Archiv rubriky: Zápisy ze schůzí

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze ze dne 8. října 2013 k 31. srpnu 2014

Zajistit ořez větví ořechu u domu čp. 33 v Lukavci, které jsou  vpleteny do veřejného osvětlení.
Byla provedena kontrola na místě, ořech nebyl nalezen, dle sdělení místních obyvatel byl odstraněn vlastníkem pozemku.
V rámci plánovaných stavebních úprav prostoru osadního výboru v Lukavci zajistit i novou podlahu v knihovně.
SMMF obdržela vyjádření statika ing. Paličky, který doporučuje vzhledem k prasklinám na budově (pravděpodobně po rekonstrukci střechy) provést sondy a sledovat stavbu. Stavební úpravy v letošním roce tedy nepředpokládáme. S tím souvisí i podlaha v knihovně. Jako možnou (a levnější) variantu získání většího prostoru pro OA bez stavebních úprav bychom doporučovali záměnu prostoru knihovny a OA.
Zajistit kontejner pro biologický odpad v Lukavci.
Kontejner byl umístěn dle požadavku.
Podat písemný dotaz na ČEZ – v rámci vybudování nového parkoviště u hřbitova prověřit možnost přemístění sloupu veřejného osvětlení.
ČEZ Distribuce nám písemně sdělila, že bude provedena rekonstrukce el. sloupů, vč. vedení, přemístění však nebude realizováno z důvodu zachování rozteči dle příslušných vyhlášek.
Upozornit vlastníka bývalé školy v Lukavci na povinnost likvidovat křídlatku na jeho pozemku.
Byla zaslána výzva ke sjednání nápravy. Na místě bylo zjištěno, že pozemek byl posekán, ale křídlatka byla ponechána. Odbor SŘI a ŽP nemá kompetence k nařízení opatření. Pozemek je oplocen, nejedná se o volné prostranství a nelze použít ustanovení OZV. Křídlatka rovněž není z hlediska rostlinolékařského považována za invazní a škodlivý organizmus podléhající monitoringu a průzkumu dle vyhlášky č. 215/2008 Sb.
Zajistit odstranění sirény z budovy hostince U Jindřicha v Lukavci.
Dne 06.11.2013 proběhla akce „Rušení starých sirén na Fulnecku“ kde byla provedena demontáž sirény ve Fulneku – Lukavec: zcela zdemontovaná i s rozvaděčovou skříní byla vyřazena ze systému JSVV.
Zajistit úpravu terénu pod kontejnery u hřbitova v Lukavci.
Požadavek byl splněn v 10/2013.
Zajistit realizaci odvodňovacího žlabu na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny v Lukavci.
Situace byla prověřena na místě, je nutno najít vhodné technické řešení z důvodu zajištění odtoku povrchové vody. Jedná se o nákladnou investici s vybudováním zasakovacího objektu a odvodňovacího žlabu (nutno vypracovat PD + povolení stavby).
Ve Fulneku dne 31.08.2014
Bc. Jana Mocová v.r. , starostka
PD – projektová dokumentace

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 25. srpna 2014

Zápis schůzky Osadního výboru z 25. 8. 2014

Přítomni: Sokolová Ivana, Sokolová Anna, Hoschová Jitka,
John Vlastimil, Holain Martin

Omluven: Ohnheiser Aleš

Osadní výbor se usnesl:

 1. Objednat 5 nových betonových laviček, vyměnit za staré a přidat lavičku u pošty a dolní autobusové zastávky.
 2. Požádat Městský úřad o řešení úprav polních cest – od sv. Anny, od Sv. Františka, kolem hřbitova.
 3. Požádat Městský úřad, aby upozornil Správu silnic MSK, že znovu jsou na silnici z Lukavce do Fulneku na stále stejných místech problémy s tekoucí vodou a blátem.

Další projednávané body:

 • Nechat přivézt novou plakátovací plochu a zajistit její umístění před obchod Hruška.
 • Zjistit, jaké jsou možnosti na odstranění křídlatky, která se nebezpečně rozšiřuje na některých místech Lukavce.
 • Zjistit, jak pokračují přípravy oprav budovy č. p. 86.
 • Zkontaktovat p. Nečase – povodí Odry.
 • Nechat umístit odkaz na lukavecký web na webu města Fulneku.
 • Domluvit schůzku u pomníku Osvobození – zhotovení nových desek.
 • Organizace akce „Bohumil Pater“ – 27. 9. 2014, pořádané ve spolupráci s KČT- občerstvení, country kapela, ozvučení, navezení laviček, zajištění stanů, plakátů,
 • Brigáda 26. 9. 2014 – v 17 hodin a 27. 9. 2014 v 8 hodin.

