Archiv rubriky: Dokumenty

Historie: Nová zmínka o Lukavci – listina z roku 1503

Díky postupné digitalizaci archiválií jsme se dozvěděli o nové zmínce o Lukavci. V Archivu města Olomouc je uložena česky psaná listina, kterou vydal Jan z Lukavce a na Slavkově roku 10. ledna 1503.

Janů psaných z Lukavce bylo pravděpodobně více, spolu s přízviskem na Slavkově se ale poprvé zmiňuje roku 1496. Doteď poslední zmínkou byla listina z roku 1502. Nově tedy víme, že tento Jan, snad syn Markéty z Lukavce, která mu Lukavec dala jako své věno a který jej v zápětí jako věno dal své manželce Markétě z Dobroslavic roku 1464, žil ještě roku 1503. Tedy rok před tím, než Lukavec jeho žena předala své dceři Kateřině Chlebičovské.

Listinu se pokusíme prostudovat a zjistit, zda neobsahuje jiné další poznámky o historii Lukavce.

(Zdroj: SOkA Olomouc, AMO, M 1-1, I.č. 399, P.č. 465)

Pozemková kniha – Hlavní kniha pro obce Bílovec, Lukavec, Děrné, Petrovice, Kostelec, Labuť 1801-1849

Tato pozemková kniha, jejíž původní název je: Dominikalgrundbuch über gesammte emphiteutisch Gründe, uvádí soupis vlastníků pozemků včetně rozlohy a typu k jednotlivým číslům popisným. Tato kniha byla vedena pro několik vesnic Pustějovského panství úřadem v Lukavci.

Obsah:

Bílov [4-60]
Lukavec [61-112]
6 Pawlik Simon, Pawlik Franz, Pawlik Johann
8 Müksch Wenzel, Maiwald Jakob
9 Kukol Jakob, Dulansky Jakob
14 Dulansky Joseph, Dulansky Jacob
16 Gebauer Lorenz, Gebauer Andreas, Gebauer Franz
19 Kaluža Thomas, Kaluza Franz, Kaluscha Martin
20 Drahosch Lorenz, Drahosch Martin, Brosch Anton
21 Feilhauer Georg, Feilhauer Georg
22 Stefka Thomas
26 Wanjura Valentin, Wanjura Johann, Wanjura Valentin
28 Dulansky Bernard, Dullansky Thomas, Dulansky Lorenz
29 Dullanski Florian
30 Schindler Georg, Schindler Peter
31 Brussmann Johann, Krcžmarž Joseph, Krcžmarž Johann, Krcžmarž Johanna
32 Thomas Starzickische Wittib, Staržitzky Georg, Staržitzki Karl
33 Krcžmarž Georg, Pawlik Franz, Schindler Franz, Schindler Franz
34 Schindler Johan, Schindler Andreas, Brosch Joseph
36 Brussmann Andreas, Gebauer Franz, Gebauer Joseph
35 Werner Simon, Werner Lorenz
37 Rotter Franz, Brosch Wenzl
38 Schindler Anton, Wladarz Mates, Wladarz Johann
39 Barak Joseph, Böhm Georg, Böhm Karl
40 Kukol Andreas, Kukol Mates, Kukoll Jakob, Krczmarsch Franz, Brohs Anton
41 Haynik Fabian, Wrana Andreas, Wrana Mathes, Wrana Theresia, Stefka Franz
42 Dulansky Jakob Fabian, John Johann, John Mathias
43 Wilcžek Lorenz, Wlczeck Johann, Wlcžek Valentin
44 Wanjura Anton, Seelig Anton
45 Krcžmarž Anton, Brosch Johann, Brosch Johann jun.
46 Saidler Jakob, Seidler Bernard, Wrana Johann
47 Mates Sokollsche Witib, Sokoll Georg, Sokoll Georg
49 Hainik Bartel, Hainik Thomas, Heinik Franz
50 Dulanski Mathes
51 Saidler Johann
52 Sokoll Bernard
53 Mathes Schindlersche Wittib, Wolni Franz
54 Brussmann Johann
55 Sokoll Peter, Sokol Joseph, Sokoll Wenzl
56 Simon Dulanskische Wittib, Dulansky Franz, Dullansky Johann
60 Kukol Bernard, Gebauer Franz, Brossmann Joseph
64 Seidel Johann, Brosch Mathes
65 Kukol Mathes, Kukol Franz, Watzlawik Ignatz, Linnert Jakob
66 Hortel Georg, Schänk Andreas, Schenk Georg, Schenk Joseph
67 Brussmann Lorenz, Brossmann Bartholomeus, Brossmann Franz
68 Barwik Lorenz, Schindler Johann
72 Brussmann Lorenz, Brussmann Bernard
73 Simon Sukuppsche Wittib, Sukupp Mathes
75 Brussmann Tobias
76 Sukupp Franz, Feilhauer Jacob, Schaldrich Franz
78 Brosch Andreas Anton, Brosch Bernard, Brosch Magdalena
79 Sokoll Franz, Sokoll Johann
69 Schindler Karl vět. mlynář, Schindler Karl, Schindler Mathias
63 Seidel Anton, Scholtz Joseph hajný (1799)

Děrné [113-136]

Pustějov [137]

Kostelec [233-260]

Labuť [261-281]

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov, inv. č. 271 • sig. A 26-37

Zpracováno k 13. 11. 2014 [281/281]

Pozemková kniha – kniha listin pro Lukavec 1796-1827

Zpracovali jsme pozemkovou knihu Lukavce, tentokrát knihu listin vedenou v letech 1796 až 1827. Jde vlastně o úřední knihu s opisy listin – kupních, svatebních, dědických řízení, dlužních úpisů a kvitancí i dalších.

Na úvod několik zajímavostí – jmen vyskytujících se v Lukavci nebo v souvislosti s ním:

– fojt (Richter) Ignatz Beinhauer

– burmistr (Bauermeister) Lorenz Miksch (1796), Jakob Brosch (1798), Franz Stefka (1812)

– správce (Verwalter) Johann Scherz, od 1817 se objevuje Franz Anton Welss (Amtsverweser) (shoduje se s knihou, Scherz měl zemřít 1816), Johann Straka/Straku (od cca 1818), Andreas Jarmann (1819), Jacob Malcher Actuar (1821), Valentin Freiss (Verwalter 1827)

Velká část zápisů začíná slovy: „In Namen des Allerheiligten Dreifaltigkeit Amen“ tedy česky: „Ve jménu Nejsvětější Trojice amen“, po nichž následuje text opsané listiny.

Často jde o listiny týkající se půjček, ty byly obvykle poskytovány  ze sirotčího fondu (Waisenfond). Dlužní úpisy – obligace byly většinou spojeny s hypotékou.

