Archiv rubriky: Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůzky Osadního výboru Lukavec se starostkou Bc. Janou Mocovou konané dne 4. září 2013

Přítomni:

za OV Lukavec: Ivana Sokolová, Anna Sokolová, Jitka Hoschová, Aleš Ohnheiser, Vlastimil John

za Město Fulnek: Bc. Jana Mocová, Bc. Tomás Gockert

Projednané body:

– zajistit čištění kanálů po deštích, jedná se především o kanál, jehož dolní konec je u parc.č.160/3 naproti domu Jiřího Mikše č.p. 64, dále kanál nad domem paní Winklerové a u domu pana Josefa Schindlera a kanál pod cestou od kapličky u Sv. Anny (tato cesta je majetkem Města),

– podat dotaz na Správu silnic – jak je to s údržbou silnice vedoucí od Lukavce na Nové Dvory – je plná štěrku a po deštích je štěrk splavován do vesnice a kromě toho je štěrk velmi nebezpečný i pro cyklisty, dále na této cestě od Lukavce do Fulneku na 2 místech ( u staré cesty pod vesnicí a pak dále u kapličky) vytéká voda z lesních cest a v zimě se tady tvoří nebezpečné náledí – řešit by taktéž měla Správa silnic,

– otázka kanalizace – odloženo řešení do příštího volebního období (je třeba tento problém mít na zřeteli do budoucna a promýšlet vhodná řešení),

– zjistit spokojenost občanů s umísťováním dětí do školky ve Fulneku, zda by byl zájem o svoz dětí nebo zajištění miniškolky nebo podobného předškolního zařízení v Lukavci

– pořádání kulturních akcí Osadním výborem v Lukavci (např. Vánoční koncert, opereta apod.) přes žádost na MKFC

– odstranit plechovou zastávku na původním místě autobusové zastávky

– návštěva investičního technika a projednání možnosti rekonstrukce budovy v majetku Města, ve které se nachází pošta, mandl, knihovna a klubovna

– prořezávka nebo odstranění stromů před domem paní Moniky Solnické

– mobilní pokrytí obce – naprosto nedostatečné u všech operátorů, ačkoliv vedení Města už dříve jednalo se všemi operátory, bohužel neúspěšně, chtěli bychom pokračovat v těchto jednáních dále, možnost přechodu všech obyvatel k jednomu operátorovi a s ním pak pokračovat v jednáních

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 4. září 2013

Přítomni: Ivana Sokolová, Anna Sokolová, Jitka Hoschová, Aleš Ohnheiser, Vlastimil John

Projednané body:

– doplnění OV – oslovení Martina Holaina (IS) a Radima Chrástka (AO)

– usazení kontejnerů pod hřbitovem – požadavek na odbor SŘIaŽP (IS)

– kontrola dětského hřiště za OV – domluvit s Jirkou Paverou (AO) – nechat zapisovat kontroly TS do deníku v Lukavci (IS)

– vybudování místa pro kontejnery – dořešit s Radimem Chrástkem (AO) – do 30.9.

– definitivně vybráno místo pro stánkový prodej před hasičárnou

– anketní dotazník pro občany – zkonzultovat a doplnit body – do 22.9.

– veřejná schůze – 8. 10. 2013 v 17 hod.

– oslovit Radku Hadaščokovou a upravit web, doplnit zápisy z porad apod. (IS)

– nádoba na květiny před paní Hegerovou (na druhé straně potoka) – zaslat informaci na TS a požádat o posunutí nádoby ( IS)

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze konané dne 24. října 2011 v Lukavci (stav k 31. říjnu 2012)

Na jaře 2012 zajistit umístění větší nádoby na hřbitově v Lukavci, v průběhu roku zajišťovat pravidelné doplňování vodou.

Nádoba byla vyměněna, doplňování vody je v průběhu roku zajišťováno prostřednictvím technických služeb.

Provést kontrolu překopů po realizaci vodovodních přípojek v Lukavci.

Byly odeslány písemné výzvy občanům na zajištění opravy překopů, a to v termínu do 30.06. 2012. Následně bude provedena kontrola. Výsledek kontroly a další postup bude sdělen na podzimní veřejné schůzi.Ve spolupráci s OV a paní Ivanou Sokolovou byla provedena oprava překopů v průběhu srpna 2012 (fyzické osoby dle seznamu OV). Dle kontroly tato oprava nebyla provedena u Jednoty č.p. 116 (dle sdělení paní Bartoňové bude oprava urgována u realizační firmy a co nejdříve provedena), dále u č.p. 42 Býmovi a u č.p. 100 Sokolovi (město Fulnek zašle opět výzvu s případnými sankcemi, nutno projednat s Mgr. Biskupem), ostatní obyvatelé na naši výzvu zareagovali a opravu překopů provedli.

Zajistit materiál (použité dlaždice umístěné v TSMF) na vydláždění místa pro kontejnery na odpad u zastávky ČSAD. Osadní výbor Lukavec si realizaci zajistí svépomocí z finančních prostředků určených na drobnou údržbu určenou pro OV.

