Archiv rubriky: Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze OV Lukavec

konané dne: 6. 5. 2020 v 19.30 hod.

místo konání: budova parc.č.31, č.p.86 v Lukavci

Za OV Lukavec:

předsedkyně: PharmDr. Ivana Sokolová

členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Ing. David Hrabálek, Roman Schenk, Jaromír Sokol

Na schůzi byly projednány tyto body programu:

1. Návrh na změny v územním plánu obce – využití pozemků Města a dalších vhodných pozemků pro výstavbu rodinných domů. Příprava pro zaslání žádosti na Město.

2. Zajištění vody na hřbitově – vodovod nebo vrt, ke kterému se Město přiklání. Dotaz na Město, zda u vrtu bude zajištěn dostatečný zdroj, který odpovídá nynější spotřebě.

3. Město opraví cestu na hřbitov (makadam, štěrk, asfaltový nástřik), místní komunikace na „Potočiska“ a ke sv.Anně (část až po rodinný dům Mrkvicových) a vyspraví označené díry a propadlá místa na komunikacích.

4. Město zajistí osázení svahu naproti školky zelení, která nebude náročná na údržbu.

5. Opravu budovy č.p.86 – anketa zatím není vyhodnocená, čeká se na její výsledek, podle kterého bude Městem zadáno projektové řešení a následná rekonstrukce budovy.

6. Multifunkční hřiště – termín výstavby vzhledem ke zrušení akce X.Setkání Lukavců je možné posunout na dřívější termín. Město projedná se zhotovitelem (dle jeho časových možností).

7. Lípa – vysázená ke 100.výročí vzniku ČR – dle odborného posouzení nebude do budoucna vadit. Kořeny nepoškodí schodiště. Bylo rozhodnuto, že zůstane na nynějším místě.

8. Město nás vyzvalo k dodání fotografií méně známých míst z okolí naší obce, které budou sloužit pro zhotovení kalendáře Města pro r.2021. Navrženo: kaple sv.Anny, sv.František, propustek na Potoku, studánky, mostky.

9. Jarní úklid – byly rozděleny jednotlivé trasy úklidu (složky, organizace, dobrovolníci).

10. Kulturní akce, které zatím nebylo možné uspořádat, by měly proběhnout do konce roku (divadlo pro děti, divadlo pro dospělé, vánoční koncert).

Zapsala: Jitka Hoschová

Zápis ze schůze OV Lukavec s vedením města Fulneku

konané dne: 19. 2. 2020 v 17:30 hod.

místo konání: budova parc. č. 31, č. p. 86 v Lukavci

Za vedení Města:

starosta: Ing. Petr Ertelt

místostarostka: Lucie Činčalová

Za OV Lukavec:

předsedkyně: PharmDr.Ivana Sokolová

členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Ing.David Hrabálek, Roman Schenk, Jaromír Sokol

Na schůzi byly řešeny požadavky OV Lukavec:

1. Změny v územním plánu obce – využití pozemků Města pro výstavbu rodinných domů

Členové OV Lukavec již s Ing. Hynčicou jednali před dvěma léty, OV upřesní Ing. Hynčicovi, o které pozemky se jedná. Mělo by jít o parc. č. 565/5 o výměře 15.399 m2.

2. Změny v územní plánu – řešení kanalizace v obci

Je potřeba zjistit, která varianta by byla výhodnější, zda místní kanalizace nebo řešení soukromou čističkou pro každý dům s možností dotace na čističku – prvotní informace zajistí Pharmdr. Ivana Sokolová z míst, kde již s touto problematikou mají zkušenosti (Těškovice, Rybí), následně bude pokračovat Město.

3. Stavba vodovodu na hřbitov, oprava cesty ke hřbitovu, vstupní brána a zpevnění plochy před hřbitovem pro stání aut – OV žádá řešení přívodu vody na hřbitov. Nyní jsou na hřbitově umístěny nádoby, do kterých je technickými službami dovážena voda, která ovšem v době léta dosahuje teplot, které jsou tak vysoké, že ji není možné použít pro zalévání. Cesta na hřbitov je v havarijním stavu, s výmoly, štěrk z této cesty je splavován na hlavní cestu. Vstupní brána se rozpadá, vchodová vrátka musela být již minulosti odstraněna, aby se dalo vůbec na hřbitov projít. OV požaduje přizpůsobit plochu před vstupem na hřbitov tak, aby ji bylo možné použít jako odstavnou plochu.

