Archiv rubriky: Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 30. dubna 2014

* Vydláždění místa pro kontejnery u zastávky autobusu – pokračování – další řešení na MěÚ (AO)

* Zajištění nových laviček v obci (VJ)

* Nová vývěska nahoře u obchodu Hruška – řeší se na MěÚ

* Opravy v budově č. p. 86 – dotaz na Ing. Chromého – jaký bude postup (IS)

* Nové desky na Pomník Osvobození – na základě starých fotek návrh nových desek (fotky dodají Anička, Martin a Aleš Vlasťovi)

* Setkání Lukavců – 28. 6. 2014 – autobus je zajištěn, plakát s prvotními informacemi (AO), zjistit možnost výroby jednotných triček pro tuto akci (MH)

* Kontejnery na bioodpad na horním konci – zda by bylo možné přidat na točnu – 1, nejlépe 2 (JH)

* Zda by bylo možné přidat kontejner na textil – dotaz na MÚ (JH)

* Zjistit, zda by bylo možné zajistit služby pedikury pro občany Lukavce (JH, IS)

* Místní rozhlas – zjistit, zda se budou odstraňovat staré sloupy, nahlásit nečistý zvuk hlášení z Města (IS)

* Zjistit podle čeho se zapínají a vypínají světla VO (IS)

* Kontaktovat p. Skočkovou před opravou výmolů v Lukavci (VJ)

* Schůzka přípravného výboru pro akci Uvedení Bohumila Patera do Síně Slávy Klubu České turistiky (IS)

Vysvětlivky:
JH – Jitka Hoschová, IS – Ivana Sokolová, VJ – Vlastimil John, AO – Aleš Ohnheiser, MH – Martin Holain, OV – osadní výbor, VO – veřejné osvětlení

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 14. ledna 2014

– organizace představení Květy paní Operety ve spolupráci s MKCF (JH, IS)

– doplnit do OV dalšího člena – Martina Holaina – nechat schválit zastupitelstvem (IS)

– dořešit plánek na vydláždění místa pro kontejnery u zastávky (AO)

– místní rozhlas – dotaz na Město Fulnek ohledně likvidace starých ampliónů

– dotaz na Město ohledně kontejnerů na papír a úklidu po odvezení kontejnerů na sklo (JH)

– konzultace návrhu na veřejné osvětlení – dotaz na p. Skočkovou (IS)

– požádat o zaslání odhadu ocenění pozemku, o který měl zájem Michal Štefka,

– návrhy na čerpání finanční částky od Města – nové lavičky v obci (VJ)

– požádat na jaře o schůzku s novým vedoucím Technických služeb

– nová vývěska u obchodu Hruška (IS)

– opravy v horních místnostech budovy č. p. 86 – nechat potvrdit návrh a rozpočet (IS)

– podat návrh na grant na akci „Uvedení Bohumila Patera do Síně slávy české turistiky“, domluvit schůzku s Mgr. Janem Sládkem z Klubu českých turistů (IS)

– zjistit možnosti zhotovení nových desek na pomník Osvobození (AO)

– termín Setkání Lukavců v Lukavci u Pacova – 28. 6. 2014 – připravit na jaře schůzku s účastníky

Vysvětlivky:
JH – Jitka Hoschová, IS – Ivana Sokolová, VJ – Vlastimil John, AO – Aleš Ohnheiser, OV – osadní výbor

Zápis z veřejné schůze konané dne 8. října 2013

Datum a čas: 08.10.2013, 17.00-18.15 hod.
Místo konání: hostinec U Jindřicha v Lukavci
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatelka: Jurčová Nikola

Plnění úkolů: viz příloha – plnění úkolů z veřejné schůze v r. 2012

Informace:
– informace starostky o investičních akcích, hospodaření města

Diskuse, požadavky a dotazy občanů:

– Na zahradě u domu č. p. 33 (vedle paní Winklerové) je strom ořechu, který má větve spletené do veřejného osvětlení.
– Požadavek na novou podlahu v knihovně v budově OV.
– Občané žádají více kontejnerů na biologický odpad.
– Sloup u hřbitova zavází při vybudování parkoviště (sloup je umístěn uprostřed).
– Likvidace křídlatky (plevel) u bývalé školy.
– Odstranění sirény na hostinci U Jindřicha.
– Upravit terén (vydláždit) u hřbitova pro umístění kontejneru (kontejnery jsou z kopce).
– Požadavek na odvodňovací žlaby na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny.

