Archiv rubriky: Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze Osadního výboru Lukavec, 29. 1. 2023

Zápis ze schůze OV ze dne 29.1.2023:

Akce v roce 2023

1. Projednání akce Setkání Lukavců – Schůzka OV se spolky v Lukavci proběhne 23. 2. 2023 v 19 h.

2. Projednání schůzky s vedením Města Fulnek dne 30. 1. 2023, účast David Hrabálek a Roman Schenk

3. Rozpočet osadního výboru bude použit na následující akce:

 • Setkání Lukavců
 • Divadelní vystoupení
 • Doplnění herny/ botník/ skříň pro rozhlas
 • Osazení zeleně před budovou OV
 • Doplnění cedulí v Lukavci

4. Diskuze k rekonstrukci vodního toku Gručovka


5. Požadovaný plán investic ve volebním období:

 • Ořez jmelí Švehlova alej/ likvidace suchého stromu u kostela
 • Propustek u č. p. 65
 • Oprava mostu u Sálu u Jindřicha
 • Zpevněná plocha před budovou OV
 • Osazení prostoru před budovou OV návrh řešení
 • Upadlé zábradlí na mostní konstrukci u č.p.81
 • Obložit schody v budově OV
 • Přemístění nástěnky
 • Oprava místních komunikací/ priorita ulice Na potůčku
 • Kanalizace projekt
 • Návrh cyklostezky do fulneckého cyklogenerelu v rámci technotrasy Nedokončená železniční trať/ projednání s ostatními obcemi

6. Střednědobý plán investic:

 • Kanalizace
 • Chodník u č. p. 16 + oprava opěrné zdi
 • Cyklostezka Nedokončená železniční trať
 • Chodník kolem hlavní silnice/priorita od č. p. 136 až č. p. 64, po instalaci vedení ČEZ a kanalizace
 • Stavební pozemky před obci

7. Akce prováděny svépomoci OV v roce 2023:

 • Oprava chodníku a schodiště ke kostelu
 • Osazení zeleně před budovou pošty
 • Výměna zámku u dveří v 2. NP v budově OV
 • Instalace botníku, šatní skříňky a skříňky pro rozhlas v budově OV
 • Instalace dodatečných ceduli v Lukavci/ ke sv.Anně apod.

8. V případě neuskutečnění dvou akcí z bodu 5. Městem Fulnek, provede OV svépomoci:

 • Přemístění nástěnek
 • Obložení schodiště v budově OV

Zdroj: Facebook Lukavec u Fulneku

Osadní výbor informuje

Dne 2. 12. 2022 v 9:00 hodin proběhla v kanceláři ředitele Pozemkového úřadu p. Ing. Hořelici v Novém Jičíně prezentace projektu protipovodňových opatření  v lukaveckém katastru. Jedná se o projekt, jehož autory jsou p. prof. Dumbrovský z VÚT Brno a p. Dr. Drbal z VÚV Brno, kteří jsou rovněž autory komplexních  protipovodňových opatření v povodí Husího potoka, jehož součástí je i vybudování suché nádrže (poldru) v Jerlochovicích. Ten  by se měl i díky jejich iniciativě realizovat na náklady státu v příštím roce. Tím, že jsou postupně realizována jimi navržená  opatření v povodí Husího potoka už od Větřkovic, dochází k zadržování vody v krajině a tím i ochraně obcí, přes které Husí potok protéká. Výše uvedený projekt z roku 2018 mapuje odtokové poměry v povodí Husího potoka i Gručovky, navrhuje řešení tak, aby voda byla zadržena v krajině a nedocházelo tak k ohrožení majetku občanů při bleskových povodních,  je podkladem pro vypořádání majetkoprávních záležitostí k pozemkům, na kterých mají být realizována jednotlivá protipovodňová opatření, a to v rámci komplexních pozemkových úprav.
Městu tím nevzniknou náklady ani na výkup pozemků pro jednotlivá opatření,  ani na vlastní realizaci navržených  protipovodňových opatření.
Požadavek na zpracování  studie pro Lukavec, která navazuje na zmíněný projekt, jsme iniciovali z toho důvodu, že Lukavec je další obcí, kde dochází v důsledku bleskových povodní k záplavám a sesuvu půdy, a je třeba situaci řešit komplexně. Člen OV Lukavec Jaromír Sokol se této prezentace zúčastnil, aby se dozvěděl, jaká opatření se pro Lukavec chystají, a  aby v zájmu lukaveckých občanů OV dohlížel na to, aby se ze strany města věnovala této problematice náležitá pozornost.