4. Projekt na opravu budovy č. p. 86 – do konce měsíce března po vyhodnocení ankety, které se budou účastnit svými názory občané Lukavce, oznámí OV Lukavec Městu, jak by chtěl tuto budovu dále využívat. Podle výsledků ankety bude Městem zadáno projektové řešení a následná rekonstrukce budovy.

5. Oprava místních komunikací – prioritně cesta na „Potočiska“ – zvážit možnost, zda by nebylo možné komunikaci alespoň vyspravit štěrkem a asfaltovým postřikem.

6. OV urguje opravu komunikace u č. p. 54, kde se komunikace propadla, řešilo se již v minulosti.

7. Oprava části polní cesty vedoucí ke sv. Anně – štěrk je neustále splavován do obce.

8. Oprava mostu mezi č. p. 25 a 96 – dle vedení Města je již zpracován projekt na jeho opravu.

9. Multifunkční hřiště – termín výstavby do konce května r. 2020. V červnu bude probíhat akce „Setkání Lukavců po 10ti letech“. OV požaduje, aby se při výstavbě nejezdilo vstupní bránou přes hřiště, ale použila se cesta z druhé strany, aby nedošlo ke zničení povrchu hřiště, který by již nebylo možné do setkání Lukavců dát do původního stavu.

10. Lípa – vysázená ke 100. výročí vzniku ČSR – na veřejné schůzi byl dán návrh, kde by měla být vysázena, TS zasadily lípu na jiné místo, a to ke schodišti vedoucímu na hřbitov, kde budou kořeny lípy prorůstat pod schodiště a tím jej mohou do budoucna poškodit a spadané listí bude potřeba z hlediska bezpečnosti odklízet. OV Lukavec nedal závazné stanovisko pro zasazení na místo, které bylo Městem vybráno. OV žádá o zvážení přesazení lípy v době, kdy je to vzhledem ke stáří stromku ještě možné, a to na parc. č. 209, jak bylo navrženo na veřejné schůzi.

11. Setkání Lukavců dne 27. 6. 2020 – zastupitelé Města přislíbili finanční podporu akce oblasti kulturních vystoupení, možnost OV Lukavec požádat o spolupráci MKCF Fulnek, a to pí Kočí ohledně grafického zpracování tisku plakátů, pozvánek, stravenek, propůjčení stanů, pivních setů. OV Lukavec zajistí jako protiplnění propagaci Města.

12. Zajištění signálu mobilního operátora – p. Schenk oslovil firmu Cetin, která dovede vysokorychlostní optický kabel do Lukavce. Pokud by se našel investor na postavení vysílače, bude akce dokončena dříve – Město se nebrání jednání. Jinak akci dokončí Cetin, ale v pozdějším termínu.

13. Propustek za Lukavcem – nazvaný Tunel, ve kterém se skrývali občané Lukavce za období 2. světové války (za pomníkem na Potoku) – návrh medializace – rozvoj turistického ruchu, zhotovení informační tabule – možnost získání dotace.

14. Návrh zhotovení informační brožury s místy „neznámá místa obcí – skryté poklady“ Lukavecký pivovar, kostel, propustky před a za Lukavcem, kaple sv. Anny, Čertová kaple a ostatní.

15. Výsadba zeleně – OV požaduje vysadit na břeh naproti bývalé školky parc. č. 206 zeleň, která by nebyla náročná na údržbu a zároveň by vypadala esteticky.

Zapsala: Jitka Hoschová

Zápis z veřejné schůze, 14. 3. 2016

Zápis z veřejné schůze v Lukavci

Datum a čas:     14.03.2016, 19.00 hod.
Místo konání:     budova TJ Sokol Lukavec
Přítomni:            dle prezenční listiny
Zapisovatelka:   Juříková Nikola

Paní starostka zahájila veřejnou schůzi, přivítala všechny přítomné a nastínila program schůze.

Plnění úkolů:

Paní starostka přečetla plnění úkolů z veřejné schůze z roku 2015. K plnění úkolů nebyly vzneseny žádné připomínky (plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2015 – viz. příloha č. 1)

Informace:

Paní starostka informovala občany o realizaci významné investiční akce v loňském roce, což byla „demolice skladu v Lukavci“, financována částečně z dotačního titulu. Dále informovala, že byly provedeny drobné opravy majetku. Informovala, že finance vyčleněné na hasičské auto byly převedeny do letošního roku, jelikož je pravděpodobné získání dotace.