Nové úkoly:

01/L/13
Zajistit ořez větví ořechu u domu č. p. 33 v Lukavci, které jsou vpleteny do veřejného osvětlení.
Termín (T): 31.12.2013
Zodpovědnost (Z): vedoucí odboru SŘI a ŽP

02/L/13
V rámci plánovaných stavebních úprav prostoru osadního výboru v Lukavci zajistit i novou podlahu v knihovně.
T: zařadit do plánu oprav, realizovat dle finančních možností v roce 2014
Z: vedoucí SMMF

03/L/13
Zajistit kontejner na biologický odpad v Lukavci.
T: 16.05.2014
Z: vedoucí TSMF, p.o.

04/L/13
Podat písemný dotaz na ČEZ – v rámci vybudování nového parkoviště u hřbitova prověřit možnost přemístění sloupu veřejného osvětlení.
T: 31.12.2013
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP

05/L/13
Upozornit vlastníka bývalé školy v Lukavci na povinnost likvidovat křídlatku na jeho pozemku.
T: 30.11.2013
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP

06/L/13
Zajistit odstranění sirény z budovy hostince U Jindřicha v Lukavci.
T: 15.11.2013
Z: vedoucí odboru VV
Plnění: Ve středu 06.11.2013 proběhla akce „Rušení starých sirén na Fulnecku“ kde byla provedena demontáž sirény ve Fulneku – Lukavec: zcela zdemontovaná i s rozvaděčovou skříní. Bude vyřazeno ze systému JSVV.

07/L/13
Zajistit úpravu terénu pod kontejnery u hřbitova v Lukavci.
T: 30.11.2013
Z: vedoucí TSMF,p.o.
Plnění: Požadavek byl splněn v 10/2013.

08/L/13
Zajistit realizaci odvodňovacího žlabu na účelové komunikaci směrem ke kapličce sv. Anny v Lukavci.
T: 31.07.2014
Z: vedoucí odboru SŘI a ŽP

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze konané dne 20. listopadu 2012 v Lukavci (stav k 30. září 2013)

Prověřit možnost umístění značek s nosností na všechny mosty v Lukavci.

Na všech mostech v majetku města, jsou prováděny pravidelné prohlídky mostů. Z těchto zpráv nevyplynulo, že by na některých mostech mělo být instalováno dopravní značení omezující vjezd vozidel (nosnost). Současně byl požadavek projednám na Dopravním inspektorátu Policie ČR Nový Jičín, kdy jsme byli upozorněni na to, že mosty byly většinou budovány v akci „Z“ a tedy k nim není dochovaná žádná projektová dokumentace, na základě které by bylo možno zatížení případně stanovit.

Prověřit možnost opravy zadní zdi na budově Osadního výboru v Lukavci.

Oprava provedena.

Prověřit majitele objektu bývalého skladu u školky v Lukavci.

Objekt je v majetku města, ve správě SŘI a ŽP. Stavba nevykazuje z uliční strany výrazné porušení a vychýlení ze svislé osy. Dochází k degradaci krovové konstrukce. Je třeba hledat vhodné využití budovy, případně zvážit dopady demolice, kdy by mohlo dojít k narušení statiky svahu. Pro získání dotace je objekt veden v databázi brownfields Moravskoslezského kraje, kterou administruje Agentura pro místní rozvoj.

