Archiv štítku: Osadní výbor

Zápis z veřejné schůze, 10. 3. 2015

Zápis z veřejné schůze v Lukavci

Datum a čas: 10.03.2015, 19.00 hod.
Místo konání: Hostinec U Jindřicha
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatelka: Jurčová Nikola

Plnění úkolů:
– viz příloha – plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2014

Starostka přečetla plnění úkolů z veřejné schůze z roku 2014. K plnění úkolů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Diskuse, požadavky a dotazy občanů:

– Dotaz na opravu pozemní komunikace od sv. Anny.

– Dotaz na opravu výtluku v obci Lukavec.

– Žádost o odstranění konzolí po starém rozhlasu.

– Občané požadují na začátku obce umístit měřič rychlosti z důvodu zpomalení řidičů.

– Dotaz na umístění nového pouličního osvětlení u domu čp. 138 v Lukavci.

– U domu čp. 46 si občané stěžují, že nejde slyšet rozhlas.

– Občané se dotazují na možnost využití odstavné plochy na/u hřbitova.

– Občané požadují po SSMSK úklid silnic.

– Pravidelné sečení trávy a doplňování vody na místním hřbitově.

– Občané požadují po SSMSK opravu dvou míst na silnici, vedoucí z Lukavce do Fulneku, kde po deštích vytéká voda na silnici (1. místo pod vesnicí a 2. místo u kaple, kousek od křižovatky na Fulnek).

Zápis z veřejné schůze z 10. 3. 2015 v souboru

Zápis z veřejné schůze konané 23. září 2014

Zápis z veřejné schůze v Lukavci

Datum a čas: 23. 09. 2014, 19:00 hod.

Místo konání: Hostinec U Jindřicha

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapisovatelka: Jurčová Nikola

Plnění úkolů:

 • viz příloha – plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2013

Místostarosta přečetl plnění úkolů z veřejné schůze z roku 2013. K plnění úkolů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Informace:

Paní starostka přivítala přítomné a sdělila, jaký bude průběh schůze.

V úvodu paní starostka zhodnotila uplynulé volební období 2010 – 2014 a informovala o úsporách na provozních nákladech v souvislosti se zateplováním objektů města. Doposud byla zateplena ZŠ J. A. Komenského, MŠ Jerlochovice, MŠ Stachovice a MŠ Děrné, HZ Fulnek. Dále jsou vysoutěženy akce na zateplení HZ a OV Děrné a Stachovice. Dále informovala o architektonické soutěži o návrh na mateřskou školu ve Fulneku a pozvala přítomné na vernisáž výstavy všech soutěžních návrhů. Je plánováno zateplení nové přístavby a tělocvičny ZŠ a MŠ T. G. Masaryka. Informovala o celkové rekonstrukci veřejného osvětlení ve Fulneku a jeho místních částech, také o získané dotaci na lezeckou stěnu, která je umístěna u autobusového nádraží, dále dotaci na zřízení bezdrátového rozhlasu v rámci protipovodňových opatření. Došlo k odkanalizování Knurrova paláce, v objektu byla zřízena Komenského kavárna. Byla započata provizorní oprava chodníků na náměstí. Na hřbitově se opravují hlavní trasy přístupových chodníků. Na ul. Požární byl upraven vjezd do garáží a část chodníku. V září vyjde mimořádné číslo Fulneckého zpravodaje, kde bude zhodnoceno uplynulé volební období.

Dále informovala o realizovaných a připravovaných akcích v jednotlivých místních částech. Informovala o záměru vybudovat z Knurrova paláce centrum setkávání občanů, měla by tam být knihovna, klub Fulnečka apod.

Diskuse, požadavky a dotazy občanů:

 • Nad domem č. p. 77 a mezi mostem od pily je ujetý břeh do potoka. Kontaktovat Povodí Odry (havarijní stav).

 • U domu č. p. 100 je ujetý břeh.

 • Dotaz, zda je možné v obci umístit směrovky (hřiště, obchod atd.)

 • Dotaz na umístění stojanu na kola u pošty (budova osadního výboru). Lidé si opírají kola o budovu.

 • Dotaz, komu patří popelnice u budovy osadního výboru.

 • Dotaz na opravu mostu u Večeřů.

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze ze dne 8. října 2013 k 31. srpnu 2014