Zdroj: Roman Schenk, předseda OV Lukavec

Výsledky voleb do Osadního výboru Lukavec

V neděli 27. 11. 2022 se v době od 13:00 do 16:00 konaly v Hasičské zbrojnici historicky první volby do Osadního výboru Lukavec, kdy si členy volili sami občané. Voleb do sedmičlenného výboru se zúčastnilo celkem 46 voličů, kteří volili z nabídky, která obsahovala 8 kandidátů. Nejvyšší podporu získal Roman Schenk se 44 hlasy.

Novými členy pro období 2022 – 2026 se stali:

Schenk Roman (44 hlasů)
Heger Vlastimil ml. (37 hlasů)
Pavera Ondřej (37 hlasů)
Sokol Jaromír (34 hlasů)
Hrabálek David (31 hlasů)
Davidová Kristýna (28 hlasů)
Paverová Lucie (24 hlasů)

Dokumenty k volbám do Osadního výboru Lukavec 2022 – 2026

Zdroj: www.fulnek.cz

Volby do Osadního výboru Lukavec

Vážení obyvatelé Lukavce,

Město Fulnek rozhodlo o výběru/volbách do osadních výborů ve všech místních částech včetně Lukavce.
Chtěli bychom Vám podat informace, jakým způsobem se bude volit:

 • Všichni jste do svých poštovních schránek obdrželi KANDIDÁTNÍ LISTINU. Ta slouží pro zájemce a kandidáty do Osadního výboru Lukavec. Pokud má někdo zájem, kandidátní listinu vyplní svým jménem resp. i jinými kandidátními jmény a odevzdá do 22. 11. 2022 do 10 hodin na podatelně MěÚ Fulnek nebo zašle e-mailem na podatelna@fulnek.cz (přílohou musí být naskenovaná Kandidátní listina se všemi náležitostmi).

Potřebné náležitosti kandidátní listiny: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon kandidáta a podpis kandidáta, kterým potvrzuje souhlas se svou kandidaturou.

Členem osadního výboru se může stát občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v Lukavci a ke dni 27.11.2022 dosáhl věku 18ti let.

 • Samotné volby proběhnou v neděli 27.11.2022 v době od 13:00 do 16:00 tak, jak jste zvyklí u voleb, a to v zasedací místnosti Požární zbrojnice Lukavec č. p. 136 – “hasičárny”
 • Postup volby:
  V hasičárně budou k dispozici hlasovací lístky s uvedenými kandidáty, kteří odevzdali své kandidátní listiny. Ve svých poštovních schránkách proto nevyhlížejte žádné hlasovací lístky. Ty budou pro vás připraveny až v hlasovací místnosti – v hasičárně.
  Každý občan má možnost zakřížkovat 7 kandidátů do Osadního výboru Lukavec.
  U samotné volby, jak jste zvyklí, vhodíte svůj hlasovací lístek, který jste obdrželi a na kterém jste označili vaše vybrané občany, které byste chtěli mít v Osadním výboru Lukavec a vhodíte do připravené volební urny.