Někdy se vyskytují listiny vztahující se k sousedním obcím – listina podepsaná fojtem z Pustějova [80], svatební smlouvy Lukavjáků s partnery ze Skřipova, Vrchů nebo Vlkovic.

Přehled záznamů:

1788 – Mlynář (v) nájemník Karl Schindler odkoupil od Státního náboženského fondu panství Pustějov poblíž Lukavce ležící mlýn s dřevěným domkem č. 69 (1787) [64];

1793 – Ignatz Beinhauer drží po (Antonu Beinhauerovi) fojtství č. 62 (1793) [54]; Lorenz Barwik odkoupil dům č. 68 (1788) [62];

1796 – Thomas Brosch prodává svému synu Georgovi grunt č. 2 (1781) [1]; Franz Krczmarz prodává svému zeti? Michaelu Schenkovi grunt č. 5 (1790) [4]; Martin Gebauer odkupuje po otci grunt č. 7 (1792) [8]; Jakob Dulansky odkupuje od Jakoba Kukola grunt č. 9 (1792) [11]; Johann Krczmarz odkupuje po otci grunt č. 11 (1796) [13]; Franz Seidler odkupuje po otci Antonu Seidlerovi grunt č. 13 (1796) [17]; Joseph Dulansky odkupuje od otce Matheuse grunt č. 14 (1789) [20]; Johann Sokoll odkupuje od pozůstalých Andrease Sokolla grunt č. 17 (1786) [22]; Paul Sokoll odkupuje od pozůstalých Augustina Kukolla grunt č. 18 (1786) [25]; Anton Pawlik odkupuje od Thomase Sokolla grunt č. 24 (1794) [27]; Simon Stefka odkupuje svatbou s vdovou po Kasparu Wanjurovi č. 25 (1790) [28]; Wiktorin Sokoll odkupuje po otci Paulu Sokollovi grunt  č. 27 (1792) [29]; Martin Friedl odkupuje svatbou s dcerou Johanna Brussmanna grunt č. 31 (1789) [30]; Georg Krczmarz odkupuje sňatkem s vdovou po Georgu Wanjurovi grunt č. 33 (1783) [31]; Simon Werner odkupuje sňatkem s dcerou Lorenze Butscheka grunt č. 35 (1786) [33]; Wenzl Brosch odkupuje od Franze Rottera dům č. 37 (1792) [35]; Mathes Wladarz odkupuje sňatkem s dcerou Antona Schindlera grunt č. 38 (1788) [36]; Mathes Kukoll odkupuje po otci Andresi Kukollovi grunt č. 40 (1795) [37]; Andres Wranna odkupuje sňatkem s Mariannou dcerou Fabiana Heynika grunt č. 41 (1790) [39]; Lorenz Wilczek/Wiltschek/Wlczek odkupuje sňatkem s Theresií dcerou Lorentze Kukolla grunt č. 43 (1779) [41]; Anton Wanjura odkupuje po Simonu Kresstinovi grunt č. 44 (1783) [42]; Anton Kirczmarz si postavil dům č. 45 (1791) [43]; Valentin David odkupuje od otce Josepha grunt č. 48 (1786) [44]; Johann Seydler odkoupil od Josefa Drahosche místo pro stavbu obytného domu a postavil jej (č. 51) (1782) [45]; Lorenz Sokoll odkoupil od potomků Franze Sokolla grunt č. 52 (1783) [46]; Simon Dulansky odkoupil dědičné právo ke gruntu po otci Simonovi č. 56 (1781) [47]; Franz Stefka odkoupil po otci Antonovi grunt č. 57 (1790) [48]; Johann Heinik odkoupil po otci Martinovi grunt č. 58 (1788) [50]; Jakob Brosch odkoupil po otci Franzovi grunt č. 59 (1791) [52]; Lorenz Brussmann odkoupil od Paula Ludvika dům č. 67 (1787) [60]; Anton Böhm odkoupil od otce Josefa vodní mlýn č. 71 (1790) [66]; Simon Brosch odkoupil od otce Johanna grunt č. 74 (1781) [69]; Joseph Gebauer odkoupil po otci Mathesovi grunt č. 77 (1795) [71]; Anton Brosch odkoupil od obce kus půdy pro stavbu domu č. 78 (1796) [73];

1798Dlužní úpis Antona Beinhauera č. 62 (přeškrtnuto) [74]; Svatební smlouva Johanna Krczmarze č. 11 s Magdalenou dcerou Mechiora Ulricha z Vrchů [75]; Svatební smlouva Josepha Stefky č. 57 s Annamarií dcerou Augustina Dulanského č. 10 (č. 81) [77]; Dlužní úpis obce Lukavec (přeškrtnuto) [79]; Dlužní úpis Augustina Krčzmarže č. 4 [80]; Dlužní úpis mlynáře Karla Schindlera č. 69 [82]; Dlužní úpis Josepha Krčzmařze č. 31 [84]; Dlužní úpis Johanna Seidla? č. 64 (přešrtnuto) [85]; Georg Böhm odkoupil od dědiců B. Paraka č. 39 [86]; Bernard Brussmann odkoupil po Lorenzi Brussmannovi č. 72 [87]; Andreas Schänk odkoupil od Josepha Dresslera č. 66 [88]; Franz Kukoll odkoupil po Mathesi Kukollovi č. 65 [89]; Joseph Krčzmařz odkoupil od Martina Friedela č. 31 [90]; Dlužní úpis mlynáře Karla Schindlera č. 69 [91]; Dlužní úpis Josepha Stefky č. 81 [92];

