Zápis ze schůzky Osadního výboru Lukavec se starostkou Bc. Janou Mocovou konané dne 4. září 2013

Přítomni:

za OV Lukavec: Ivana Sokolová, Anna Sokolová, Jitka Hoschová, Aleš Ohnheiser, Vlastimil John

za Město Fulnek: Bc. Jana Mocová, Bc. Tomás Gockert

Projednané body:

– zajistit čištění kanálů po deštích, jedná se především o kanál, jehož dolní konec je u parc.č.160/3 naproti domu Jiřího Mikše č.p. 64, dále kanál nad domem paní Winklerové a u domu pana Josefa Schindlera a kanál pod cestou od kapličky u Sv. Anny (tato cesta je majetkem Města),

– podat dotaz na Správu silnic – jak je to s údržbou silnice vedoucí od Lukavce na Nové Dvory – je plná štěrku a po deštích je štěrk splavován do vesnice a kromě toho je štěrk velmi nebezpečný i pro cyklisty, dále na této cestě od Lukavce do Fulneku na 2 místech ( u staré cesty pod vesnicí a pak dále u kapličky) vytéká voda z lesních cest a v zimě se tady tvoří nebezpečné náledí – řešit by taktéž měla Správa silnic,

– otázka kanalizace – odloženo řešení do příštího volebního období (je třeba tento problém mít na zřeteli do budoucna a promýšlet vhodná řešení),

– zjistit spokojenost občanů s umísťováním dětí do školky ve Fulneku, zda by byl zájem o svoz dětí nebo zajištění miniškolky nebo podobného předškolního zařízení v Lukavci

– pořádání kulturních akcí Osadním výborem v Lukavci (např. Vánoční koncert, opereta apod.) přes žádost na MKFC

– odstranit plechovou zastávku na původním místě autobusové zastávky

– návštěva investičního technika a projednání možnosti rekonstrukce budovy v majetku Města, ve které se nachází pošta, mandl, knihovna a klubovna

– prořezávka nebo odstranění stromů před domem paní Moniky Solnické

– mobilní pokrytí obce – naprosto nedostatečné u všech operátorů, ačkoliv vedení Města už dříve jednalo se všemi operátory, bohužel neúspěšně, chtěli bychom pokračovat v těchto jednáních dále, možnost přechodu všech obyvatel k jednomu operátorovi a s ním pak pokračovat v jednáních