Další informace se týkaly záměrů v letošním roce, a to především zpracovávání projektových dokumentací – oprava mostu, studie odkanalizování, rekonstrukce hasičské zbrojnice (tyto budou hrazeny z rozpočtu města). Dalším záměrem je vybudování sportoviště v areálu TJ Sokol Lukavec, kdy v letošním roce proběhne taktéž zpracování projektové dokumentace, která se bude zadávat jménem vlastníka areálu, ale město Fulnek poskytne na její zpracování finanční prostředky formou individuální žádosti o veřejnou finanční pomoc.

Další investicí bude nákup hasičského auta, na které předpokládáme získání dotace z MV ČR.

Požadavky a dotazy občanů:

 • Opravené schody u kostela se propadají, zjistit, jak je to s reklamací.
 • Kontejnery u hřbitova jsou plné, nahlásit tuto skutečnost společnosti OZO Ostrava.
 • U domu paní Večeřové č.p. 128 je poničená komunikace.
 • Při demolici bývalého skladu byla pokreslená kamenná zídka domu č.p. 16 (sl. Gebauerová) v Lukavci. Firma měla odstranit nákresy na zídce, ale nestalo se tak. Sjednat nápravu.
 • Dotaz na statický posudek budovy osadního výboru, kde se nachází také pošta. Posudek byl zpracován v r. 2014 a byly posouzeny trhliny objektu.
 • Občané si stěžují na staré lípy u potoka, které jsou na pozemcích města. Záležitost se řeší s Povodím Odry, protože se jedná o koryto potoka.
 • Občané se dotazují na možnost vyvěšování materiálu z úřední desky ve městě na vývěsce v Lukavci.
 • Opětovný požadavek na prověření funkčnosti rozhlasu u čp. 46 a u čp. 119 v Lukavci.
 • Dotaz na možnost školení ve věci kotlíkových dotací pro občany v Lukavci. Bude vznesen dotaz na krajský úřad a do týdne sdělena telefonicky odpověď předsedkyni osadního výboru.

Příloha č. 1:

Plnění úkolů z veřejné schůze konané dne 10. 3. 2015
v Lukavci

(stav k 29. 2. 2016)

01/L/15
Prověřit stav pozemní komunikace od sv. Anny v Lukavci
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Jedná se o nezpevněnou cestu, komunikace je zařazena do návrhu oprav na letošní rok. Z daného návrhu však byly pro letošní rok vybrané jiné úseky na opravu, bude tedy  realizována dle  finančních možností města Fulnek.

02/L/15
Zajistit opravu výtluku u domů s číslem 18 a 100 v Lukavci.
T: 31.08.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Byla zaslána výzva k nápravě majitelům nemovitostí, kteří realizovali přípojku k vodovodnímu řádu,  na výzvu doposud nereagovali a nápravu nesjednali.

03/L/15
Zajistit odstranění konzolí po starém rozhlasu v Lukavci.
T: 31.08.2015
Z: vedoucí
odboru OVV
Plnění:
Odstranění konzolí a starých nevyužitích sloupů provedly Technické služby města Fulnek, p.o.

04/L/15
Projednat s PČR možnost umístění měřiče rychlosti na začátku obce Lukavec
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Splněno.

05/L/15
Prověřit situaci pouličního osvětlení u domu č. p. 138 v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Připravuje se kalkulace (ČEZ ES s.r.o.), o realizaci bude rozhodnuto na základě finančních možností města.

06/L/2015
Prověřit funkčnost rozhlasu u domu č. p. 46 v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru OVV
Plnění:
Do této lokality byl dne 03.04.2015 pořízen nový hlásicí bod.

07/L/2015
Prověřit možnosti využití odstavné plochy na/u hřbitova v Lukavci.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Oficiálně dle územního plánu nelze, plochy jsou vedeny jako veřejná zeleň.

08/L/2015
Upozornit SSMSK na údržbu silnic v jejich vlastnictví.
T: 31.07.2015
Z: vedoucí odboru IŽP
Plnění:
Splněno.

 

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 24. listopadu 2014

Zápis ze schůzky konané dne 24. 11. 2014

Účastníci: I. Sokolová, A. Sokolová, A. Ohnheiser, V. John,
J. Hoschová

 • Oprava břehů Gručovky :

stávající zpevnění koši s kamením bude postupně nahrazováno vyzdívkou z kamenů. Kontakt na odpovědnou osobu za tuto realizaci p. Nečase má p. Vlastimil John, přes kterého je možno vznášet připomínky či dotazy ohledně oprav břehů potoka.