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 30. dubna 2014

* Vydláždění místa pro kontejnery u zastávky autobusu – pokračování – další řešení na MěÚ (AO)

* Zajištění nových laviček v obci (VJ)

* Nová vývěska nahoře u obchodu Hruška – řeší se na MěÚ

* Opravy v budově č. p. 86 – dotaz na Ing. Chromého – jaký bude postup (IS)

* Nové desky na Pomník Osvobození – na základě starých fotek návrh nových desek (fotky dodají Anička, Martin a Aleš Vlasťovi)

* Setkání Lukavců – 28. 6. 2014 – autobus je zajištěn, plakát s prvotními informacemi (AO), zjistit možnost výroby jednotných triček pro tuto akci (MH)

* Kontejnery na bioodpad na horním konci – zda by bylo možné přidat na točnu – 1, nejlépe 2 (JH)

* Zda by bylo možné přidat kontejner na textil – dotaz na MÚ (JH)

* Zjistit, zda by bylo možné zajistit služby pedikury pro občany Lukavce (JH, IS)

* Místní rozhlas – zjistit, zda se budou odstraňovat staré sloupy, nahlásit nečistý zvuk hlášení z Města (IS)

* Zjistit podle čeho se zapínají a vypínají světla VO (IS)

* Kontaktovat p. Skočkovou před opravou výmolů v Lukavci (VJ)

* Schůzka přípravného výboru pro akci Uvedení Bohumila Patera do Síně Slávy Klubu České turistiky (IS)

Vysvětlivky:
JH – Jitka Hoschová, IS – Ivana Sokolová, VJ – Vlastimil John, AO – Aleš Ohnheiser, MH – Martin Holain, OV – osadní výbor, VO – veřejné osvětlení

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 14. ledna 2014

– organizace představení Květy paní Operety ve spolupráci s MKCF (JH, IS)

– doplnit do OV dalšího člena – Martina Holaina – nechat schválit zastupitelstvem (IS)

– dořešit plánek na vydláždění místa pro kontejnery u zastávky (AO)

– místní rozhlas – dotaz na Město Fulnek ohledně likvidace starých ampliónů

– dotaz na Město ohledně kontejnerů na papír a úklidu po odvezení kontejnerů na sklo (JH)

– konzultace návrhu na veřejné osvětlení – dotaz na p. Skočkovou (IS)

– požádat o zaslání odhadu ocenění pozemku, o který měl zájem Michal Štefka,

– návrhy na čerpání finanční částky od Města – nové lavičky v obci (VJ)

– požádat na jaře o schůzku s novým vedoucím Technických služeb

– nová vývěska u obchodu Hruška (IS)

– opravy v horních místnostech budovy č. p. 86 – nechat potvrdit návrh a rozpočet (IS)

– podat návrh na grant na akci „Uvedení Bohumila Patera do Síně slávy české turistiky“, domluvit schůzku s Mgr. Janem Sládkem z Klubu českých turistů (IS)

– zjistit možnosti zhotovení nových desek na pomník Osvobození (AO)

– termín Setkání Lukavců v Lukavci u Pacova – 28. 6. 2014 – připravit na jaře schůzku s účastníky

Vysvětlivky:
JH – Jitka Hoschová, IS – Ivana Sokolová, VJ – Vlastimil John, AO – Aleš Ohnheiser, OV – osadní výbor

Zápis z veřejné schůze konané dne 8. října 2013

Datum a čas: 08.10.2013, 17.00-18.15 hod.
Místo konání: hostinec U Jindřicha v Lukavci
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatelka: Jurčová Nikola

Plnění úkolů: viz příloha – plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2012

Informace:
– informace starostky o investičních akcích, hospodaření města

Diskuse, požadavky a dotazy občanů:

– Na zahradě u domu č. p. 33 (vedle paní Winklerové) je strom ořechu, který má větve spletené do veřejného osvětlení.
– Požadavek na novou podlahu v knihovně v budově OV.
– Občané žádají více kontejnerů na biologický odpad.
– Sloup u hřbitova zavází při vybudování parkoviště (sloup je umístěn uprostřed).
– Likvidace křídlatky (plevel) u bývalé školy.
– Odstranění sirény na hostinci U Jindřicha.
– Upravit terén (vydláždit) u hřbitova pro umístění kontejneru (kontejnery jsou z kopce).
– Požadavek na odvodňovací žlaby na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny.