1799 – Dlužní úpis obce Lukavec (přeškrtnuto) (1798) [93]; Johann Seidel odkoupil od úřadu pustějovského panství starou pálenici č. 64 (1798) [94]; Dlužní úpis (Schuldbrief) Valentina Blahety č. 3 [95]; Dlužní úpis Augustina Krcžmařze č. 4 [97]; Dlužní úpis Simona Dulanského č. 12 [99]; Dlužní úpis Franze Seidlera č. 13 [101]; Dlužní úpis Jakoba Dulanského č. 14 [103]; Dlužní úpis (Schuldebrief) Johann Sokoll č. 17 [105]; Dlužní úpis Lorenze Drahosche č. 20 [107]; Dlužní úpis Floriana Dulanského č. 29 [109]; Dlužní úpis Josepha Krčzmařze č. 31 [111]; Dlužní úpis Lorenze Wültscheka č. 43 [113]; Dlužní úpis Lorenze Barwika č. 68 [115]; Dlužní úpis mlynáře Antona Böhma č. 71 [117]; Smlouva o náhradě (Vergütungsvertrag) v. mlynáře č. 69 [119]; Záruka (Kautions Instrument) Antona Böhma č. 71 (přeškrtnuto) [120]; Svatební smlouva Franze Kukolla č. 65 s Barbarou dcerou po Franzi Leitachovi č. 16 [121]; Svatební smlouva Franze Pawlika z Děrného s Marinou dcerou Georga Wanjury č. 33 [122]; Franz Pawlik odkoupil od Mariny dcery Georga Wanjury č. 33 [123]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Pawlika č. 33 [124]; Svatební smlouva Josepha Sokolla č. 25 s Magdalenou dcerou Augustina Dulanského [125]; Joseph Sokoll odkoupil od otce Petera č. 55 [126]; Doklad (Gewährschein) pro Josepha Sokolla č. 55 [127]; Svatební smlouva Johanna Wanjury č. 26 s Katharinou dcerou Georga Schindlera [128]; Johann Wanjura odkoupil od otce Valentina č. 26 [129]; Doklad (Gewährschein) pro Johanna Wanjury č. 26? [130]; Svatební smlouva Franze Gebauera č. 77 s Veronikou dcerou Andrease Brussmanna č. 36 [131]; Franz Gebauer odkoupil od Andrease Brussmanna č. 36 [132]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Gebauera č. 36 [133]; Svatební smlouva Simona Krcžmařze č. 3 s Theklou dcerou fojta Antona Beinhauera [134]; Simon Krcžmařz odkoupil od Valentina Blahety č. 3 [135];

1800 – Dlužní úpis fojta Ignaze Beinhauera č. 62 (přeškrtnuto) [137]; Nájemní smlouva (Miethungsvertrag) mezi Johannem Seidelem č. 64 a Josephem Stefkou [139]; Svatební smlouva Matiase Müksche č. 70 s Dorothou dcerou Josepha Morawa z Vrchů (1797) s dodatkem (Nachtrag) [141]; Mathes Müksch odkoupil od otce Lorenze č. 70 [143]; Svatební smlouva Andrease  Schindlera č. 34 s Barbarou dcerou Josepha Wolného č. 62 [145]; Andreas Schindler odkoupil od otce Johanna č. 34 [147]; Johann Schindler předává pozemky synovi Andreasovi č. 34 [148]; Svatební smlouva Mathese Wladařze č. 37 s Magdalenou vdovou po Augustinu Brussmannovi č. 38 [150]; Svatební smlouva Philippa Hainika č. 49 s Johannou dcerou Georga Brosche č. 2 [151]; Philipp Hainik odkoupil od tchána Georga Brosche č. 2 [153];

1801 – Dlužní úpis Franze Stefky č. 57 (přeškrtnuto s dodatkem 1802) [156]; Svatební smlouva Franze Dulanského č. 56 s Theresií dcerou Fabiana Hainika č. 41 (1800) [157]; Franz Dulanský odkoupil od dědiců Simona Dulanského č. 56 (1800) [159]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Dulanského č. 56 [161]; Svatební smlouva Thomase Haünika č. 49 s Annamarií dcerou Simona Dulanského [162]; Thomas Hainik odkoupil od otce Bartela č. 49 (1800) [163]; Doklad (Gewährschein) pro Thomase Hainika č. 49 (1800) [165]; Franz Sokoll postavil č. 79 (1800) [166]; Martin Friedel postavil č. 80 (1800) [167]; Joseph Stefka postavil č. 81 (1800) [168]; Georg Brossmann postavil č. 82 (1800) [169]; Jakob Brosch získal kus půdy u svého domu č. 2 [170]; Svatební smlouva Franze Gebauera č. 7 s Marinou dcerou po Bernardu Kukollovi č. 60 [171]; Franz Gebauer odkoupil od dědiců Bernarda Kukolla č. 60 [173]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Gebauera č. 60 [175];

1802 – Augustin Dulansky odkoupil od Mathese Dulanského č. 10 [176]; Dlužní úpis Johanna Hainíka č. 58 [179]; Dlužní úpis Lorenze Barwika č. 68 [180]; Svatební smlouva Georga Starzitzkého č. 32 s Theresií dcerou Johanna Schindlera č. 61 [181]; Georg Starzitzky odkoupil od potomků Thomase Starzitkého č. 32 [182]; Doklad (Gewährschein) pro Georga Starzitkého č. 32 [184]; Andreas Gebauer odkoupil od potomků Lorenze Gebauera č. 16 [186]; Doklad (Gewährschein) pro Andrease Gebauera č. 16 [187];

1803 – Johann Brosch odkoupil od tchána Johanna Schindlera č. 61 [188]; Dlužní úpis Lorenze Brussmanna č. 67 [191]; Dlužní úpis Bernarda Sokolla č. 52 [192]; Dlužní úpis Bernarda Dulanského č. 28 [193]; Dlužní úpis Mathese Kukolla č. 40 [194]; Anton Krcžmařz odkoupil od otce Augustina č. 4 [196]; Dlužní úpis Antona Krčzmařze č. 4 [199]; Svatební smlouva Thomase Stefky č. 22 s Theresií vdovou po Peteru Sokollovi č. 55 [200];  Svatební smlouva Franze Sukupa č. 76 s vdovou Barbarou Staržitzky [201]; Svatební smlouva Franze Schindlera Děrné č. 83 s Annamarií dcerou Mathese Kukolla č. 65 (přeškrtnuto s poznámkou, že je vedeno v děrenských knihách) [203];

1804 – Záruka (Kautions Instrument) Antona Böhma č. 71 (přeškrtnuto) (1801 s dodatkem 1804) [195]; Thomas Blaheta odkoupil od Simona Stefky č. 25 (1803) [204]; Svatební smlouva Thomase Blahety č. 3 s Theresií dcerou Simona Stefky č. 25 (1803) [205]; Johann John odkoupil od tchána Fabiana Dulanského č. 42 [207]; Doklad (Gewährschein) pro Johanna Johna č. 42 [209]; Svatební smlouva Johanna Johna z Gručovic s Kateřinou Dulansky vdovou po Josephu Skrobankovi č. 42 [210]; Jakob Kukoll odkoupil od Mathese Kukolla č. 10 [211]; Doklad (Gewährschein) pro Jakoba Kukolla č. 10 [212]; Svatební smlouva Jakoba Kukolla č. 40 s Appolonií dcerou Fr. Schwarze z Jílovce [213]; Doklad (Gewährschein) pro Georga Feilhauera č. 21 [216]; Svatební smlouva Georga Feilhauera č. 21 s Veronikou dcerou Antona Brosche č. 78 [217]; Johann Wlcžek odkoupil od otce Lorenze č. 43 [218]; Doklad (Gewährschein) pro Johanna Wlcžeka č. 43 [220]; Svatební smlouva Johanna Wlcžeka č. 43 s Theklou dcerou Daniela Blahety z Jílovce [221];