Zdroj: Roman Schenk, člen Osadního výboru Lukavec www.fulnek.cz

Celá problematika k prostudování

Zápis ze společné schůzky zástupců Města Fulneku a osadního výboru Lukavec v květnu 2021

Přítomni:

Ing. Petr Ertelt, Lucie Činčalová

Sokolová Ivana, Hoschová Jitka, Hrabálek David, John Vlastimil, Schenk Roman

Byly projednány tyto body, které se týkají projektů v Lukavci v tomto nebo příštím roce:

1. Rekonstrukce budovy č. p. 86 – letos nebo příští rok. Dle požadavku OV bude v 1. patře zřízeno WC a dvě samostatné místnosti. V přízemí bude v budoucnu knihovna a místnost pro poštu Partner, do budovy bude bezbariérový vstup z boční strany. Vstup z hlavní cesty bude zrušen. Na vstupní straně budovy budou zhotoveny plochy pro vývěsky spolků a OV. Betonová stěna, ve které jsou umístěny vývěsky nyní bude odstraněna, vzniklé místo bude použito jako odstavná plocha.

2. Voda na hřbitově – zůstane stávající situace, navíc bude provedeno zastřešení nad nádržemi, aby nedocházelo k nadměrnému ohřívání vody. Ostatní navrhované možnosti (vodovod, vrt, dešťová voda) se jeví jako nerentabilní řešení.

3. Projednán nedostatečný signál a zvuk místního rozhlasu. Byli jsme informování, že je v plánu celková výměna místního rozhlasu.

4. Oprava mostku vedoucího z hlavní silnice na parc. č. 3120 a dále až k č. p. 91 (výměna roury za větší průměr) a zhotovení funkčního svodu povrchové vody z místní komunikace vedoucí k rodinnému domu č. p. 143 do stávajícího kanálu vedoucího kolem č. p. 64 a dále do místního potoka.

5. Oprava děr v místních komunikacích a oprava místní komunikace “Na Potůčku” – je to od č. p. 29 – 105.

6. OV upozornil na potřebu čištění kanálů a betonových žlabů vedoucím k nim. Rizikovými místy jsou kanály u č. p. 64 (Mikšovi), u č. p. 47 (Brossmannovi – zahrada – cesta od sv. Anny) a u č. p. 29 (Vybíralíkovi) a neustálé splavování štěrku na hlavní cestu v zatáčce u bývalé školky (z komunikace vedoucí od kostela), které ohrožuje hlavně cyklisty.

7. Doplnění dalších hracích prvků pro děti na místním hřišti v příštím roce.

8. Vypracování zástavbové studie na pozemcích pod Lukavcem.

9. Řešení kanalizace v Lukavci – dlouhodobější projekt

10. Návrh na úpravu travnaté plochy před budovou č. p. 86 (po její rekonstrukci), včetně výsadby stromu, vhodného jako vánoční strom.

Zápis ze schůze osadního výboru dne 25. 6. 2021

Přítomni: Ivana Sokolová, Jitka Hoschová, David Hrabálek, Vlastimil John, Jaromír Sokol, Roman Schenk

Projednáno:

1. Změny ve svozu kontejnerů + nové sběrné místo.

2. Návrh na nákup stálého vánočního stromu před budovu osadního výboru. Zatím zamítnuto, je vhodnější strom zakoupit až po rekonstrukci budovy.

3. Je třeba projednat s Městem opravy děr v místních komunikacích.

4. Návrh na zorganizování divadla pro děti: je domluveno Divadélko Ententýky v neděli 12. 9. v 17 h. na hřišti, v případě nepříznivého počasí v sále.

5. Návrh na zhotovení místního značení – je v řešení.

6. Návrh na zhotovení informačního panelu k nedostavěné trati Fulnek – Opava a jeho umístění v blízkosti “lukaveckého tunelu”.

7. Při rozsvěcení vánočního stromu obstarat dárky pro děti.

8. V případě zájmu občanů zorganizovat komentovanou prohlídku Kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku.

Zápis ze schůze OV Lukavec

konané dne: 6. 5. 2020 v 19.30 hod.

místo konání: budova parc.č.31, č.p.86 v Lukavci

Za OV Lukavec:

předsedkyně: PharmDr. Ivana Sokolová

členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Ing. David Hrabálek, Roman Schenk, Jaromír Sokol

Na schůzi byly projednány tyto body programu:

1. Návrh na změny v územním plánu obce – využití pozemků Města a dalších vhodných pozemků pro výstavbu rodinných domů. Příprava pro zaslání žádosti na Město.