Prověřit stav mostu v Lukavci u č. p. 128, 129 (nad splavem), drolí se, je tam pouze koberec, nedoděláno a navrhnout řešení dalšího postupu.

Majitelem mostu je město Fulnek. Most je bez závad a lze jej v tomto stavu užívat. V současné době slouží jako příjezdová cesta pro dva rodinné domy. Most je z železobetonové desky, kde nebyla dodělána vrstva ABS. Pro zjištění nákladů na dodělání povrchu ABS bude zajištěna cenová nabídka a akce bude zařazena do plánu oprav.

Prověřit stav propustku u rybníka v Lukavci.

Po upřesnění požadavku, nejedná o propustek u rybníka, ale jde o problém stékání vody z lesní cesty cca 300 m nad rybníkem. Voda stéká na hlavní komunikaci a dochází k následnému splavování nánosu bahna a kamení. Údajně zde byl v minulosti propustek, který vodu odváděl. Z důvodu zarostení okolí vegetací, bude věc prověřena na podzim v době vegetačního klidu a budou prověřeny přilehlé silniční příkopy. Jedná se o pozemek parc.č. 3146 – ost. pl. (ostatní komunikace), který je v majetku města Fulneku. Tuto cestu město Fulnek nepoužívá a tato cesta není ani příjezdovou cestou k pozemkům, které jsou v našem vlastnictví. Okolní pozemky jsou v privátním vlastnictví. Pokud máme provést určitou úpravu (např. odvodňovací žlab) musíme vyčlenit finanční prostředky na úpravu výše uvedeného pozemku, tj. cca 30 tisíc. Pozemek je ve svahu a terén je nezpevněný.

Ve Fulneku dne 30. září 2013
Bc. Jana Mocová, starostka

Zápis ze schůzky Osadního výboru Lukavec se starostkou Bc. Janou Mocovou konané dne 4. září 2013

Přítomni:

za OV Lukavec: Ivana Sokolová, Anna Sokolová, Jitka Hoschová, Aleš Ohnheiser, Vlastimil John

za Město Fulnek: Bc. Jana Mocová, Bc. Tomás Gockert

Projednané body:

– zajistit čištění kanálů po deštích, jedná se především o kanál, jehož dolní konec je u parc.č.160/3 naproti domu Jiřího Mikše č.p. 64, dále kanál nad domem paní Winklerové a u domu pana Josefa Schindlera a kanál pod cestou od kapličky u Sv. Anny (tato cesta je majetkem Města),

– podat dotaz na Správu silnic – jak je to s údržbou silnice vedoucí od Lukavce na Nové Dvory – je plná štěrku a po deštích je štěrk splavován do vesnice a kromě toho je štěrk velmi nebezpečný i pro cyklisty, dále na této cestě od Lukavce do Fulneku na 2 místech ( u staré cesty pod vesnicí a pak dále u kapličky) vytéká voda z lesních cest a v zimě se tady tvoří nebezpečné náledí – řešit by taktéž měla Správa silnic,

– otázka kanalizace – odloženo řešení do příštího volebního období (je třeba tento problém mít na zřeteli do budoucna a promýšlet vhodná řešení),

– zjistit spokojenost občanů s umísťováním dětí do školky ve Fulneku, zda by byl zájem o svoz dětí nebo zajištění miniškolky nebo podobného předškolního zařízení v Lukavci

– pořádání kulturních akcí Osadním výborem v Lukavci (např. Vánoční koncert, opereta apod.) přes žádost na MKFC

– odstranit plechovou zastávku na původním místě autobusové zastávky

– návštěva investičního technika a projednání možnosti rekonstrukce budovy v majetku Města, ve které se nachází pošta, mandl, knihovna a klubovna

– prořezávka nebo odstranění stromů před domem paní Moniky Solnické

– mobilní pokrytí obce – naprosto nedostatečné u všech operátorů, ačkoliv vedení Města už dříve jednalo se všemi operátory, bohužel neúspěšně, chtěli bychom pokračovat v těchto jednáních dále, možnost přechodu všech obyvatel k jednomu operátorovi a s ním pak pokračovat v jednáních