1805 – Dlužní úpis (Schuldschein) Simona Krczmařze č. 3 [222];

1806 – Dlužní úpis Paula Sokolla č. 18 [224]; Dlužní úpis Josepha Dulanského č. 14 [225];

1807 – Svatební smlouva Karla Dulanského č. 12 s Appolonií dcerou Paula Uliczky č. 103 ze Staré Vsi (1805) [226]; Karl Dulansky odkoupil od otce Simona č. 12 (1805) [227]; Dlužní úpis (Schuldschein) Lorenze Barvika č. 68 [230];

1808 – Dlužní úpis (Schuldschein) Antona Böhma č. 71 [231]; Dlužní úpis Antona Krcžmařze č. 4 [232]; Dlužní úpis Franze Stefky č. 57 (poznámka 1811) [233];

1809 – Dlužní úpis Georga Böhma č. 39 [234];

1810 – Dlužní úpis Karla Dulanského č. 12 (1809) [236]; Dlužní úpis (Schuldschein) Ignatze Bainhauera č. 12 (1809, poznámka 1811) [237]; Franz Pawlik odkoupil od otce Simona č. 6 (1810) [238]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Pawlika č. 6 (1810) [239]; Svatební smlouva Franze Pawlika č. 6 s Annamarií dcerou Antona Brosche č. 78 (1808) [240]; Svatební smlouva Martina Friedela č. 80 s Marinou dcerou Franze Sukuba č. 76 (1809) [242]; Svatební smlouva Johanna Schindlera č. 30 s Theresií dcerou Lorenze Barvika č. 68 (1809) [243]; Franz Wolni odkoupil od Martina Dulanského č. 53 (1808) [245]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Wolni č. 53 [246]; Svatební smlouva Franze Wolného č. 62 s Clarou dcerou Bernarda Dulanského (1808) [248]; Jacob Dulansky odkoupil od otce Josepha č. 14 (1808) [249]; Doklad (Gewährschein) pro Jacoba Dulanského č. 14 (1808) [251]; Svatební smlouva Jakoba Dulanského č. 14 s Marinou dcerou Johanna Sokolla č. 17 (1807) [252]; Svatební smlouva Thomase Beiera č. 23 s Theresií dcerou Augustina Dulanského č. 10 (1809) [256]; Dlužní úpis (Schuldschein) Karla Dulanského č. 12 (1807) [258];

1812 – Dlužní úpis (Schuldschein) Philippa Hainika č. 2 (přeškrtnuto s poznámkou 1815) [259]; Dlužní úpis Karla Dulanského č. 12 [260];

1814 – Dlužní úpis Karla Dulanského (u Jakoba Barwika) č. 12 (1808) [261];

1815 – Odhad (Schätzungsurkunde) fojtství č. 62 (1873?) [262]; Záruka (Kautions Instrument) fojta Ignaze Beinhauera č. 62 [262];

1816 – Dlužní úpis (Schuldschein) Jakoba Dulanského č. 14  [264]; Vinzenz Böhm odkoupil od otce Antona (vodní mlýn) č. 71 (1814) [265-9]; Dlužní úpis (Schuldschein) Franze Schindlera č. 13 [269]; Johann Sokoll odkoupil od otce Johanna č. 17 [271]; Dědický list pro Franze Krtschmařze č. 40 (po Jakobu Kukolovi) [274]; Revers Philippa Hainika č. 2 (1813?) [275]; Dlužní úpis (Schuldschein) Andrase Schindlera č. 34 (1807) [276]; Dlužní úpis Johanna Wiltscheka č. 43 (1807) [277]; Dlužní úpis Antona Beinhauera č. 62 (1807) [278]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Sokolla č. 17 (přeškrtnuto, 1809) [279]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Sokolla č. 17 (1809) [280]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Hainika č. 58 (1812) [281]; Dlužní úpis Johanna Sokolla č. 17 (1813) [282]; Dlužní úpis Andrese Sokolla č. 18 (přeškrtnuto, 1814) [282]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Sokolla č. 17 (1803?) [283]; Dlužní úpis (Schuldschein) Andrease Schindlera č. 34 (1812) [284];

1817 – Svatební smlouva Karlem Schindlerem synem Karla vět. mlynáře č. 69 s Theresií dcerou Jakoba Brosche (1810) [286]; Dlužní úpis (Schuldschein) Franze Stefky č. 57 [288]; Svatební smlouva vdovce Wenzela Brosche č. 34 s Katharinou dcerou Wenzla Miksche (1812) [290]; Dlužní úpis Antona Kertschmařze č. 4 [292]; Dlužní úpis Philippa Heinika č. 2? [293]; Svatební smlouva z Vrchů Ignatze Miksche č. 70? s Apolonií dcerou Josepha Morawa z Vrchů (1810) [294]; Franz Schindler odkoupil od vdovy Mariany po Franzi Pawlikovi č. 33 (1816) [296]; Doklad (Gewährschein) pro Franze Schindlera č. 33 (1810) (1816) [297]; Svatební smlouva Franze Schindlera č. 34 s Marianou vdovou po Franzi Pawlikovi č. 33 (1816) [299]; Ignatz Miksch odkoupil od otce Mathese č. 70 [300]; Dlužní úpis Karla Schindlera č. 69 [303]; Svatební smlouva Bartholomea Brossmanna č. 69 s Magdalenou dcerou Andrease Wranny č. 41 [304]; Svatební smlouva Georga Schenka č. 66 se Susannou dcerou Antona Schenka z Leskovce? č. 2 [305]; Adjustifikační instrument Ignatze Beinhauera č. 12 [307];