Řeší: Vlastimil John

Vývěska u obchodu Hruška je již zhotovena – zjistit, jaké jsou možnosti instalace nové vývěsky.

Řeší: Vlastimil John

 • Lavičky :

Počet 4 ks, betonové v kombinaci se dřevem, působícím teplým dojmem a váhově znemožňující zcizení

Rozmístění laviček : autobusová zastávka, hasičská zbrojnice, pošta, horní obchod .

Řeší: Vlastimil John, Ivana Sokolová

 • Stojany na kola u pošty:

Zatím jsme se o realizaci nerozhodli, před zahrádkou pošty je zábradlí, které slouží k opření a uzamčení kol.

 • Požádat o zápis z veřejné schůze konané v měsíci září 2014.

Řeší: Jitka Hoschová

 • Vyúčtování akce Uvedení Bohumila Patera do síně slávy české turistiky.

Řeší: Jitka Hoschová

 • Kdo provede podzimní úklid kolem pošty ? – dotaz na technické služby.

Řeší: Anna Sokolová

 • Vánoční   koncert   Děrničanky  –  termín  akce  dohodnut  na
  28. 12. 2014 – finanční podmínky podle loňského roku, vstupné, plakáty a plakátky do schránky zajistí MKC. Je potřeba zajistit občerstvení pro účinkující děti.

Řeší: Ivana Sokolová

 • Navrhované složení osadního výboru:

Předsedkyně: Ivana Sokolová

Členové:
Anna Sokolová
Vlastimil John
Jitka Hoschová

Navrhované akce na příští rok:

 • Úpravy terénu před hřbitovní zdí – možnost parkování
 • Nátěr zábradlí mostů

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 11. listopadu 2015

Zápis ze schůzky Osadního výboru ze dne 9.11.2015

Přítomni: Jitka Hoschová, Anička Sokolová, Ivana Sokolová, Vlastimil John, Václav David

Vzhledem ke změnám pravidel čerpání finančních prostředků určených na drobné opravy zařízení v majetku města osadním výborům a k nemožnosti převádět finanční prostředky na další rok OV navrhuje:

 • vyměnit koše u laviček za koše ve stejném designu jako lavičky,
 • zakoupit stojan na kola k zastávce autobusu,
 • požadovat umístění zrcadla na křižovatce u č. p.100,
 • vybavit místnost v budově města (nad poštou) kuchyňkou
  a zakoupit nové židle,
 • zakoupit barvu na fasádu.
 • Podat žádosti o grant na příspěvek na dopravu na Setkání Lukavců v r. 2016 a o grant na odhalení nové desky na Pomníku Osvobození na Potoku
 • Uspořádání již 3. dílu operetního vystoupení souboru p. Smolky v lednu
 • Podat dotaz na řešení opravy polní cesty od Sv. Anny
 • Jak bude řešen podzimní úklid kolem pošty a zimní údržba? – dotaz na technické služby

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 5. května 2015

Zápis ze schůzky OV 5. 5. 2015

Přítomni: Ivana Sokolová, Anička Sokolová, Jitka Hoschová, Vlastimil John a radní Václav David

 • Organizace divadla v neděli 10.5. – vstupné – Jitka Hoschová, občerstvení pro divadelní soubor – Ivana Sokolová
 • Požádat Městský úřad o informaci o kontrolních dnech na projektu – demolice sklepa – I. Sokolová
 • Na schůzku byl pozván Radovan Tellner – dotaz na zavezení stavební suti na Potok, suť je navezena dočasně a bude odstraněna do konce října 2015
 • Zakoupení nových betonových laviček – Vlastimil John, Ivana Sokolová
 • Zakoupení nových odpadkových košů – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Instalace nové vývěsky k obchodu Hruška – Vlastimil John
 • Zhotovení nových desek na Pomník osvobození – dotaz na sochaře Pazderku – Václav David
 • Diskuze na téma zhotovení směrovek v obci (např. ke hřišti, obchodům, hostinci apod.) – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Diskuze na téma vydávání Lukaveckých listů (3x- 4x ročně) – vyhodnoceno jako zbytečné
 • Díra na silnici u č. p.18 – znovu požádat TS Fulnek o provizorní zasypání než se bude provádět oprava silnic
 • Oprava a nátěr zábradlí na mostech a kolem potoka během prázdnin – opravu zajistí Václav David, nátěr – Osadní výbor
 • Vstupní brána na hřbitov a ke kostelu – bude se řešit na následujícím zasedání Rady Města – Václav David
 • Vybudování odstavné plochy před hřbitovem – Václav David
 • Pozvánka pro všechny občany na Noc kostelů 29.5. – lukavecký kostel sv. Jana a sv. Barbory bude přístupný od 18-22h

