a následně solí). Přes referenta odboru investic a životního prostředí Městského úřadu ve Fulneku zaslat dotaz na Ředitelství silnic a dálnic.

Řeší: Ivana Sokolová

 • výměna zrcadla u bývalé školky a instalace zrcadla na křižovatce na horním konci

zrcadlo u bývalé školky neodpovídá rozměrově požadavkům bezpečnosti silničního provozu, je jej potřeba vyměnit za větší. Zároveň je požadavek toto vyměněné zrcadlo umístit ke zvýšení bezpečnosti na křižovatku na horním konci.

Řeší: Ivana Sokolová

 • oprava dlažby u zastávky

dlažba u autobusové zastávky je propadlá, z hlediska bezpečnosti ji je potřeba opravit.

Řeší: Ivana Sokolová

 • prostorové řešení místností v levé části 1. patra budovy Města, vybavení, odstranění trezoru

Aby bylo možné tyto místnosti využívat i pro jiné účely, než jsou schůzky osadního výboru a volby, bylo by vhodné obě místnosti spojit a tím zvětšit prostor, který by bylo možné využívat pro besedy s občany a pro zájmové kroužky. Vybavení místností je původní, nevyhovující. Bylo by vhodné zakoupení cca 3 stolů a 20 židlí, instalaci kuchyňského koutu, průtokového ohřívače, přímotopu, odstranění starého trezoru.

Řeší: Jitka Hoschová

 

Zápis z veřejné schůze, 14. 3. 2016

Zápis z veřejné schůze v Lukavci

Datum a čas:     14.03.2016, 19.00 hod.
Místo konání:     budova TJ Sokol Lukavec
Přítomni:            dle prezenční listiny
Zapisovatelka:   Juříková Nikola

Paní starostka zahájila veřejnou schůzi, přivítala všechny přítomné a nastínila program schůze.

Plnění úkolů:

Paní starostka přečetla plnění úkolů z veřejné schůze z roku 2015. K plnění úkolů nebyly vzneseny žádné připomínky (plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2015 – viz. příloha č. 1)

Informace:

Paní starostka informovala občany o realizaci významné investiční akce v loňském roce, což byla „demolice skladu v Lukavci“, financována částečně z dotačního titulu. Dále informovala, že byly provedeny drobné opravy majetku. Informovala, že finance vyčleněné na hasičské auto byly převedeny do letošního roku, jelikož je pravděpodobné získání dotace.

Další informace se týkaly záměrů v letošním roce, a to především zpracovávání projektových dokumentací – oprava mostu, studie odkanalizování, rekonstrukce hasičské zbrojnice (tyto budou hrazeny z rozpočtu města). Dalším záměrem je vybudování sportoviště v areálu TJ Sokol Lukavec, kdy v letošním roce proběhne taktéž zpracování projektové dokumentace, která se bude zadávat jménem vlastníka areálu, ale město Fulnek poskytne na její zpracování finanční prostředky formou individuální žádosti o veřejnou finanční pomoc.

Další investicí bude nákup hasičského auta, na které předpokládáme získání dotace z MV ČR.

Požadavky a dotazy občanů:

 • Opravené schody u kostela se propadají, zjistit, jak je to s reklamací.
 • Kontejnery u hřbitova jsou plné, nahlásit tuto skutečnost společnosti OZO Ostrava.
 • U domu paní Večeřové č.p. 128 je poničená komunikace.
 • Při demolici bývalého skladu byla pokreslená kamenná zídka domu č.p. 16 (sl. Gebauerová) v Lukavci. Firma měla odstranit nákresy na zídce, ale nestalo se tak. Sjednat nápravu.
 • Dotaz na statický posudek budovy osadního výboru, kde se nachází také pošta. Posudek byl zpracován v r. 2014 a byly posouzeny trhliny objektu.
 • Občané si stěžují na staré lípy u potoka, které jsou na pozemcích města. Záležitost se řeší s Povodím Odry, protože se jedná o koryto potoka.
 • Občané se dotazují na možnost vyvěšování materiálu z úřední desky ve městě na vývěsce v Lukavci.
 • Opětovný požadavek na prověření funkčnosti rozhlasu u čp. 46 a u čp. 119 v Lukavci.
 • Dotaz na možnost školení ve věci kotlíkových dotací pro občany v Lukavci. Bude vznesen dotaz na krajský úřad a do týdne sdělena telefonicky odpověď předsedkyni osadního výboru.

Příloha č. 1:

Plnění úkolů z veřejné schůze konané dne 10. 3. 2015
v Lukavci

(stav k 29. 2. 2016)

01/L/15
Prověřit stav pozemní komunikace od sv. Anny v Lukavci
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Jedná se o nezpevněnou cestu, komunikace je zařazena do návrhu oprav na letošní rok. Z daného návrhu však byly pro letošní rok vybrané jiné úseky na opravu, bude tedy  realizována dle  finančních možností města Fulnek.

02/L/15
Zajistit opravu výtluku u domů s číslem 18 a 100 v Lukavci.
T: 31.08.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Byla zaslána výzva k nápravě majitelům nemovitostí, kteří realizovali přípojku k vodovodnímu řádu,  na výzvu doposud nereagovali a nápravu nesjednali.

03/L/15
Zajistit odstranění konzolí po starém rozhlasu v Lukavci.
T: 31.08.2015
Z: vedoucí
odboru OVV
Plnění:
Odstranění konzolí a starých nevyužitích sloupů provedly Technické služby města Fulnek, p.o.

04/L/15
Projednat s PČR možnost umístění měřiče rychlosti na začátku obce Lukavec
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Splněno.

05/L/15
Prověřit situaci pouličního osvětlení u domu č. p. 138 v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Připravuje se kalkulace (ČEZ ES s.r.o.), o realizaci bude rozhodnuto na základě finančních možností města.