1818 – Dlužní úpis Augusta Dulanského č. 10 [311]; Svatební smlouva vdovce Johanna Kirtschmarze č. 11 s Appolenou dcerou Mathese Palliga z Vrchů (1817) [312]; Joseph Brosch odkoupil od Andrease Schindlera č. 34 [314]; Doklad (Gewährschein) pro Josepha Brosche č. 34 [317]; Georg Schenk odkoupil od otce Andrease č. 66 (1817) [318]; Doklad (Gewährschein) pro Georga Brosche č. 66 (1817) [320]; Bartholomeus Brossmann odkoupil od otce Lorenze č. 67 [321]; Doklad (Gewährschein) pro Bartholomea Brossmanna č. 67 [324]; Jakob Feilhauer odkoupil vyhořelý dům č. 76 k obnově [325]; Doklad (Gewährschein) pro Jacoba Feilhauera č. 76 [327]; Franz Brosch odkoupil od bratra Simona č. 74 (1812) [328]; Svatební smlouva Franze Brosche č. 74 s Marinou dcerou Simona Dulanského (1812) [330]; Dědický list č. 74 (po Franzi Broschovi) [331]; Mathes Sukupp odkoupil od Mariny vdovy po Franzi Broschovi č. 74 [333]; Svatební smlouva Mariny vdovy po Franzi Broschovi č. 74 s Mathesem Sukuppem č. 73 [335]; Mathes Sukupp odkoupil od Mariny vdovy po Franzi Broschovi č. 74 [333]; Dlužní úpis obce na úhradu letní sadby pro chudé (Ignatz Beihauer) z bílovského kostelního fondu (1812) [336]; Dlužní úpis  Valentina Davida  č. 48  [337]; Dlužní úpis  Franze Schindlera č. 33 (1813) [338]; Dlužní úpis Martina a Franze Gebauerů č. 60, č. 7  [340]; Dlužní úpis Johanna Seidla č. 46 (1816) [341]; Doklad o zaplacení pro Josepha Stefku č. 81 [342]; Doklad o zaplacení pro Simona Kirtschmarze [342]; Odhad č. 14 (Jakoba Dulanského) [343];

1819 – Dlužní úpis Simona Kirtschmarze č. 3 [344]; Dlužní úpis Vinzenze Böhma č. 71 [345]; Doklad o zaplacení pro Karla Schindlera [346]; Dlužní úpis Ignatze Beinhauera č. 62, č. 12 [347]; Dlužní úpis Johanna Krczmarse č. 11 [348]; Dlužní úpis Johanna Sokolla č. 17 [349]; Johann Stefka odkoupil od otce Franze č. 57 [350]; Svatební a kupní smlouva Franze Brosche č. 74 s Josephou dcerou Johanna Sokolla č. 17 [352]; Svatební  smlouva  Johanna Sokolla  č.  17 s Mariannou dcerou Jakoba Brosche č. 59 [355]; Záruka (Kautions Instrument) na fojtsví pro nájemce palírny Jakoba Dawida [356];

1820 – Thomas Dulansky odkoupil od otce Bernarda č. 28 (1812) [358]; Andreas Sokoll odkoupil od otce Paula č. 18 (1812) [360]; Svatební smlouva Andrease Sokolla č. 18 s Veronikou dcerou Bernarda Dulanského č. 28 (1812) [363]; Jakob Mainwald (Nové Dvory č. 5) odkoupil od Veroniky vdovy po Wenzelu Mikschovi č. 8 (1812) [364]; Svatební smlouva Jakoba Maiwalda Nové Dvory č. 5 s Theresií dcerou Wenzela Miksche č. 8 (1812) [366]; Anton Seelig ze Skřípova odkoupil od vdovy po Antonu Wanjurovi č. 44 (1812) [368]; Svatební smlouva Antona Seeliga ze Skřípova s Theresií vdovou po Antonu Wanjurovi  č. 44 (1812) [370]; Svatební smlouva Antona Wanjury č. 44 s Theresií dcerou Georga Schindlera č. 30 (1810) [372]; Doklad o převzetí č. 10 a svatební smlouva Franze Dulanského č. 10 s Josephou dcerou Antona Böhma vod. mlynáře č. 71 (1818) [373]; Peter Schindler odkoupil od otce Georga č. 30 [376]; Dlužní úpis  Johanna Sokolla č. 17 [379];

1821 – Georg Socoll odkoupil od matky Barbary vdovy po Mathesu Sokollovi  č. 47 (1798) [381]; Anton Socoll z Bílova č. 97 odkoupil od Josepha Philippa ze Staré Vsi pozemek (přeškrtnuto) [383]; Kupní smlouva na č. 64 a svatební smlouva vozky Mathese Brosche s Mariannou dcerou penzionovaného hajného a domkáře Johann Seidela č. 64 [383]; Svatební smlouva Johanna Štefky č. 57 s Elisabethou dcerou Josepha Beyera z Kujav [386]; Doklad o zaplacení pro Johanna Seidela č. 64 [389];

1822 – Protokol z úřední návštěvy vojenského úřadu hradeckého panství ve věci sporu o dluh obce? fojta Ignatze Beinhauera [389-392]; Dědický list pro Franze Brosche č. 61 (po Johannu Broschovi) (1820) [393]; Svatební smlouva Franze Brosche č. 61 s Josephou/Johannou dcerou Josepha Gebauera č. 77 [394]; Svatební smlouva Vinzenze Böhma mlynářského mistra č. 71 s Johannou dcerou Josepha Demmela fojta ze Sl. Vlkovic č. 77 (1820) [396]; Potvrzení o zřeknutí se (Haupt und Verzichts Quittung) Johanny Maresch (č. 71) [398]; Potvrzení o zaplacení Josephy Dulanské roz.Böhmové (č. 71) [398];

1823 – Dlužní úpis Vinzenze Böhma č. 71 (1822) [399]; Dlužní úpis Antona Kreczmarse č. 4 [400]; Doklad o zaplacení pro Josepha Krize č. 31 [401]; Doklad o zaplacení pro Franze Seidlera č. 13 [402]; Dlužní úpis Jakoba Dullanského č. 14 [403]; Doklad o zaplacení pro Ignatze Miksche č. 70 [404]; Dlužní úpis Ignatze Miksche č. 70 [405];

1824 – Dlužní úpis Ignatze Beinhauera č. 62 [406];  Doklad o zaplacení pro Johanna Sokolla č. 17 (1823) [408]; Dlužní úpis Johanna Hainika č. 5 [409]; Potvrzení o zřeknutí se (Haupt und Verzichts Quittung) pro Ignatze Beinhauera (č. 62) [410]; Dědický list pro Karla Böhma č. 39 [411]; Dědický list pro Franze Kalužu č. 19 [413]; Kupní a svatební smlouva Jakoba Brossmanna na č. 82 se Skollastikou dcerou Mathese Maywalda ze Skřípova [414];

1826 – Svatební smlouva Lorenze Pawlika č. 24 s Katharinou dcerou Karla Klosse ze staroveské kolonie (poznámka 1828) [416]; Záznam o dědictví po Antonu Kczrmarschovi č. 4 [418];

1827 – Anton Preisner odkoupil č. 4 od panství po smrti Antona Krczmarsche (1825) [419]; Pozůstalost po Lorenzi Drahoschovi (č. 20?) (1826, 1828) [422]; Pachtovní smlouva mezi mlynářským mistrem Vinzenzem Böhmem a 22 Lukavjáky (1826) [419]; Dlužní úpis Vinzenze a Johanny Böhmových č. 71 (1826) [427]; Dlužní úpis Vinzenze Böhma č. 71 (1825) [429];

Rejstříky 430-470 [430…]

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov • inv. č. 297 • sig. A 26-24

Zpracováno k 8. 11. 2014

 

Pozemková kniha – kniha listin pro Lukavec 1828-1855

V Zemském archivu v Opavě jsou dostupné pozemkové knihy pro Lukavec. V těchto knihách můžeme najít zajímavé dokumenty týkající se našich předků – zejména kupní smlouvy, záznamy o dluzích a další informace týkající se gruntů v Lukavci.

