Článek: Alej lip podél Gručovky v Lukavci (havarijní stav – uskutečněné řešení)

Centrem obce Lukavec protéká potok Gručovka. Na jeho březích byly před cca 70 – 80 lety vysázeny řady lip. Lípy srdčité (Tilia cordata) vysazené po obou březích potoka tvoří aleje, kde část stromů zůstal zachována z původní výsadby, a část je mladší, jak byly postupně lípy doplňovány. Po některých odstraněných stromech však zůstaly mezery, a řady tak nejsou souvislé.

Všechny starší stromy byly v minulosti radikálně ořezány tzv. řezem „na hlavu“. Tím došlo k jejich trvalému poškození. Dnešní lípy se sekundárně vytvořenými korunami, pro které je typický metlovitý charakter, byly vesměs přehoustlé, vyžadující zvýšenou péči a pozornost. Kmeny stromů v některých místech vyhnívají, u některých se už začínají objevovat nálevkovité dutinky. Většina oslabených stromů byla do souča sné doby napadena jmelím. Na části trsů jmelí bylo viditelné značné množství semen. Hrozilo rychlé šíření tohoto poloparazita, který dřevinám odebírá vodu s rozpuštěnými živinami a může je tak výrazně oslabovat.

Kvůli postupně narůstající hmotnosti trsů jmelí byla také ohrožena statika koruny některých stromů, hrozilo lámání celých větví. Celkem je těchto stromů v dané lokalitě 28. Řady lip byly vysazeny poměrně nahusto. Koruny jsou omezovány komunikací která lemuje obě strany potoka, vzdušným prostorem mnohými korunami lip prochází elektrické vedení. Tento stav nám ani občanům obce Lukavec nebyl lhostejný. Někteří navrhovali úplné odstranění uvedených lip, s čímž jsme nesouhlasili a hledali řešení, které by přineslo užitek nejen občanům, ale také uvedeným lípám. Bylo zapotřebí udělat několik postupných kroků. Prvním z nich bylo zpracování odborného posudku. Druhým krokem požádání o dotaci pro samotnou realizaci úpravy-ořezu a ošetření. A za třetí výběr zhotovitele. Při prvním podání žádosti o dotaci jsme však neuspěli, a tak se řešení „posouvalo“ na někdy…! Nevzdali jsme to a po několika měsících spojených s další argumentací skutečně havarijního stavu, nám byla dotace přiznána z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

V polovině měsíce října 2006 jsme uskutečnili realizaci ošetření. Náklady na zpracování odborného posudku (celkem Kč 15.000,-) činily za Město Fulnek Kč 7.500,- a Kč 7.500,- bylo příspěvkem MěÚ Odry. Náklady na ošetření lip dosáhly Kč 57.600,-, což pokryla i výše získané dotace. Dovoluji si jednak tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na celém průběhu realizace této akce, jednak přeji LÍPÁM, které jsou mlčícími svědky minulosti, aby se jim dobře „žilo“ ve společnosti občanů obce Lukavec.

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, prosinec 2006, autor článku Vojmír Satke, odbor ÚR a ŽP)