Zápis z veřejné schůze, 10. 3. 2015

Zápis z veřejné schůze v Lukavci

Datum a čas: 10.03.2015, 19.00 hod.
Místo konání: Hostinec U Jindřicha
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatelka: Jurčová Nikola

Plnění úkolů:
– viz příloha – plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2014

Starostka přečetla plnění úkolů z veřejné schůze z roku 2014. K plnění úkolů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Diskuse, požadavky a dotazy občanů:

– Dotaz na opravu pozemní komunikace od sv. Anny.

– Dotaz na opravu výtluku v obci Lukavec.

– Žádost o odstranění konzolí po starém rozhlasu.

– Občané požadují na začátku obce umístit měřič rychlosti z důvodu zpomalení řidičů.

– Dotaz na umístění nového pouličního osvětlení u domu čp. 138 v Lukavci.

– U domu čp. 46 si občané stěžují, že nejde slyšet rozhlas.

– Občané se dotazují na možnost využití odstavné plochy na/u hřbitova.

– Občané požadují po SSMSK úklid silnic.

– Pravidelné sečení trávy a doplňování vody na místním hřbitově.

– Občané požadují po SSMSK opravu dvou míst na silnici, vedoucí z Lukavce do Fulneku, kde po deštích vytéká voda na silnici (1. místo pod vesnicí a 2. místo u kaple, kousek od křižovatky na Fulnek).

Zápis z veřejné schůze z 10. 3. 2015 v souboru

Zápis z veřejné schůze konané 23. září 2014

Zápis z veřejné schůze v Lukavci

Datum a čas: 23. 09. 2014, 19:00 hod.

Místo konání: Hostinec U Jindřicha

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapisovatelka: Jurčová Nikola

Plnění úkolů:

 • viz příloha – plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2013

Místostarosta přečetl plnění úkolů z veřejné schůze z roku 2013. K plnění úkolů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Informace:

Paní starostka přivítala přítomné a sdělila, jaký bude průběh schůze.

V úvodu paní starostka zhodnotila uplynulé volební období 2010 – 2014 a informovala o úsporách na provozních nákladech v souvislosti se zateplováním objektů města. Doposud byla zateplena ZŠ J. A. Komenského, MŠ Jerlochovice, MŠ Stachovice a MŠ Děrné, HZ Fulnek. Dále jsou vysoutěženy akce na zateplení HZ a OV Děrné a Stachovice. Dále informovala o architektonické soutěži o návrh na mateřskou školu ve Fulneku a pozvala přítomné na vernisáž výstavy všech soutěžních návrhů. Je plánováno zateplení nové přístavby a tělocvičny ZŠ a MŠ T. G. Masaryka. Informovala o celkové rekonstrukci veřejného osvětlení ve Fulneku a jeho místních částech, také o získané dotaci na lezeckou stěnu, která je umístěna u autobusového nádraží, dále dotaci na zřízení bezdrátového rozhlasu v rámci protipovodňových opatření. Došlo k odkanalizování Knurrova paláce, v objektu byla zřízena Komenského kavárna. Byla započata provizorní oprava chodníků na náměstí. Na hřbitově se opravují hlavní trasy přístupových chodníků. Na ul. Požární byl upraven vjezd do garáží a část chodníku. V září vyjde mimořádné číslo Fulneckého zpravodaje, kde bude zhodnoceno uplynulé volební období.

Dále informovala o realizovaných a připravovaných akcích v jednotlivých místních částech. Informovala o záměru vybudovat z Knurrova paláce centrum setkávání občanů, měla by tam být knihovna, klub Fulnečka apod.

Diskuse, požadavky a dotazy občanů:

 • Nad domem č. p. 77 a mezi mostem od pily je ujetý břeh do potoka. Kontaktovat Povodí Odry (havarijní stav).

 • U domu č. p. 100 je ujetý břeh.

 • Dotaz, zda je možné v obci umístit směrovky (hřiště, obchod atd.)

 • Dotaz na umístění stojanu na kola u pošty (budova osadního výboru). Lidé si opírají kola o budovu.

 • Dotaz, komu patří popelnice u budovy osadního výboru.

 • Dotaz na opravu mostu u Večeřů.