2. Zajištění vody na hřbitově – vodovod nebo vrt, ke kterému se Město přiklání. Dotaz na Město, zda u vrtu bude zajištěn dostatečný zdroj, který odpovídá nynější spotřebě.

3. Město opraví cestu na hřbitov (makadam, štěrk, asfaltový nástřik), místní komunikace na „Potočiska“ a ke sv.Anně (část až po rodinný dům Mrkvicových) a vyspraví označené díry a propadlá místa na komunikacích.

4. Město zajistí osázení svahu naproti školky zelení, která nebude náročná na údržbu.

5. Opravu budovy č.p.86 – anketa zatím není vyhodnocená, čeká se na její výsledek, podle kterého bude Městem zadáno projektové řešení a následná rekonstrukce budovy.

6. Multifunkční hřiště – termín výstavby vzhledem ke zrušení akce X.Setkání Lukavců je možné posunout na dřívější termín. Město projedná se zhotovitelem (dle jeho časových možností).

7. Lípa – vysázená ke 100.výročí vzniku ČR – dle odborného posouzení nebude do budoucna vadit. Kořeny nepoškodí schodiště. Bylo rozhodnuto, že zůstane na nynějším místě.

8. Město nás vyzvalo k dodání fotografií méně známých míst z okolí naší obce, které budou sloužit pro zhotovení kalendáře Města pro r.2021. Navrženo: kaple sv.Anny, sv.František, propustek na Potoku, studánky, mostky.

9. Jarní úklid – byly rozděleny jednotlivé trasy úklidu (složky, organizace, dobrovolníci).

10. Kulturní akce, které zatím nebylo možné uspořádat, by měly proběhnout do konce roku (divadlo pro děti, divadlo pro dospělé, vánoční koncert).

Zapsala: Jitka Hoschová

Zápis ze schůze OV Lukavec s vedením města Fulneku

konané dne: 19. 2. 2020 v 17:30 hod.

místo konání: budova parc. č. 31, č. p. 86 v Lukavci

Za vedení Města:

starosta: Ing. Petr Ertelt

místostarostka: Lucie Činčalová

Za OV Lukavec:

předsedkyně: PharmDr.Ivana Sokolová

členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Ing.David Hrabálek, Roman Schenk, Jaromír Sokol

Na schůzi byly řešeny požadavky OV Lukavec:

1. Změny v územním plánu obce – využití pozemků Města pro výstavbu rodinných domů

Členové OV Lukavec již s Ing. Hynčicou jednali před dvěma léty, OV upřesní Ing. Hynčicovi, o které pozemky se jedná. Mělo by jít o parc. č. 565/5 o výměře 15.399 m2.

2. Změny v územní plánu – řešení kanalizace v obci

Je potřeba zjistit, která varianta by byla výhodnější, zda místní kanalizace nebo řešení soukromou čističkou pro každý dům s možností dotace na čističku – prvotní informace zajistí Pharmdr. Ivana Sokolová z míst, kde již s touto problematikou mají zkušenosti (Těškovice, Rybí), následně bude pokračovat Město.

3. Stavba vodovodu na hřbitov, oprava cesty ke hřbitovu, vstupní brána a zpevnění plochy před hřbitovem pro stání aut – OV žádá řešení přívodu vody na hřbitov. Nyní jsou na hřbitově umístěny nádoby, do kterých je technickými službami dovážena voda, která ovšem v době léta dosahuje teplot, které jsou tak vysoké, že ji není možné použít pro zalévání. Cesta na hřbitov je v havarijním stavu, s výmoly, štěrk z této cesty je splavován na hlavní cestu. Vstupní brána se rozpadá, vchodová vrátka musela být již minulosti odstraněna, aby se dalo vůbec na hřbitov projít. OV požaduje přizpůsobit plochu před vstupem na hřbitov tak, aby ji bylo možné použít jako odstavnou plochu.

4. Projekt na opravu budovy č. p. 86 – do konce měsíce března po vyhodnocení ankety, které se budou účastnit svými názory občané Lukavce, oznámí OV Lukavec Městu, jak by chtěl tuto budovu dále využívat. Podle výsledků ankety bude Městem zadáno projektové řešení a následná rekonstrukce budovy.