Nové úkoly:

01/L/13
Zajistit ořez větví ořechu u domu č. p. 33 v Lukavci, které jsou vpleteny do veřejného osvětlení.
Termín (T): 31.12.2013
Zodpovědnost (Z): vedoucí odboru SŘI a ŽP

02/L/13
V rámci plánovaných stavebních úprav prostoru osadního výboru v Lukavci zajistit i novou podlahu v knihovně.
T: zařadit do plánu oprav, realizovat dle finančních možností v roce 2014
Z: vedoucí SMMF

03/L/13
Zajistit kontejner na biologický odpad v Lukavci.
T: 16.05.2014
Z: vedoucí TSMF, p.o.

04/L/13
Podat písemný dotaz na ČEZ – v rámci vybudování nového parkoviště u hřbitova prověřit možnost přemístění sloupu veřejného osvětlení.
T: 31.12.2013
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP

05/L/13
Upozornit vlastníka bývalé školy v Lukavci na povinnost likvidovat křídlatku na jeho pozemku.
T: 30.11.2013
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP

06/L/13
Zajistit odstranění sirény z budovy hostince U Jindřicha v Lukavci.
T: 15.11.2013
Z: vedoucí odboru VV
Plnění: Ve středu 06.11.2013 proběhla akce „Rušení starých sirén na Fulnecku“ kde byla provedena demontáž sirény ve Fulneku – Lukavec: zcela zdemontovaná i s rozvaděčovou skříní. Bude vyřazeno ze systému JSVV.

07/L/13
Zajistit úpravu terénu pod kontejnery u hřbitova v Lukavci.
T: 30.11.2013
Z: vedoucí TSMF,p.o.
Plnění: Požadavek byl splněn v 10/2013.

08/L/13
Zajistit realizaci odvodňovacího žlabu na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny v Lukavci.
T: 31.07.2014
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze konané dne 20. listopadu 2012 v Lukavci (stav k 30. září 2013)

Prověřit možnost umístění značek s nosností na všechny mosty v Lukavci.

Na všech mostech v majetku města, jsou prováděny pravidelné prohlídky mostů. Z těchto zpráv nevyplynulo, že by na některých mostech mělo být instalováno dopravní značení omezující vjezd vozidel (nosnost). Současně byl požadavek projednám na Dopravním inspektorátu Policie ČR Nový Jičín, kdy jsme byli upozorněni na to, že mosty byly většinou budovány v akci „Z“ a tedy k nim není dochovaná žádná projektová dokumentace, na základě které by bylo možno zatížení případně stanovit.

Prověřit možnost opravy zadní zdi na budově Osadního výboru v Lukavci.

Oprava provedena.

Prověřit majitele objektu bývalého skladu u školky v Lukavci.

Objekt je v majetku města, ve správě SŘI a ŽP. Stavba nevykazuje z uliční strany výrazné porušení a vychýlení ze svislé osy. Dochází k degradaci krovové konstrukce. Je třeba hledat vhodné využití budovy, případně zvážit dopady demolice, kdy by mohlo dojít k narušení statiky svahu. Pro získání dotace je objekt veden v databázi brownfields Moravskoslezského kraje, kterou administruje Agentura pro místní rozvoj.

Prověřit stav mostu v Lukavci u č. p. 128, 129 (nad splavem), drolí se, je tam pouze koberec, nedoděláno a navrhnout řešení dalšího postupu.

Majitelem mostu je město Fulnek. Most je bez závad a lze jej v tomto stavu užívat. V současné době slouží jako příjezdová cesta pro dva rodinné domy. Most je z železobetonové desky, kde nebyla dodělána vrstva ABS. Pro zjištění nákladů na dodělání povrchu ABS bude zajištěna cenová nabídka a akce bude zařazena do plánu oprav.

Prověřit stav propustku u rybníka v Lukavci.

Po upřesnění požadavku, nejedná o propustek u rybníka, ale jde o problém stékání vody z lesní cesty cca 300 m nad rybníkem. Voda stéká na hlavní komunikaci a dochází k následnému splavování nánosu bahna a kamení. Údajně zde byl v minulosti propustek, který vodu odváděl. Z důvodu zarostení okolí vegetací, bude věc prověřena na podzim v době vegetačního klidu a budou prověřeny přilehlé silniční příkopy. Jedná se o pozemek parc.č. 3146 – ost. pl. (ostatní komunikace), který je v majetku města Fulneku. Tuto cestu město Fulnek nepoužívá a tato cesta není ani příjezdovou cestou k pozemkům, které jsou v našem vlastnictví. Okolní pozemky jsou v privátním vlastnictví. Pokud máme provést určitou úpravu (např. odvodňovací žlab) musíme vyčlenit finanční prostředky na úpravu výše uvedeného pozemku, tj. cca 30 tisíc. Pozemek je ve svahu a terén je nezpevněný.

Ve Fulneku dne 30. září 2013
Bc. Jana Mocová, starostka