Zajistit ořez větví ořechu u domu čp. 33 v Lukavci, které jsou  vpleteny do veřejného osvětlení.
Byla provedena kontrola na místě, ořech nebyl nalezen, dle sdělení místních obyvatel byl odstraněn vlastníkem pozemku.
V rámci plánovaných stavebních úprav prostoru osadního výboru v Lukavci zajistit i novou podlahu v knihovně.
SMMF obdržela vyjádření statika ing. Paličky, který doporučuje vzhledem k prasklinám na budově (pravděpodobně po rekonstrukci střechy) provést sondy a sledovat stavbu. Stavební úpravy v letošním roce tedy nepředpokládáme. S tím souvisí i podlaha v knihovně. Jako možnou (a levnější) variantu získání většího prostoru pro OA bez stavebních úprav bychom doporučovali záměnu prostoru knihovny a OA.
Zajistit kontejner pro biologický odpad v Lukavci.
Kontejner byl umístěn dle požadavku.
Podat písemný dotaz na ČEZ – v rámci vybudování nového parkoviště u hřbitova prověřit možnost přemístění sloupu veřejného osvětlení.
ČEZ Distribuce nám písemně sdělila, že bude provedena rekonstrukce el. sloupů, vč. vedení, přemístění však nebude realizováno z důvodu zachování rozteči dle příslušných vyhlášek.
Upozornit vlastníka bývalé školy v Lukavci na povinnost likvidovat křídlatku na jeho pozemku.
Byla zaslána výzva ke sjednání nápravy. Na místě bylo zjištěno, že pozemek byl posekán, ale křídlatka byla ponechána. Odbor SŘI a ŽP nemá kompetence k nařízení opatření. Pozemek je oplocen, nejedná se o volné prostranství a nelze použít ustanovení OZV. Křídlatka rovněž není z hlediska rostlinolékařského považována za invazní a škodlivý organizmus podléhající monitoringu a průzkumu dle vyhlášky č. 215/2008 Sb.
Zajistit odstranění sirény z budovy hostince U Jindřicha v Lukavci.
Dne 06.11.2013 proběhla akce „Rušení starých sirén na Fulnecku“ kde byla provedena demontáž sirény ve Fulneku – Lukavec: zcela zdemontovaná i s rozvaděčovou skříní byla vyřazena ze systému JSVV.
Zajistit úpravu terénu pod kontejnery u hřbitova v Lukavci.
Požadavek byl splněn v 10/2013.
Zajistit realizaci odvodňovacího žlabu na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny v Lukavci.
Situace byla prověřena na místě, je nutno najít vhodné technické řešení z důvodu zajištění odtoku povrchové vody. Jedná se o nákladnou investici s vybudováním zasakovacího objektu a odvodňovacího žlabu (nutno vypracovat PD + povolení stavby).
Ve Fulneku dne 31.08.2014
Bc. Jana Mocová v.r. , starostka
PD – projektová dokumentace

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 25. srpna 2014

Zápis schůzky Osadního výboru z 25. 8. 2014

Přítomni: Sokolová Ivana, Sokolová Anna, Hoschová Jitka,
John Vlastimil, Holain Martin

Omluven: Ohnheiser Aleš

Osadní výbor se usnesl:

 1. Objednat 5 nových betonových laviček, vyměnit za staré a přidat lavičku u pošty a dolní autobusové zastávky.
 2. Požádat Městský úřad o řešení úprav polních cest – od sv. Anny, od Sv. Františka, kolem hřbitova.
 3. Požádat Městský úřad, aby upozornil Správu silnic MSK, že znovu jsou na silnici z Lukavce do Fulneku na stále stejných místech problémy s tekoucí vodou a blátem.

Další projednávané body:

 • Nechat přivézt novou plakátovací plochu a zajistit její umístění před obchod Hruška.
 • Zjistit, jaké jsou možnosti na odstranění křídlatky, která se nebezpečně rozšiřuje na některých místech Lukavce.
 • Zjistit, jak pokračují přípravy oprav budovy č. p. 86.
 • Zkontaktovat p. Nečase – povodí Odry.
 • Nechat umístit odkaz na lukavecký web na webu města Fulneku.
 • Domluvit schůzku u pomníku Osvobození – zhotovení nových desek.
 • Organizace akce „Bohumil Pater“ – 27. 9. 2014, pořádané ve spolupráci s KČT- občerstvení, country kapela, ozvučení, navezení laviček, zajištění stanů, plakátů,
 • Brigáda 26. 9. 2014 – v 17 hodin a 27. 9. 2014 v 8 hodin.

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 30. dubna 2014

* Vydláždění místa pro kontejnery u zastávky autobusu – pokračování – další řešení na MěÚ (AO)

* Zajištění nových laviček v obci (VJ)

* Nová vývěska nahoře u obchodu Hruška – řeší se na MěÚ

* Opravy v budově č. p. 86 – dotaz na Ing. Chromého – jaký bude postup (IS)

* Nové desky na Pomník Osvobození – na základě starých fotek návrh nových desek (fotky dodají Anička, Martin a Aleš Vlasťovi)

* Setkání Lukavců – 28. 6. 2014 – autobus je zajištěn, plakát s prvotními informacemi (AO), zjistit možnost výroby jednotných triček pro tuto akci (MH)

* Kontejnery na bioodpad na horním konci – zda by bylo možné přidat na točnu – 1, nejlépe 2 (JH)

* Zda by bylo možné přidat kontejner na textil – dotaz na MÚ (JH)

* Zjistit, zda by bylo možné zajistit služby pedikury pro občany Lukavce (JH, IS)

* Místní rozhlas – zjistit, zda se budou odstraňovat staré sloupy, nahlásit nečistý zvuk hlášení z Města (IS)

* Zjistit podle čeho se zapínají a vypínají světla VO (IS)

* Kontaktovat p. Skočkovou před opravou výmolů v Lukavci (VJ)

* Schůzka přípravného výboru pro akci Uvedení Bohumila Patera do Síně Slávy Klubu České turistiky (IS)

Vysvětlivky:
JH – Jitka Hoschová, IS – Ivana Sokolová, VJ – Vlastimil John, AO – Aleš Ohnheiser, MH – Martin Holain, OV – osadní výbor, VO – veřejné osvětlení