5. Oprava místních komunikací – prioritně cesta na „Potočiska“ – zvážit možnost, zda by nebylo možné komunikaci alespoň vyspravit štěrkem a asfaltovým postřikem.

6. OV urguje opravu komunikace u č. p. 54, kde se komunikace propadla, řešilo se již v minulosti.

7. Oprava části polní cesty vedoucí ke sv. Anně – štěrk je neustále splavován do obce.

8. Oprava mostu mezi č. p. 25 a 96 – dle vedení Města je již zpracován projekt na jeho opravu.

9. Multifunkční hřiště – termín výstavby do konce května r. 2020. V červnu bude probíhat akce „Setkání Lukavců po 10ti letech“. OV požaduje, aby se při výstavbě nejezdilo vstupní bránou přes hřiště, ale použila se cesta z druhé strany, aby nedošlo ke zničení povrchu hřiště, který by již nebylo možné do setkání Lukavců dát do původního stavu.

10. Lípa – vysázená ke 100. výročí vzniku ČSR – na veřejné schůzi byl dán návrh, kde by měla být vysázena, TS zasadily lípu na jiné místo, a to ke schodišti vedoucímu na hřbitov, kde budou kořeny lípy prorůstat pod schodiště a tím jej mohou do budoucna poškodit a spadané listí bude potřeba z hlediska bezpečnosti odklízet. OV Lukavec nedal závazné stanovisko pro zasazení na místo, které bylo Městem vybráno. OV žádá o zvážení přesazení lípy v době, kdy je to vzhledem ke stáří stromku ještě možné, a to na parc. č. 209, jak bylo navrženo na veřejné schůzi.

11. Setkání Lukavců dne 27. 6. 2020 – zastupitelé Města přislíbili finanční podporu akce oblasti kulturních vystoupení, možnost OV Lukavec požádat o spolupráci MKCF Fulnek, a to pí Kočí ohledně grafického zpracování tisku plakátů, pozvánek, stravenek, propůjčení stanů, pivních setů. OV Lukavec zajistí jako protiplnění propagaci Města.

12. Zajištění signálu mobilního operátora – p. Schenk oslovil firmu Cetin, která dovede vysokorychlostní optický kabel do Lukavce. Pokud by se našel investor na postavení vysílače, bude akce dokončena dříve – Město se nebrání jednání. Jinak akci dokončí Cetin, ale v pozdějším termínu.

13. Propustek za Lukavcem – nazvaný Tunel, ve kterém se skrývali občané Lukavce za období 2. světové války (za pomníkem na Potoku) – návrh medializace – rozvoj turistického ruchu, zhotovení informační tabule – možnost získání dotace.

14. Návrh zhotovení informační brožury s místy „neznámá místa obcí – skryté poklady“ Lukavecký pivovar, kostel, propustky před a za Lukavcem, kaple sv. Anny, Čertová kaple a ostatní.

15. Výsadba zeleně – OV požaduje vysadit na břeh naproti bývalé školky parc. č. 206 zeleň, která by nebyla náročná na údržbu a zároveň by vypadala esteticky.

Zapsala: Jitka Hoschová

Zápis z veřejné schůze, 14. 3. 2016

Zápis z veřejné schůze v Lukavci

Datum a čas:     14.03.2016, 19.00 hod.
Místo konání:     budova TJ Sokol Lukavec
Přítomni:            dle prezenční listiny
Zapisovatelka:   Juříková Nikola

Paní starostka zahájila veřejnou schůzi, přivítala všechny přítomné a nastínila program schůze.

Plnění úkolů:

Paní starostka přečetla plnění úkolů z veřejné schůze z roku 2015. K plnění úkolů nebyly vzneseny žádné připomínky (plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2015 – viz. příloha č. 1)

Informace:

Paní starostka informovala občany o realizaci významné investiční akce v loňském roce, což byla „demolice skladu v Lukavci“, financována částečně z dotačního titulu. Dále informovala, že byly provedeny drobné opravy majetku. Informovala, že finance vyčleněné na hasičské auto byly převedeny do letošního roku, jelikož je pravděpodobné získání dotace.