Zápis ze schůzky OV Lukavec konané dne 4. září 2013

Přítomni: Ivana Sokolová, Anna Sokolová, Jitka Hoschová, Aleš Ohnheiser, Vlastimil John

Projednané body:

– doplnění OV – oslovení Martina Holaina (IS) a Radima Chrástka (AO)

– usazení kontejnerů pod hřbitovem – požadavek na odbor SŘIaŽP (IS)

– kontrola dětského hřiště za OV – domluvit s Jirkou Paverou (AO) – nechat zapisovat kontroly TS do deníku v Lukavci (IS)

– vybudování místa pro kontejnery – dořešit s Radimem Chrástkem (AO) – do 30.9.

– definitivně vybráno místo pro stánkový prodej před hasičárnou

– anketní dotazník pro občany – zkonzultovat a doplnit body – do 22.9.

– veřejná schůze – 8. 10. 2013 v 17 hod.

– oslovit Radku Hadaščokovou a upravit web, doplnit zápisy z porad apod. (IS)

– nádoba na květiny před paní Hegerovou (na druhé straně potoka) – zaslat informaci na TS a požádat o posunutí nádoby ( IS)

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze konané dne 24. října 2011 v Lukavci (stav k 31. říjnu 2012)

Na jaře 2012 zajistit umístění větší nádoby na hřbitově v Lukavci, v průběhu roku zajišťovat pravidelné doplňování vodou.

Nádoba byla vyměněna, doplňování vody je v průběhu roku zajišťováno prostřednictvím technických služeb.

Provést kontrolu překopů po realizaci vodovodních přípojek v Lukavci.

Byly odeslány písemné výzvy občanům na zajištění opravy překopů, a to v termínu do 30.06. 2012. Následně bude provedena kontrola. Výsledek kontroly a další postup bude sdělen na podzimní veřejné schůzi.Ve spolupráci s OV a paní Ivanou Sokolovou byla provedena oprava překopů v průběhu srpna 2012 (fyzické osoby dle seznamu OV). Dle kontroly tato oprava nebyla provedena u Jednoty č.p. 116 (dle sdělení paní Bartoňové bude oprava urgována u realizační firmy a co nejdříve provedena), dále u č.p. 42 Býmovi a u č.p. 100 Sokolovi (město Fulnek zašle opět výzvu s případnými sankcemi, nutno projednat s Mgr. Biskupem), ostatní obyvatelé na naši výzvu zareagovali a opravu překopů provedli.

Zajistit materiál (použité dlaždice umístěné v TSMF) na vydláždění místa pro kontejnery na odpad u zastávky ČSAD. Osadní výbor Lukavec si realizaci zajistí svépomocí z finančních prostředků určených na drobnou údržbu určenou pro OV.

Na základě jednání s předsedou osadního výboru p. Ohnheiserem došlo k přehodnocení požadavku. Ze strany OV bude zaslán nový požadavek a nákres situace na rozšíření staveniště na kontejnery, realizaci zajistí město. Vzhledem k tomu, že odbor IŽP dosud neobdržel nákres, není možno ho zrealizovat. Na základě telefonického hovoru bylo přislíbeno předsedou osadního výboru panem Ohnheiserem doležení nákresu. Město doposud nákres k následné realizaci neobdrželo.

Na základě požadavku prověřit možnost umístění VO v místě bydliště pana Josefa Sokola a paní Libuše Olbrechtové v Lukavci.

Předpokládané náklady na realizaci jsou cca 30.000Kč. V letošním roce nejsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky. Jsou však zahájena jednání pro podání žádosti o dotaci na celkovou revitalizaci VO ve městě Fulneku a jeho místních částech.

Umístit do skříněk osadních výborů písemné sdělení o postupu při zjištění volného pobíhání psa neznámého majitele nebo psa, jehož majitel je občanům znám.