Na základě jednání s předsedou osadního výboru p. Ohnheiserem došlo k přehodnocení požadavku. Ze strany OV bude zaslán nový požadavek a nákres situace na rozšíření staveniště na kontejnery, realizaci zajistí město. Vzhledem k tomu, že odbor IŽP dosud neobdržel nákres, není možno ho zrealizovat. Na základě telefonického hovoru bylo přislíbeno předsedou osadního výboru panem Ohnheiserem doležení nákresu. Město doposud nákres k následné realizaci neobdrželo.

Na základě požadavku prověřit možnost umístění VO v místě bydliště pana Josefa Sokola a paní Libuše Olbrechtové v Lukavci.

Předpokládané náklady na realizaci jsou cca 30.000Kč. V letošním roce nejsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky. Jsou však zahájena jednání pro podání žádosti o dotaci na celkovou revitalizaci VO ve městě Fulneku a jeho místních částech.

Umístit do skříněk osadních výborů písemné sdělení o postupu při zjištění volného pobíhání psa neznámého majitele nebo psa, jehož majitel je občanům znám.

Do skříněk osadních výborů byly umístěny informace o postupu při zajištění volně pobíhajícího psa.

Prověřit stav černých skládek v místní části Lukavec.

V místní části Lukavec není odborem IŽP evidována žádná černá skládka. V případě zjištění černé skládky, žádáme občany o sdělení informace s upřesněním lokality. Následně bude provedena kontrola a zahájeno jednání s vlastníky pozemků o odstranění skládky.

Na základě upozornění na znepřístupnění cesty do městského lesa v místě bydliště pana Pavlíka, a to oplocením cesty panem Klimošem , č.p. 108, Lukavec, prověřit, zda nedošlo k neoprávněnému oplocení cizího pozemku.

Po prošetření na místě samém k neoprávněnému oplocení cizího majetku nedošlo. Stávající oplocení bylo vybudováno již v minulosti, nově odkoupený pozemek není zaplocen, takže v posledních letech nedošlo ke změně přístupu k lesu.

Prověřit ve spolupráci s OV Lukavec vlastníka cesty od svaté Anny dolů, která je ve špatném stavu a při deštích dochází ke splavování veškerého nepořádku do obce.

Vlastníkem pozemku i cesty je město Fulnek – parc.č. 3169/1 k.ú. Lukavec u Bílovce.

Upozornit Povodí Odry na nutnost sekání trávy na březích potoka v Lukavci dle OZV.

Dle sdělení pracovníka Povodí Odry bylo přislíbeno, že dle možností bude sečení trávy zajištěno. Dále bylo sděleno, že je třeba si uvědomit, že se jedná o přirozený vodní tok a z finančních důvodů nelze zajistit posekání trávy na všech tocích. Prioritou jsou především místa, která mohou ovlivnit výhled na komunikaci nebo ohrozit stav nějaké stavby v toku.
Prověřeno, v průběhu roku bylo sečení trávy provedeno.

Zajistit sekání trávy v okolí zastávky ČSAD. V případě jiného vlastníka pozemku vyzvat majitele pozemku k zabezpečení dodržování OZV o zajištění veřejného pořádku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky v majetku města, tyto pozemky jsou zahrnuty do pasportu, dle kterého je sekání trávy v okolí zastávky prováděno pravidelně. Sečení trávy je průběžně prováděno.

Upozornit Povodí Odry na nebezpečí, které hrozí na mostku v zatáčce u Jindry, č.p. 104 a 34 v Lukavci, kde schází zábradlí. A dále na sníženou průchodnost pod mostem.

Věc byla projednána s pracovníkem Povodí Odry na místě samém. Dle sdělení, zábradlí musí zajistit majitel komunikace (což je město Fulnek). Umístění zábradlí nutno projednat s Dopravním inspektorátem v Novém Jičíně. Řešení snížení průchodnosti pod mostem je rovněž v kompetenci majitele mostu – města Fulneku. Dle ohledání na místě není v současné době průchodnost mostu nijak omezena. Celá záležitost bude dále řešena. Výsledek bude sdělen na podzimní veřejné schůzi. Pro realizaci bude nutno zajistit dokumentaci, potřebná povolení dopravního inspektorátu a odboru Dopravy v Odrách, vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města (předpokládané náklady na umístění zábradlí v délce 20 m je cca 60.000 Kč bez DPH . Vzhledem k tomu, že v rozpočtu pravděpodobně nebudou finanční prostředky, tzn. akce nebude realizována.

Dle finančních možností v Lukavci navýšit počet popelnic na biologický odpad o 1 kus.

Město Fulnek obdrželo od společnosti ASOMPO kontejnery na bioodpad. Na základě požadavku dojde v Lukavci k navýšení o 1 ks, kontejner bude umístěn u autobusové zastávky do konce července 2012. Kontejner byl na požadované místo umístěn.

Ve Fulneku dne 31.10.2012
Bc. Jana Mocová, starostka