Aktuálně může být v souvislosti s Bohumilem Paterem zajímavý záznam o historii rodu Paterů v Lukavci. V pozemkové knize se záznamy z let 1828 -1855 najdeme kupní smlouvu Georga Patera na vodní mlýn č. 71, který ho koupil od lukaveckého mlynáře Böhma 13. září 1828. Už o rok později ho pak 16. října 1829 prodal svému bratrovi Andreasovi (Ondřej), což byl nejspíše pradědeček Bohumila Patera.

Přehled hlavních záznamů:

1825 – Svatební smlouva mezi Ignatzem Watlawkem Skřípov č. 28 a Theresií Kukoll č. 65 [445];

1826 – Andreas Wrana prodává synu Matheasovi domek č. 41 [456]; Franz Krzmarsch prodává Antonu Broschovi domek č. 40 [482];

1827 – Martin Drahosch prodává Antonu Broschovi domek č. 20 [565];

1828 – Dědický list Joseph Friedel, č. 80 [430]; Mlynář Böhm prodává mlýn č. 71 Georgu Paterovi [432]; Joseph Gebauer prodává synu Josephovi domek č. 77 [462]; Dědický list Georga Sokolla na domek č. 47 [584]; Dědický list Bernarda Seidlera na domek č. 46 [587]; Dědický list Bernarda Brosche na domek č. 78 [595];

1829 – Ignatz Beinhauer prodává synu Antonovi fojtství č. 62 a statek č. 12 [435 a 439]; Georg Pater prodává mlýn č. 71 bratru Andreasovi [442]; Dědický list Johanna Schindlera na domek č. 68 [447]; Wenzel Brosch prodává synu Wenzelovi domek č. 37 [468]; Martin Gebauer z č. 7 prodává grunt svému bratrovi Georgovi [495];

1830 – Johann Hainik prodává synu Antonovi statek č. 58 [449]; Joseph Gebauer prodává Wenzelovi Sokolovi domek č. 77 [465]; Dědický list Franze Seidlera na statek č. 13 [550];

1831 – Dědický list Beaty Šteffkové na domek č. 81 [499];

1832 – Dědický list Theresie Wranové na domek č. 41 [459]; Bernard Seidler prodává Johannu Wranovi domek č. 46 [523]; Dědický list Johanna Wladarže na domek č. 38 [597]; Potvrzení o zřeknutí se nároku na úroky fojta Antona Beinhauera [671];

1833 – Simon Krzmarsch prodává Antonu Ohnheiserovi statek č. 3 [471]; Dědický list Jakoba Dulanského na domek č. 9 [566];

1834 – Dědický list Wenzela Sokola na domek č. 55 [454]; Franz Kallusz prodává synu Valentinovi domek č. 53 [513]; Dědický list Mathiase Johna na domek č. 42 [577]; Dědický list Josepha Gebauera na domek č. 36 [579];

1835 – Potvrzení pro Jakoba Kaluschu č. 54 [460]; Johann Sokol prodává Johannu Uvirovi statek č. 17 [476]; Dědický list Johanny Blahetové na domek č. 25 [501]; Ignatz Wazlawik prodává Jakobu Linnertovi domek č. 65 [532]; Thomas Heinik prodává synu Franzovi domek č. 49 [569]; Johann Wlcžek prodává synu Valentinovi domek č. 43 [572]; Jakob Mainwald prodává Georgu Sokollovi domek č. 8 [599];

1836 – Dědický list Josepha Brossmanna na domek č. 57 [589];

1837 – Směna mezi Wenzelem Sokollem č. 77 a Mathiasem Klossem č. 15 Nové Dvory ve Vyškovickém panství [489]; Dědický list Antona Schenka na statek č. 5 [504];

1838 –  Georg Staržitzky prodává Karlu Staržitzkému domek č. 32 [535]; Dědický list Martina Kaluschi na domek č. 19 [574]; Dědický list Thomase Davida na domek č. 48 [580];

1839 – Dědický list pro v. mlynáře Karla Schindlera na č. 69 [485]; Jakob Feilhauer prodává domek č. 76 Franzi Schaldrichovi z Děrného [491];

1840 – Johann Krzmarsch prodává Karlu Heinikovi statek č. 11 [507]; Georg Feilhauer prodává synu Karlovi domek č. 21 [510]; Dědický list Franze Brossmanna na domek č. 67 [541]; Dlužní úpis Philippa Heinika č. 2 [629]; Potvrzení Andreasi Paterovi o zaplacení závazku [654];

1841 – Franz Pawlik prodává synu Johannovi domek č. 6 [516]; Thomas Beyer prodává synu Thomasovi grunt č. 23 [519]; Dědický list Franze Gebauera na domek č. 16 [526]; Protokol o stavbě obecního domu č.15 [528]; Dědický list Johanna Krczmarze na domek č. 31 s gruntem [529]; Dědický list Franze Schindlera na domek č. 33 [581]; Philipp Heinik prodává synu Jakobovi statek č. 2 [630]; Potvrzení o zaplacení Johannu Uwirovi č. 17 [707]; Dlužní úpis (Schuldverschreibung) Jakoba Dulanskeho č. 14 (Johann Uwira) [735];

1842 – Thomas Dulanski prodává synu Lorenzovi domek č. 28 [544]; Franz Sokoll prodává synu Johannovi domek č. 79 [561]; Dědický list po Josephu Demelovi [648];

1843 – Anton Beinhauer fojt se ženou prodává Josephu Ghonkovi mistru mlynářskému pro syna Libora statek č. 12 [538]; Lorenz Beilner se ženou prodává Franzi Heinikovi domek č. 25 [548]; Pachtovní smlouva mezi Antonem Ohnhäuserem č. 3 zastoupeným Franzem Seidlerem a Antonem Broschem (propachtovatelé) a řadou občanů [553-560]; Potvrzení Josephu Brussmannovi č. 57 o zaplacení závazku [602]; Dlužní úpis Karla Böhma č. 39 a Johanna Dulanského č. 56 [603]; Potvrzení Philippu Heinikovi č. 2 o zaplacení závazku do Bravantic [605]; Dědický list Johanny Krcžmarźové na domek č. 31 a pozemek [606]; Karl Schindler prodává synu Mathiasovi dům č. 69 a příslušející větrný mlýn [609]; Potvrzení Andreasi Paterovi č. 71 o zaplacení zálohy [658];

