Historie: Zmínka o Janu Kyjovcovi (z Lukavce) k roku 1452

Při hledání v historických pramenech o historii Lukavce se nám podařilo najít nový střípek do neúplné mozaiky rodů, které se psaly z Lukavce.

Díky disertační práci Mgr. Petra Elbla, Ph.D.na Masarykově Univerzitě v Brně na téma: Kapitoly z dějin katolické církevní správy na Moravě v době husitské (1408-1457), máme novou zmínku o Kyjovcích z Lukavce.

Uvádí s odkazem na zlomek olomoucké konfirmační knihy z let 1452-1455, že Jan Kyjovec získal 24. 9. 1452 jako beneficium oltář sv. Valentina a Bartoloměje ve farním v kostele v Opavě. Předchozím správcem byl blíže nespecifikovaný Benedikt, patronem pak Vilém, vévoda opavský.

Jde o pravděpodobně o Jana Kyjovce z Lukavce (syna Oneše Kyjovce z Lukavce), o němž jsme měli dosud nejstarší zmínku z roku 1461.

Beneficium neboli obročí či prebenda je výraz církevního práva a znamená příjem spojený s určitou službou nebo postavením, případně toto postavení samo. Typickým obročím byl oltářník (případ Jana Kyjovce), šlo typicky o kněze, který měl povinnost pravidelně sloužit mši za duši zemřelého.

Zdroj:  http://is.muni.cz/th/11148/ff_d/Elbel-disertace-priloha_II-V.pdf

Beneficium podle wikipedie:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obro%C4%8D%C3%AD

Pozn. v knize máme omylem uvedenu nejstarší zmínku k roku 1460, v souvislosti s pečetí. Ve skutečnosti ale o pečeť Jana Hrota z Lukavce. Do budoucna nám tato a podobné zmínky snad pomohou více doplnit značně kusé informace o rodech z Lukavce a jejich vazbách na tehdejší okolí (např. vévodský rod opavských Přemyslovců).