Zápis ze schůze OV Lukavec s vedením města Fulneku

konané dne: 19. 2. 2020 v 17:30 hod.

místo konání: budova parc. č. 31, č. p. 86 v Lukavci

Za vedení Města:

starosta: Ing. Petr Ertelt

místostarostka: Lucie Činčalová

Za OV Lukavec:

předsedkyně: PharmDr.Ivana Sokolová

členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Ing.David Hrabálek, Roman Schenk, Jaromír Sokol

Na schůzi byly řešeny požadavky OV Lukavec:

1. Změny v územním plánu obce – využití pozemků Města pro výstavbu rodinných domů

Členové OV Lukavec již s Ing. Hynčicou jednali před dvěma léty, OV upřesní Ing. Hynčicovi, o které pozemky se jedná. Mělo by jít o parc. č. 565/5 o výměře 15.399 m2.

2. Změny v územní plánu – řešení kanalizace v obci

Je potřeba zjistit, která varianta by byla výhodnější, zda místní kanalizace nebo řešení soukromou čističkou pro každý dům s možností dotace na čističku – prvotní informace zajistí Pharmdr. Ivana Sokolová z míst, kde již s touto problematikou mají zkušenosti (Těškovice, Rybí), následně bude pokračovat Město.

3. Stavba vodovodu na hřbitov, oprava cesty ke hřbitovu, vstupní brána a zpevnění plochy před hřbitovem pro stání aut – OV žádá řešení přívodu vody na hřbitov. Nyní jsou na hřbitově umístěny nádoby, do kterých je technickými službami dovážena voda, která ovšem v době léta dosahuje teplot, které jsou tak vysoké, že ji není možné použít pro zalévání. Cesta na hřbitov je v havarijním stavu, s výmoly, štěrk z této cesty je splavován na hlavní cestu. Vstupní brána se rozpadá, vchodová vrátka musela být již minulosti odstraněna, aby se dalo vůbec na hřbitov projít. OV požaduje přizpůsobit plochu před vstupem na hřbitov tak, aby ji bylo možné použít jako odstavnou plochu.

4. Projekt na opravu budovy č. p. 86 – do konce měsíce března po vyhodnocení ankety, které se budou účastnit svými názory občané Lukavce, oznámí OV Lukavec Městu, jak by chtěl tuto budovu dále využívat. Podle výsledků ankety bude Městem zadáno projektové řešení a následná rekonstrukce budovy.

5. Oprava místních komunikací – prioritně cesta na „Potočiska“ – zvážit možnost, zda by nebylo možné komunikaci alespoň vyspravit štěrkem a asfaltovým postřikem.

6. OV urguje opravu komunikace u č. p. 54, kde se komunikace propadla, řešilo se již v minulosti.

7. Oprava části polní cesty vedoucí ke sv. Anně – štěrk je neustále splavován do obce.

8. Oprava mostu mezi č. p. 25 a 96 – dle vedení Města je již zpracován projekt na jeho opravu.

9. Multifunkční hřiště – termín výstavby do konce května r. 2020. V červnu bude probíhat akce „Setkání Lukavců po 10ti letech“. OV požaduje, aby se při výstavbě nejezdilo vstupní bránou přes hřiště, ale použila se cesta z druhé strany, aby nedošlo ke zničení povrchu hřiště, který by již nebylo možné do setkání Lukavců dát do původního stavu.

10. Lípa – vysázená ke 100. výročí vzniku ČSR – na veřejné schůzi byl dán návrh, kde by měla být vysázena, TS zasadily lípu na jiné místo, a to ke schodišti vedoucímu na hřbitov, kde budou kořeny lípy prorůstat pod schodiště a tím jej mohou do budoucna poškodit a spadané listí bude potřeba z hlediska bezpečnosti odklízet. OV Lukavec nedal závazné stanovisko pro zasazení na místo, které bylo Městem vybráno. OV žádá o zvážení přesazení lípy v době, kdy je to vzhledem ke stáří stromku ještě možné, a to na parc. č. 209, jak bylo navrženo na veřejné schůzi.

11. Setkání Lukavců dne 27. 6. 2020 – zastupitelé Města přislíbili finanční podporu akce oblasti kulturních vystoupení, možnost OV Lukavec požádat o spolupráci MKCF Fulnek, a to pí Kočí ohledně grafického zpracování tisku plakátů, pozvánek, stravenek, propůjčení stanů, pivních setů. OV Lukavec zajistí jako protiplnění propagaci Města.

12. Zajištění signálu mobilního operátora – p. Schenk oslovil firmu Cetin, která dovede vysokorychlostní optický kabel do Lukavce. Pokud by se našel investor na postavení vysílače, bude akce dokončena dříve – Město se nebrání jednání. Jinak akci dokončí Cetin, ale v pozdějším termínu.

13. Propustek za Lukavcem – nazvaný Tunel, ve kterém se skrývali občané Lukavce za období 2. světové války (za pomníkem na Potoku) – návrh medializace – rozvoj turistického ruchu, zhotovení informační tabule – možnost získání dotace.

14. Návrh zhotovení informační brožury s místy „neznámá místa obcí – skryté poklady“ Lukavecký pivovar, kostel, propustky před a za Lukavcem, kaple sv. Anny, Čertová kaple a ostatní.

15. Výsadba zeleně – OV požaduje vysadit na břeh naproti bývalé školky parc. č. 206 zeleň, která by nebyla náročná na údržbu a zároveň by vypadala esteticky.

Zapsala: Jitka Hoschová