1844 – Franz Gebauer prodává Josephu Brossmannovi domek č. 60 [614]; Georg Schenk prodává synu Josephovi dům č. 66 [617]; Mathias Sukupp prodává nevlastnímu synovi Josephu Broschovi domek č. 74 [620]; Dlužní úpis Johanny Wladaržové č. 31 [624*]; Dlužní úpis Antona Heinika č. 58 [626]; Beata Steffková provdaná Jurascheková se souhlasem svého muže Karla prodává Johannu Sokollovi dům č. 81 [627]; Dlužní úpis Mathese Klosse č. 77 Josephu Schüllerovi ze Staré Vsi [635]; Dlužní úpis Johanna Uwiry č. 17 Josephu Ulmannovi [636]; Manželská smlouva Johanna Sokolla č. 47 a Barbary Cžipové z Životic [637]; Franz Brosch prodává synu Franzovi statek č. 59 [640]; Potvrzení Franzi Broschovi o zaplacení závazku [646];

1845 – Dlužní úpis Mathiase Brosche č. 64 Johannu Willardovi soukenickému mistru z Fulneku; Cese (postoupení) Mattese Ohnheisera Jakubovi a Katherině Dulanským [647]; Rozsudek justičního úřadu ve věci Cecilie Brossmann (provdané Keitel) jako žalobkyně proti Karlu Schindlerovi, mlynáři (větrný m.) [656]; Potvrzení Andreasi Paterovi č. 71 o zaplacení zálohy [659]; Nedokončený dlužní úpis fojta na č.62 [670]; Svatební smlouva mezi Antonem Schenkem č. 66 a Barbarou Nezdarny ze Staré Vsi [715]; Dlužní úpis Franze a Veroniky Stefka č. 41 k dluhu u Josefa Zimmera z Fulneku č. 260 [769]; Dědický list Mathese Sukuppa na dům č. 73 [770];

1846 – Dlužní úpis Valentina Wlczeka č. 43 Johannu Friedrichovi z Fulneku [655]; Potvrzení mlynářskému mistru Andreasi Paterovi o zaplacení zálohy [657]; Andreas Pater prodává synovi Andreasovi mlýn č. 71 [660]; Johann Wanjura prodává synovi Valentinovi dům č. 26 [664]; Dlužní úpis mezi Jakobem Dulanským č. 14 a Johannem Willardem Fulnek č. 267 [667]; Potvrzení o zaplacení mezi Jakobem Dulanským č. 14 a poručníky Antona Ohnheisera [669]; Dlužní úpis fojta Antona Beinhauera na č.62 odkazy na 18.10.1792 [673];  Dlužní úpis Wenzela Sokolla na č.55? [676]; Dlužní úpis Andrease Patera juniora č. 71 [695];

1847 – Dědický list Lorenze Wernera na dům č. 35 a pozemek [675]; Dlužní úpis Franze Dulanského na č.10 [677]; Dlužní úpis Laurenze Wernera č. 35 [678]; Dědický list Antona Steffky na dům č. 80 a pozemek [680]; Dlužní úpis Antona Steffky č. 80 [681]; Dlužní úpis Valentina Wanjury č. 25 [682]; Dlužní úpis Franze Schaldricha č. 76 [683]; Dlužní úpis Antona Seliga č. 44 [685]; Dlužní úpis Franze Dresslera č. 84 [687]; Dlužní úpis Antona Steffky č. 80 [688]; Franz Wladarsch prodává Josefovi Pawlikovi dům č. 86 [689]; Dlužní úpis Franze Seidlera č. 13? [692]; Dlužní úpis Franze Dulanského č. 10 k dluhu od fulneckého řezníka Antona Miksche [713]; Dlužní úpis Johanna Friedricha Knup č. 76 z Fulneku k dluhu od Franze Regniera z Fulneku ohledně dlužního úpisu Valentina Wlczeka č. 43 v Lukavci [716]; Dlužní úpis (Schuldschein) Josefa a Johanny Wladarz č. 31 k dluhu od fulneckého měšťana Leopolda Waldhausera [717];

1848 – Dlužní úpis Lorenze Pawlika č. 24 [694]; Dědický list Johanna Steffky na dům č. 85 [696]; Dlužní úpis Johanna Steffky č. 85 [699]; Potvrzení o zaplacení mezi Johannem Steffkou a rodinou [700]; Johann Steffka prodává Antonu Sokollovi dům č. 85 [701]; Andreas Sokoll prodává synu Ignatzovi dům č. 18 s pozemkem [704]; Postoupení dluhu Franze Dulanského č.10 písařem lukaveckého úřadu Karlem Strauchem na Franze Pawlika z Kujav [708]; Dlužní úpis (Schuldverschreibung) Franze a Apolonie Broschových č. 59 k dluhu od fulneckého obchodníka Valentina Knoppa [710]; Dlužní úpis Karla Heiníka č. 11 k dluhu od sládka Mathiase Kollorose [712]; Dlužní úpis Johanna Uwiry z Nového Dvora v Lukavci č.17 k dluhu u fulneckého obchodníka Valentina Knoppa [721]; Libor Gsunek prodává Antonovi a Theresii Beinhauer statek č. 12 [733]; Dlužní úpis Franze Dulanského č. 10, Jakoba Dulanského č. 14 a Franze Brosche č. 59 na dluh u fulneckého obchodníka Valentina Knoppa [748]; Dlužní úpis fojta Antona Beinhauera č. 62 k dluhu u písaře Franze Scharze [767];

1849 – Postoupení dluhu Mathiase Brosche č. 64  písařem lukaveckého úřadu Karlem Strauchem [719]; Dědický list Johanna Brosche na dům č. 45 s pozemkem [723]; Johann Brosch prodává synu Johannovi dům č. 45 s pozemkem [724]; Ignatz Miksch prodává synu Mathäusovi Mükschovi statek č. 70 [727]; Rozsudek justičního úřadu ve věci Johanna Sokolla č. 17 jako žalobce proti Johannu Uwirovi z Nového Dvora – justiciár Eduard Hückel [732]; Zpráva o exekuci na č. 17 [732]; Dlužní úpis Karla Starsitzkeho č. 32 [737]; Svatební smlouva mezi Johannem Broschem č. 45 a Marianou Brosch č. 37 [739]; Dlužní úpis (Schuldschein) Johanna Uwiry č. 17 [740]; Prohlášení (Erklärung) Franze Schindlera č. 33 a vdovy Marianny Pawlik č. 16 [741]; Potvrzení o zaplacení (Franz Schindler) č. 33 [742]; Postoupení dluhu Franze Schindlera na Josepha a Vinzenze Schindler č. 33 [743]; Svatební smlouva mezi Mathiasem Mükschem č. 70 a Veronikou  Moraw z Vrchů č. 42 [745]; Dlužní úpis Karla a Marianny Starzitzky č. 32 na dluh u podkoního Albina Gebauera [747]; Bernard Brosch prodává dceři Magdaleně dům č. 78 [750]; Svatební smlouva mezi Josefem Schindlerem č. 70 a Magdalenou Brosch č. 78 [752]; Dlužní úpis Jakoba Dulanského č. 14 k dluhu u sládka Mathiase Kollorose [753]; Potvrzení o zaplacení (Karl a Mathias Schindler) č. 69 [755]; Dědický list Franze Stefky na dům č. 41 [768];