Další informace se týkaly záměrů v letošním roce, a to především zpracovávání projektových dokumentací – oprava mostu, studie odkanalizování, rekonstrukce hasičské zbrojnice (tyto budou hrazeny z rozpočtu města). Dalším záměrem je vybudování sportoviště v areálu TJ Sokol Lukavec, kdy v letošním roce proběhne taktéž zpracování projektové dokumentace, která se bude zadávat jménem vlastníka areálu, ale město Fulnek poskytne na její zpracování finanční prostředky formou individuální žádosti o veřejnou finanční pomoc.

Další investicí bude nákup hasičského auta, na které předpokládáme získání dotace z MV ČR.

Požadavky a dotazy občanů:

 • Opravené schody u kostela se propadají, zjistit, jak je to s reklamací.
 • Kontejnery u hřbitova jsou plné, nahlásit tuto skutečnost společnosti OZO Ostrava.
 • U domu paní Večeřové č.p. 128 je poničená komunikace.
 • Při demolici bývalého skladu byla pokreslená kamenná zídka domu č.p. 16 (sl. Gebauerová) v Lukavci. Firma měla odstranit nákresy na zídce, ale nestalo se tak. Sjednat nápravu.
 • Dotaz na statický posudek budovy osadního výboru, kde se nachází také pošta. Posudek byl zpracován v r. 2014 a byly posouzeny trhliny objektu.
 • Občané si stěžují na staré lípy u potoka, které jsou na pozemcích města. Záležitost se řeší s Povodím Odry, protože se jedná o koryto potoka.
 • Občané se dotazují na možnost vyvěšování materiálu z úřední desky ve městě na vývěsce v Lukavci.
 • Opětovný požadavek na prověření funkčnosti rozhlasu u čp. 46 a u čp. 119 v Lukavci.
 • Dotaz na možnost školení ve věci kotlíkových dotací pro občany v Lukavci. Bude vznesen dotaz na krajský úřad a do týdne sdělena telefonicky odpověď předsedkyni osadního výboru.

Příloha č. 1:

Plnění úkolů z veřejné schůze konané dne 10. 3. 2015
v Lukavci

(stav k 29. 2. 2016)

01/L/15
Prověřit stav pozemní komunikace od sv. Anny v Lukavci
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Jedná se o nezpevněnou cestu, komunikace je zařazena do návrhu oprav na letošní rok. Z daného návrhu však byly pro letošní rok vybrané jiné úseky na opravu, bude tedy  realizována dle  finančních možností města Fulnek.

02/L/15
Zajistit opravu výtluku u domů s číslem 18 a 100 v Lukavci.
T: 31.08.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Byla zaslána výzva k nápravě majitelům nemovitostí, kteří realizovali přípojku k vodovodnímu řádu,  na výzvu doposud nereagovali a nápravu nesjednali.

03/L/15
Zajistit odstranění konzolí po starém rozhlasu v Lukavci.
T: 31.08.2015
Z: vedoucí
odboru OVV
Plnění:
Odstranění konzolí a starých nevyužitích sloupů provedly Technické služby města Fulnek, p.o.

04/L/15
Projednat s PČR možnost umístění měřiče rychlosti na začátku obce Lukavec
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Splněno.

05/L/15
Prověřit situaci pouličního osvětlení u domu č. p. 138 v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Připravuje se kalkulace (ČEZ ES s.r.o.), o realizaci bude rozhodnuto na základě finančních možností města.

06/L/2015
Prověřit funkčnost rozhlasu u domu č. p. 46 v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru OVV
Plnění:
Do této lokality byl dne 03.04.2015 pořízen nový hlásicí bod.

07/L/2015
Prověřit možnosti využití odstavné plochy na/u hřbitova v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Oficiálně dle územního plánu nelze, plochy jsou vedeny jako veřejná zeleň.

08/L/2015
Upozornit SSMSK na údržbu silnic v jejich vlastnictví.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Splněno.