Historie: Poplach pro noviny (1888)

Pokračujeme ve zpravodajství z předminulého (19. století). Opět zpráva z Opavského týdenníku, tentokrát z roku 1888.

Z Lukavce 26. listopadu. (Poplach pro noviny.)

Zle je, na bědy zle! Lukavec je v novinách! Kdo to jak živ slyšel, ten tichý Lukavec dávat pořád do novin jako na vzdory – nevím, co
Vám to v Opavě napadlo! Všechno kritisuje a mudruje úplně dle toho, jak komu Pán Bůh rozumu nadělil. Moudři kroutí hlavami, že prý se tím chybuje a obci to škodí – rádi věříme; jen že několik lidí netvoří obec. Někteří se domnívali, že k tomu třeba od obce povolení a staré babky se tuším strachem křižovaly, aby všecko neštěstí od obce odvráceno bylo. Nejmoudřejší zase, jimž nebyla
slova o volbách pod fousy, zašli do hospody nebo do dvou, vysmolili na „konto“ těch dopisů nějaký ten půlčík, až byli po německu „aufgelegt“ a potom hájili obec od zlehčováni v novinách. Můžeme některé řádné spoluobčany, Němce původem a z přesvědčení, jednou pro vždy ujistiti, že ctíme řeč cizí tak jako si vážíme své vlastní; také bylo až posud psáno jen věcně, neboť nevyhledáváme různic osobních; aby však nějaký přistěhovalec, který přišel do obce a nemá v ní ani domovského práva, tu drzou vyzývavostí vystupoval proti pokojným občanům, popuzoval proti
nim a představenstvu, sváděl lid od zábav ve prospěch obce pořádaných a od četby časopisů a i tyto zlehčoval, k tomu nebudeme mlčeti nikdy!
Všem pak ostatním občanům radíme, aby nikdy více nedali si věšeti ledacos na nos od někoho a jednali vždy a všude dle vlastního přesvědčení.
Máme nyní malý kapitálek na účel vzdělávací a míti jen poněkud příhodnou místnost, měli bychom v krátkosti za příkladem jiných obcí hospodářskou besídku. Dokud však toho provésti nelze, potud čtěte jen občané ještě více a vzdělávejte se z knih a časopisů, jež vám podávány jsou a ještě opatřeny budou, neboť nedostačují dnes vědomosti, které dostačovaly rolníkovi před dvaceti lety a jenom vzděláním dochází se zámožnosti. Pokrokem razme si cestu k blahobytu!

 

Zdroj: Opavský týdenník, 1.12.1888, roč. XIX., č. 94 (1221), str. 4