1850 – Potvrzení o zaplacení (Joseph a Johanna Wladarz) č. 26 [756]; Potvrzení o zaplacení (Joseph Pawlik) č. 86 [757]; Joseph Pawlik prodává Franzovi a Marianně Franz dům č. 86 [758]; Dlužní úpis Jakoba Dulanského č. 14 k dluhu u podkoního Albína Gebauera [759]; Potvrzení o zaplacení (Jakob Dulansky) č. 14 [761]; Jakob Dulansky prodává synu Franzovi statek č. 14 (Preissner) [762]; Žádost vdovy Johanny Schenk č. 5 o zápis do gruntovní knihy [772]; Dědické řízení Johanny, Franze a Antona Schenkových na č. 5 [772]; Žádost Augustina Malchera manžela vdovy Johanny dříve Schenk č. 5 o zápis do gruntovní knihy [776]; Svatební smlouva mezi Augustinem Malcherem ze Sl. Vlkovic č. 33 a vdovou Johannou po Antonu Schenkovi č. 5 [777]; Žádost Johanna Kaluschy č. 54 o zápis do gruntovní knihy [780]; Dědické řízení po Jakubu Kaluschovi č. 54 [780];

1851 – Žádost Antona Sokolla č. 85 o zápis svatební smlouvy do gruntovní knihy [783]; Svatební smlouva mezi Antonem Sokollem č. 85 (79) a Katharinou Beier č. 23 [783]; Žádost Magdaleny Brossmann č. 67 o zápis do gruntovní knihy [785]; Dědické řízení po Franzi Brossmannovi č. 67 [786]; Žádost Johanna Uwiry č. 17 o výmaz dluhu v gruntovní knize [789]; Žádost Johanna Uwiry č. 17, Nový Dvůr č. 1 o zápis dluhu do gruntovní knihy (sirotci) [789]; Žádost Johanna Uwiry č. 17, Nový Dvůr č. 1 o zápis potvrzení do gruntovní knihy (Ullmann) [791]; Žádost Johanna Uwiry č. 17, Nový Dvůr č. 1 o zápis do gruntovní knihy (Schätzungsurkunde) [792]; Žádost Johanna Lammela Fulnek č. 284 o zápis dluhu Georga Schindlera č. 48 (1844) do gruntovní knihy [793];

1852 – Žádost Franze Brosche č. 59 o výmaz dluhů z gruntovní knihy [795]; Žádost Andrease Patera mlýn č. 71 o výmaz dluhů z gruntovní knihy [796]; Exekuce ve sporu Johanna Schindlera Butovice č. 88 a Karla Schindlera výminkáře Lukavec č. 69 [797]; Žádost Mathiase Schindlera č. 69 o zápis kvitance do gruntovní knihy [798]; Žádost výminkáře Karla Schindlera č. 69 o zápis kvitance do gruntovní knihy [799]; Žádost Mathiase Miksche č. 64 o zápis dědictví do gruntovní knihy [800]; Žádost Franze Schaldricha opatrovníka Johanna Wranny č. 46 o zápis dědictví do gruntovní knihy [801]; Žádost Jakuba Maiwalda výminkář č. 8 o zápis do gruntovní knihy (dle svatební a kupní smlouvy) [802];

1853 – Žádost Magdaleny Popp Pustějov č. 143 o zápis dědictví a kvitance do gruntovní knihy k č. 17 [803]; Žádost Karla Heinika č. 11 o zápis dědictví, kvitance a zajištění do gruntovní knihy (3 děti Josepha Gebauera) [804]; Žádost Katharinny Wranna č. 46 o zápis dědictví a zajištění do gruntovní knihy [805]; Žádost obchodník Valentina Knoppa Fulnek  o zápis dluhu Franze Brosche č. 61 do gruntovní knihy [806]; Žádost Vita Schindlera č. 68 o zápis dědictví  do gruntovní knihy [806]; Žádost Vita Schindlera č. 68 o zápis pro sourozence do gruntovní knihy [807]; Žádost Antona Brosche opatrovníka Johanna Wladarze sirotka po Antonu Wladarzovi č.38 o zápis dědictví do gruntovní knihy [808]; Žádost obchodník Valentina Knoppa Fulnek  o zápis dluhu Georga Gebauera č. 7 do gruntovní knihy [809]; Žádost Thomase Davida č. 48 jako opatrovníka sirotka Johanna Wanjury o zápis dědictví č. 50 do gruntovní knihy [816];

1854 – Žádost Jakoba Sokolla č.82 o zápis dědictví do gruntovní knihy [811]; Žádost Jakoba Binnara č.65 o zápis koupě do gruntovní knihy [811]; Žádost Katharinny Staržitzky z Lukavce zastoupené notářem Josefem v. Lutz z Fulneku proti Karlu Staržitzkému č. 32 o exekuci [812]; Žádost Franze Seliga č. 44 o zápis dědictví do gruntovní knihy [814]; Žádost Karla Staržitzkého č. 32 o zápis (Schätzungsprotokoll) do gruntovní knihy [814]; Žádost Josefa Stefky č. 22 o zápis dědictví do gruntovní knihy [815];

1855 – Žádost Georga Sokolla č. 8 o zápis dluhu u lukaveckého a děrenského fondu pro chudé do gruntovní knihy [817];

Str. 396 [819] – 397 [852] prázdné strany

Str. 398-440 rejstříky

Zdroj: ZAO Opava, Pozemkové knihy, Velkostatek Pustějov • inv. č. 298 • sig. A 26-25

Zpracováno k 26. 10. 2014

Vyvětlivky:

[strana v knize]

Dlužní úpis = Obligation (není-li uvedeno jinak)

Potvrzení = Quittung

Dědický list = Einantwortungskurkunde

Postoupení = Cession

Rozsudek = Urtheil

Svatební smlouva  = Ehepact

Dědické řízení = zápis z k.k. Bezirksgerichte zu Wagstadt