06/L/2015
Prověřit funkčnost rozhlasu u domu č. p. 46 v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru OVV
Plnění:
Do této lokality byl dne 03.04.2015 pořízen nový hlásicí bod.

07/L/2015
Prověřit možnosti využití odstavné plochy na/u hřbitova v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Oficiálně dle územního plánu nelze, plochy jsou vedeny jako veřejná zeleň.

08/L/2015
Upozornit SSMSK na údržbu silnic v jejich vlastnictví.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Splněno.

 

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 24. listopadu 2014

Zápis ze schůzky konané dne 24. 11. 2014

Účastníci: I. Sokolová, A. Sokolová, A. Ohnheiser, V. John,
J. Hoschová

 • Oprava břehů Gručovky :

stávající zpevnění koši s kamením bude postupně nahrazováno vyzdívkou z kamenů. Kontakt na odpovědnou osobu za tuto realizaci p. Nečase má p. Vlastimil John, přes kterého je možno vznášet připomínky či dotazy ohledně oprav břehů potoka.

Řeší: Vlastimil John

Vývěska u obchodu Hruška je již zhotovena – zjistit, jaké jsou možnosti instalace nové vývěsky.

Řeší: Vlastimil John

 • Lavičky :

Počet 4 ks, betonové v kombinaci se dřevem, působícím teplým dojmem a váhově znemožňující zcizení

Rozmístění laviček : autobusová zastávka, hasičská zbrojnice, pošta, horní obchod .

Řeší: Vlastimil John, Ivana Sokolová

 • Stojany na kola u pošty:

Zatím jsme se o realizaci nerozhodli, před zahrádkou pošty je zábradlí, které slouží k opření a uzamčení kol.

 • Požádat o zápis z veřejné schůze konané v měsíci září 2014.

Řeší: Jitka Hoschová

 • Vyúčtování akce Uvedení Bohumila Patera do síně slávy české turistiky.

Řeší: Jitka Hoschová

 • Kdo provede podzimní úklid kolem pošty ? – dotaz na technické služby.

Řeší: Anna Sokolová

 • Vánoční   koncert   Děrničanky  –  termín  akce  dohodnut  na
  28. 12. 2014 – finanční podmínky podle loňského roku, vstupné, plakáty a plakátky do schránky zajistí MKC. Je potřeba zajistit občerstvení pro účinkující děti.

Řeší: Ivana Sokolová

 • Navrhované složení osadního výboru:

Předsedkyně: Ivana Sokolová

Členové:
Anna Sokolová
Vlastimil John
Jitka Hoschová

Navrhované akce na příští rok:

 • Úpravy terénu před hřbitovní zdí – možnost parkování
 • Nátěr zábradlí mostů

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 11. listopadu 2015

Zápis ze schůzky Osadního výboru ze dne 9.11.2015

Přítomni: Jitka Hoschová, Anička Sokolová, Ivana Sokolová, Vlastimil John, Václav David

Vzhledem ke změnám pravidel čerpání finančních prostředků určených na drobné opravy zařízení v majetku města osadním výborům a k nemožnosti převádět finanční prostředky na další rok OV navrhuje:

 • vyměnit koše u laviček za koše ve stejném designu jako lavičky,
 • zakoupit stojan na kola k zastávce autobusu,
 • požadovat umístění zrcadla na křižovatce u č. p.100,
 • vybavit místnost v budově města (nad poštou) kuchyňkou
  a zakoupit nové židle,
 • zakoupit barvu na fasádu.
 • Podat žádosti o grant na příspěvek na dopravu na Setkání Lukavců v r. 2016 a o grant na odhalení nové desky na Pomníku Osvobození na Potoku
 • Uspořádání již 3. dílu operetního vystoupení souboru p. Smolky v lednu
 • Podat dotaz na řešení opravy polní cesty od Sv. Anny
 • Jak bude řešen podzimní úklid kolem pošty a zimní údržba? – dotaz na technické služby

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 5. května 2015

Zápis ze schůzky OV 5. 5. 2015

Přítomni: Ivana Sokolová, Anička Sokolová, Jitka Hoschová, Vlastimil John a radní Václav David

 • Organizace divadla v neděli 10.5. – vstupné – Jitka Hoschová, občerstvení pro divadelní soubor – Ivana Sokolová
 • Požádat Městský úřad o informaci o kontrolních dnech na projektu – demolice sklepa – I. Sokolová
 • Na schůzku byl pozván Radovan Tellner – dotaz na zavezení stavební suti na Potok, suť je navezena dočasně a bude odstraněna do konce října 2015
 • Zakoupení nových betonových laviček – Vlastimil John, Ivana Sokolová
 • Zakoupení nových odpadkových košů – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Instalace nové vývěsky k obchodu Hruška – Vlastimil John
 • Zhotovení nových desek na Pomník osvobození – dotaz na sochaře Pazderku – Václav David
 • Diskuze na téma zhotovení směrovek v obci (např. ke hřišti, obchodům, hostinci apod.) – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Diskuze na téma vydávání Lukaveckých listů (3x- 4x ročně) – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Díra na silnici u č. p.18 – znovu požádat TS Fulnek o provizorní zasypání než se bude provádět oprava silnic
 • Oprava a nátěr zábradlí na mostech a kolem potoka během prázdnin – opravu zajistí Václav David, nátěr – Osadní výbor
 • Vstupní brána na hřbitov a ke kostelu – bude se řešit na následujícím zasedání Rady Města – Václav David
 • Vybudování odstavné plochy před hřbitovem – Václav David
 • Pozvánka pro všechny občany na Noc kostelů 29.5. – lukavecký kostel sv. Jana a sv. Barbory bude přístupný od 18-22h