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze ze dne 8. října 2013 k 31. srpnu 2014

Zajistit ořez větví ořechu u domu čp. 33 v Lukavci, které jsou  vpleteny do veřejného osvětlení.
Byla provedena kontrola na místě, ořech nebyl nalezen, dle sdělení místních obyvatel byl odstraněn vlastníkem pozemku.
V rámci plánovaných stavebních úprav prostoru osadního výboru v Lukavci zajistit i novou podlahu v knihovně.
SMMF obdržela vyjádření statika ing. Paličky, který doporučuje vzhledem k prasklinám na budově (pravděpodobně po rekonstrukci střechy) provést sondy a sledovat stavbu. Stavební úpravy v letošním roce tedy nepředpokládáme. S tím souvisí i podlaha v knihovně. Jako možnou (a levnější) variantu získání většího prostoru pro OA bez stavebních úprav bychom doporučovali záměnu prostoru knihovny a OA.
Zajistit kontejner pro biologický odpad v Lukavci.
Kontejner byl umístěn dle požadavku.
Podat písemný dotaz na ČEZ – v rámci vybudování nového parkoviště u hřbitova prověřit možnost přemístění sloupu veřejného osvětlení.
ČEZ Distribuce nám písemně sdělila, že bude provedena rekonstrukce el. sloupů, vč. vedení, přemístění však nebude realizováno z důvodu zachování rozteči dle příslušných vyhlášek.
Upozornit vlastníka bývalé školy v Lukavci na povinnost likvidovat křídlatku na jeho pozemku.
Byla zaslána výzva ke sjednání nápravy. Na místě bylo zjištěno, že pozemek byl posekán, ale křídlatka byla ponechána. Odbor SŘI a ŽP nemá kompetence k nařízení opatření. Pozemek je oplocen, nejedná se o volné prostranství a nelze použít ustanovení OZV. Křídlatka rovněž není z hlediska rostlinolékařského považována za invazní a škodlivý organizmus podléhající monitoringu a průzkumu dle vyhlášky č. 215/2008 Sb.
Zajistit odstranění sirény z budovy hostince U Jindřicha v Lukavci.
Dne 06.11.2013 proběhla akce „Rušení starých sirén na Fulnecku“ kde byla provedena demontáž sirény ve Fulneku – Lukavec: zcela zdemontovaná i s rozvaděčovou skříní byla vyřazena ze systému JSVV.
Zajistit úpravu terénu pod kontejnery u hřbitova v Lukavci.
Požadavek byl splněn v 10/2013.
Zajistit realizaci odvodňovacího žlabu na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny v Lukavci.
Situace byla prověřena na místě, je nutno najít vhodné technické řešení z důvodu zajištění odtoku povrchové vody. Jedná se o nákladnou investici s vybudováním zasakovacího objektu a odvodňovacího žlabu (nutno vypracovat PD + povolení stavby).
Ve Fulneku dne 31.08.2014
Bc. Jana Mocová v.r. , starostka
PD – projektová dokumentace

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 25. srpna 2014

Zápis schůzky Osadního výboru z 25. 8. 2014

Přítomni: Sokolová Ivana, Sokolová Anna, Hoschová Jitka,
John Vlastimil, Holain Martin

Omluven: Ohnheiser Aleš

Osadní výbor se usnesl:

 1. Objednat 5 nových betonových laviček, vyměnit za staré a přidat lavičku u pošty a dolní autobusové zastávky.
 2. Požádat Městský úřad o řešení úprav polních cest – od sv. Anny, od Sv. Františka, kolem hřbitova.
 3. Požádat Městský úřad, aby upozornil Správu silnic MSK, že znovu jsou na silnici z Lukavce do Fulneku na stále stejných místech problémy s tekoucí vodou a blátem.

Další projednávané body:

 • Nechat přivézt novou plakátovací plochu a zajistit její umístění před obchod Hruška.
 • Zjistit, jaké jsou možnosti na odstranění křídlatky, která se nebezpečně rozšiřuje na některých místech Lukavce.
 • Zjistit, jak pokračují přípravy oprav budovy č. p. 86.
 • Zkontaktovat p. Nečase – povodí Odry.
 • Nechat umístit odkaz na lukavecký web na webu města Fulneku.
 • Domluvit schůzku u pomníku Osvobození – zhotovení nových desek.
 • Organizace akce „Bohumil Pater“ – 27. 9. 2014, pořádané ve spolupráci s KČT- občerstvení, country kapela, ozvučení, navezení laviček, zajištění stanů, plakátů,
 • Brigáda 26. 9. 2014 – v 17 hodin a 27. 9. 2014 v 8 hodin.