Úvodní stránka Historie Lukavce Fotogalerie Lukavecké zvyky Lukavec na mapě Lukavecké i okolní památky Příroda Kapličky v okolí
O Lukavci v médiích Záliby a tradice Lukavjáků Státní správa a samospráva Lukavec a sportování Veřejné prostory *Vědomostní kvíz*
4x Lukavec v ČR Tip na výlet Zájmové spolky Společenské akce Ankety a chat Návštěvní kniha Přehled akcí v Lukavci Kniha novinek

 

Tradiční končiny s večerním pochováváním basy ¦ Vynášení smrti ze vsi ¦ Velikonoce v Lukavci ¦ Pochod k pomníku osvobození ¦ Kácení máje
Mikuláš s andělem a čerty ¦ Roznášení betlémského světla ¦ Taneční zábavy a plesy

 

Velikonoce v Lukavci

Jízda okolo osení

Klapotáři (zvukový záznam)

"Klapotání pro nás znamená, že Velikonoce jsou již za dveřmi. V pondělí Svatého týdne začnou kluci oprašovat a opravovat klapotky a na Zelený čtvrtek po mši svaté se začíná klapotat. Babičky říkají, že zvony odletěly do Říma a tak je musí až do Bílé soboty do odpoledne nahradit "klapotáři".

V Lukavci bývala pětitřídka, takže ráno v šest hodin se klapotalo, aby se stihlo vyučování a před polednem to s kluky již jen šilo. Klapotky byly schované pod lavicí a když nastal konec vyučování tak se hned pospíchalo ke kříži u kostela, aby se stihlo polední klapotání. Dodnes tento kříž místní kluci před klapotáním třikrát obcházejí a říkají modlitbu:

"Stojí, stojí v poli kříž na němž umřel Pán Ježíš. Pozdravuj ho duše má, abys byla spasena."

Potom se obchází celá obec a klapotá se a to ráno, v poledne a večer. Na Velký Pátek je ještě o jedno klapotání navíc a to ve tři hodiny, kdy si připomínáme hodinu, kdy za nás zemřel Pán Ježíš.

Ve vesnici snad není muž, který by se někdy jako kluk nezúčastnil klapotání. Je to dodnes klukovská hrdost." V současné době je však účast kluků při klapotání velmi nízká, ale věřím, že tento zvyk nezanikne.

(Zdroj: Lukavecký list č. 02/99)

nahoru

Jízda okolo osení

 

Tradiční netradiční Jízda okolo osení - video

Jízdu okolo osení nezhatilo ani počasí - článek

Jízda kolem osení
reportáž TV Nova 4. 4. 2010

Lukavecké jízdy po osení (Reportáž časopisu Lidé a země, 3.3.2008)

Televizní reportáž z Jízdy okolo
osení v Lukavci - ČT1 8.4.2007, 2:43

Fotografie z "Jízdy okolo osení" 23.3.2008

Fotografie z "Jízdy okolo osení"

"Okolo osení jezdí pětatřicet let" - novinový článek (2004)

"Jezdci zvěstovali zmrtvýchvstání Krista" - novinový článek (2005)

Další a také starší a oblíbenější zvyk v naší obci je tzv. rajtování nebo také tzv. jízda okolo osení. Je to starodávný křesťanský zvyk, jehož původ sahá až do středověku. Ve Fulnecké kronice je o této události zmínka uvedená asi těmito slovy:

"Po bitvě na Bílé hoře přepadávaly hordy rozpadlých vojsk města. Také naše město bylo přepadeno, ale za pomoci sedláků na koních, kteří se sjeli na velikonoční jízdu, se podařilo útok odrazit."

"Rajtování" začíná v neděli před Velikonočním pondělím pravidelně ve 13:00 hodin u kostela. Jede se přes pole nad vesnicí a pak se objíždí horní konec obce. Dále přes louky do osady Nové Dvory. Zpívá se píseň asi z 15. století "Vstal z mrtvých". Po příjezdu do Lukavce z Kněžího pole se zpívá a hraje píseň "Aleluja, zdráv buď náš milý Spasiteli". Muzikanti zahrají jednu sloku písně a pak je svým zpěvem vystřídají jezdci na koních.

Vpředu před muzikanty a jezdci jede tzv. "Křížový otec"- Kreuzvater, který veze kříž od domu k domu a lidé jej uctívají políbením. Takto se objede celá obec. Kde je u statku velký dvůr a otevřou se vrata, udělají jezdci kolo ve dvoře. Jízda končí u pomníku padlých pod kostelem a za vyzvánění zvonů. Zde muzikanti zahrají tři sloky písně "Bože chválíme Tebe" a pak jezdci jednotlivě uctívají kříž a odjíždějí. Celá slavnost pak končí v místním kostele sv. Jana Křtitele svátostným požehnáním a průvodem jezdců a věřících okolo kostela.