Do skříněk osadních výborů byly umístěny informace o postupu při zajištění volně pobíhajícího psa.

Prověřit stav černých skládek v místní části Lukavec.

V místní části Lukavec není odborem IŽP evidována žádná černá skládka. V případě zjištění černé skládky, žádáme občany o sdělení informace s upřesněním lokality. Následně bude provedena kontrola a zahájeno jednání s vlastníky pozemků o odstranění skládky.

Na základě upozornění na znepřístupnění cesty do městského lesa v místě bydliště pana Pavlíka, a to oplocením cesty panem Klimošem , č.p. 108, Lukavec, prověřit, zda nedošlo k neoprávněnému oplocení cizího pozemku.

Po prošetření na místě samém k neoprávněnému oplocení cizího majetku nedošlo. Stávající oplocení bylo vybudováno již v minulosti, nově odkoupený pozemek není zaplocen, takže v posledních letech nedošlo ke změně přístupu k lesu.

Prověřit ve spolupráci s OV Lukavec vlastníka cesty od svaté Anny dolů, která je ve špatném stavu a při deštích dochází ke splavování veškerého nepořádku do obce.

Vlastníkem pozemku i cesty je město Fulnek – parc.č. 3169/1 k.ú. Lukavec u Bílovce.

Upozornit Povodí Odry na nutnost sekání trávy na březích potoka v Lukavci dle OZV.

Dle sdělení pracovníka Povodí Odry bylo přislíbeno, že dle možností bude sečení trávy zajištěno. Dále bylo sděleno, že je třeba si uvědomit, že se jedná o přirozený vodní tok a z finančních důvodů nelze zajistit posekání trávy na všech tocích. Prioritou jsou především místa, která mohou ovlivnit výhled na komunikaci nebo ohrozit stav nějaké stavby v toku.
Prověřeno, v průběhu roku bylo sečení trávy provedeno.

Zajistit sekání trávy v okolí zastávky ČSAD. V případě jiného vlastníka pozemku vyzvat majitele pozemku k zabezpečení dodržování OZV o zajištění veřejného pořádku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky v majetku města, tyto pozemky jsou zahrnuty do pasportu, dle kterého je sekání trávy v okolí zastávky prováděno pravidelně. Sečení trávy je průběžně prováděno.

Upozornit Povodí Odry na nebezpečí, které hrozí na mostku v zatáčce u Jindry, č.p. 104 a 34 v Lukavci, kde schází zábradlí. A dále na sníženou průchodnost pod mostem.

Věc byla projednána s pracovníkem Povodí Odry na místě samém. Dle sdělení, zábradlí musí zajistit majitel komunikace (což je město Fulnek). Umístění zábradlí nutno projednat s Dopravním inspektorátem v Novém Jičíně. Řešení snížení průchodnosti pod mostem je rovněž v kompetenci majitele mostu – města Fulneku. Dle ohledání na místě není v současné době průchodnost mostu nijak omezena. Celá záležitost bude dále řešena. Výsledek bude sdělen na podzimní veřejné schůzi. Pro realizaci bude nutno zajistit dokumentaci, potřebná povolení dopravního inspektorátu a odboru Dopravy v Odrách, vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města (předpokládané náklady na umístění zábradlí v délce 20 m je cca 60.000 Kč bez DPH . Vzhledem k tomu, že v rozpočtu pravděpodobně nebudou finanční prostředky, tzn. akce nebude realizována.

Dle finančních možností v Lukavci navýšit počet popelnic na biologický odpad o 1 kus.

Město Fulnek obdrželo od společnosti ASOMPO kontejnery na bioodpad. Na základě požadavku dojde v Lukavci k navýšení o 1 ks, kontejner bude umístěn u autobusové zastávky do konce července 2012. Kontejner byl na požadované místo umístěn.

Ve Fulneku dne 31.10.2012
Bc. Jana Mocová, starostka