Zvěst Zmrtvýchvstalého Krista se takto roznáší do polí a po vesnici již několik staletí. Dnes již sice není v obci 70 koní jako dříve, takže se koně dovážejí z okolí a již také "nerajtuje" tolik jezdců co kdysi za časů našich dědečků. V Lukavci se jezdilo i v době vlády ateismu a socialismu a i přes nátlak tehdy mocných, aby se od jízdy upustilo, se jezdilo a jezdit se bude dále. Jízdu nepřerušilo ani nevlídné počasí - v roce 2012 nečekaně kolem 13:00 začal padat sníh, v roce 2013 napadlo asi 30 cm sněhu a celý průběh jízdy byl větrem a sněhem doprovázen. Přesto vyjelo 9 koní v čele s novým "Kreuzfotrem" objelo vesnici zkrácenou trasou. I tomuto netradičnímu zážitku přihlíželo několik desítek diváků, které počasí neodradilo.

Tato tradice je udržována v naší vlasti jen v Lukavci. Podobnou tradici udržují již jen v Německu Lužičtí Srbové. Jako naši předkové si tímto způsobem vyprošovali požehnání pro svá pole a pro celou obec od zmrtvýchvstalého Krista, tak i my se snažíme zachovávat dědictví a zvyky našich otců. V roce 2013 organizátor a duše tohoto zvyku pan Václav David jel letos již po 44., což je asi mezi jezdci, kteří kdy jeli, rekord! V roce 2013 byla úloha hlavního jezdce předána do rukou mladšího nástupce Jana Davida.

(Zdroj: Lukavecký list č. 02/99, vlastní zpracování)

Jízda kolem osení 2011 - video

nahoru

Fotografie z "Jízdy okolo osení"


Jízdy okolo osení se aktivně zúčastnili i dva kněží (2007) 8.4.2007 8.4.2007

8.4.2007 8.4.2007

8.4.2007 8.4.2007 8.4.2007

8.4.2007 8.4.2007 Místní SDH zřídil občerstvení s posezením. Koně jdoucí k pomníku padlých

Přehlídka jednotlivých koní s jezdci. Lidé čekají na přehlídku koní.

8.4.2007

nahoru

Velikonoční jízda v Lužicích v Německu

Jak je výše zmíněno, podobnou tradici jako v Lukavci udržují obyvatelé Lužic. Tradice velikonoční jízdy probíhá na několika místech ve spolkové republice Sachsen v Německu. Tato místa jsou zakreslena na mapě. Pro srovnání průběhu velikonoční tradice můžete shlédnout i níže uvedená videa.

Velikonoce v Lužicích

Velikonoce ve Wittichenau

Kristus vstal z mrtvých

Toto poselství Velikonoc nebývá zvěstováno jen v katolických kostelích Horních Lužic. Pro křesťany celého světa jsou Velikonoce jedny z nejdůležitějších svátků v roce.

Tento svátek se v místech zvaných Ralbitz, Crostwitz, Panschwitz, Radibor, Storcha, Bautzen a ve Wittichenau slaví neobyčejným způsobem.

Průvod jezdců na Velikonoční neděli jezdí od roku 1541 z Wittichenau do sousedního Ralbitz a zpět. Často můžeme v tažení spatřit více než 400 koní. Kořeny tohoto zvyku je možné najít v předkřesťanských rituálech.

Později se procesí s nesením kříže spojilo s kornoutky s karamelovými cukrovinkami, které rozdávali jezdci dětem. Cukrovinky představovaly kamínky ze svatého hrobu.

Ostern in Wittichenau

Christus ist auferstanden

Diese Botschaft wird in der Osternacht nicht nur in den katholischen Kirchen der Oberlausitz verkündet. Für Christen in der ganzen Welt ist Ostern eines der wichtigsten Feste im Jahreskreis.

Und doch wird dieses Fest in Ralbitz, Crostwitz, Panschwitz, Radibor, Storcha, Bautzen und in Wittichenau auf besondere Weise zelebriert.

Reiterprozessionen am Ostersonntag führen seit 1541 von Wittichenau ins benachbarte Ralbitz, während sich der Gegenzug von dort nach Wittichenau bewegt. Oft gehören mehr als 400 Pferde zu einem Zug. Die Wurzeln dieses Brauchs sind in vorchristlichen Flurumritten zu suchen.

Später hat man die Prozessionen mit den Kreuzzügen in Verbindung gebracht, in den Tüten mit Süßigkeiten, die die Reiter den Kindern mitbrachten, waren früher Kandiszuckerstücken, die Steinchen vom Heiligen Grab bedeuten.

(Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=5wigr2ns168)

Osterreiten in Wittichenau (Oberlausitz), 12.4.2009
(Velikonoční jízdy ve Wittichenau - Horní Lučice)

Ostern bei der Sorben, 2007

Ostern bei Bautzen 2009

Osterreiter Ralbitz 2007

Osterreiten in Crostwitz (Lužické Srbsko) 2009

nahoru

Puzzle s velikonočním motivem
nahoru